Jaarverslag 2019

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Bekijk het persbericht

Bestuursonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs voert het 4-jaarlijks bestuursonderzoek uit om op bestuursniveau te beoordelen of de sturing op de kwaliteit van het onderwijs en de financiële continuïteit voldoende is gewaarborgd. De focus van de verificatieonderzoeken, is na afstemming tussen de inspectie en het bestuur gericht op het zicht van de school op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen én de mate van effectief toepassen van beschikbare onderwijsdata om achterstanden bij leerlingen weg te werken of leerlingen voldoende uit te dagen.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat geconstateerd is dat het bestuur inderdaad nagaat of leerlingen goed les krijgen en of zij genoeg leren. Als het beter moet op een school, dan zorgt het bestuur ervoor dat de school aan verbeteringen werkt. Als het goed gaat op een school dan zorgt het bestuur ervoor dat het zo blijft of zelfs beter wordt. Het bestuur maakt duidelijk wat de doelen zijn en hoe het bestuur verwacht dat de scholen daaraan werken. Het bestuur zorgt ervoor dat ook de docenten zelf naar school kunnen om door te ontwikkelen. Als ontwikkelpunt geeft de inspectie aan dat de sturing op het bestrijden van achterstanden en de uitvoering van de kwaliteitszorgcyclus op scholen concreter moeten worden opgenomen in het LMC beleid.

Kwaliteitszorgtaken op scholen - datacoaches
Scholen blijken behoefte te hebben aan meer expertise op het gebied van kwaliteitszorg. Veel software applicaties (digitale tools) worden onvoldoende gebruikt. Dit gebruik is nodig om onderwijsdata te kunnen verzamelen. Om die reden besluit het College van Bestuur in samenspraak met de directeuren (scholengroepen) om enkele kwaliteitszorgtaken te beleggen bij een medewerker op school. Het is daarbij de verwachting dat een betere kwaliteitszorg op de scholen een positief effect heeft op opbrengstgericht werken.

De betreffende kwaliteitsmedewerker, de datacoach, ondersteunt het management bij het opzetten, handhaven en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. LMC-VO zorgt voor een datacoachtraject om de startende datacoaches voldoende kennis en handvatten te geven. Met ingang van schooljaar 2020-2021 organiseert LMC-VO jaarlijks drie bijeenkomsten voor de datacoaches om de kennis van LMC kwaliteitszorgtools en benodigde vaardigheden actueel te houden.

 [ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Kwaliteitszorg’ in het jaarverslag 2019 ]