Jaarverslag 2019

Personeel

Leestijd: ( woorden)

“Meer dan 80% van de kwaliteit in een school wordt bepaald door de docent voor de klas. Het is dus van groot belang dat LMC-VO in staat is de beste leraren aan te trekken, te behouden en op te leiden.”

Verloop medewerkers
Op basis van de gemiddelde inzet van medewerkers in fte (externe inzet en/of stagiaires niet meegenomen) is er in 2019 sprake van een instroom van 171 medewerkers (119 fte) en een uitstroom van 159 medewerkers (101 fte). Een belangrijk deel hiervan betreft ziektevervanging. De piek van het reguliere verloop ligt, zoals altijd, bij de start van het schooljaar, 86 docenten beginnen hun loopbaan binnen een LMC-school.

Docentenwerving
Het globale inhoudelijke thema bij de docentenwerving is ‘van baan naar loopbaan’, waarmee wordt aangegeven dat docenten in eerste instantie kiezen voor een baan bij een LMC-school maar dat er binnen LMC-VO mogelijkheden bestaan om te ‘groeien’ binnen de eigen school, maar ook bij één van de andere scholen.

Introductie nieuwe docenten
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2019 – 2020) startten de nieuwe docenten; 73 van de 86 nieuwe docenten zijn aanwezig op een kennismakings- en introductiedag op de laatste dag van de zomervakantie. In de loop van het schooljaar komen de nieuwe collega’s nogmaals bijeen om de eerste ervaringen uit te wisselen.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers
De toename van verzuim is aanleiding voor het actualiseren en intensiveren van het verzuimbeleid. In samenwerking met de arbodienst kiest LMC-VO voor een andere aanpak. Doel van deze werkwijze is verkorting van de verzuimduur en een stevige ondersteuning in de terugkeer van medewerker naar het (eigen) werk. Er is al snel  contact van de arbodienst met de verzuimende medewerker voor een eerste indicatie van de benodigde hulp, een snelle inzet van interventies en de keuze voor een aantal vaste providers voor interventies. Het College van Bestuur voert gesprekken met de directeuren van scholen met hoog verzuim. Met ingang van 1 september 2019 wordt gewerkt conform het geactualiseerde verzuimbeleid. De verdere implementatie van de beleid loopt.

Het ziekteverzuim was in 2018 aanzienlijk gestegen. Om die reden was met behulp van externe adviseurs een maatwerkplan ontwikkeld voor scholen met een dubbele verzuimproblematiek (hoog verzuimpercentage en hoge verzuimfrequentie). De effecten van deze aanpak in de verzuimcijfers moeten op de lange(re) duur zichtbaar worden. In 2019 is een bescheiden daling van het verzuimpercentage en van frequent verzuim te  ingezet. De verzuimduur is echter, na een daling in 2018 weer toegenomen tot het niveau van 2017. De landelijke gegevens zijn nog niet bekend zodat een vergelijking met de landelijke situatie nog niet mogelijk is.

In het schooljaar 2018/2019 laat LMC-VO een onderzoek uitvoeren naar de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) / Werkdruk door middel van de Quickscan PSA van Voion. Uit de resultaten blijkt dat de werkbeleving binnen LMC-VO een score van 6,6. Enerzijds door de mate waarin medewerkers zich overbelast voelen: met een 5,1 scoort LMC-VO hierop een onvoldoende en anderzijds de score op werkplezier, deze is namelijk 8.1. De werkomstandigheden scoren verder matig. Het valt op dat bij dertien (school)locaties sprake is van een relatief hoge score op PSA/werkdruk. Op deze locaties, en op nog vier locaties die dit graag willen, laat LMC-VO in juni/juli 2019 verdiepend onderzoek uitvoeren aan de hand van de Welzijnscheck-VO, ook een instrument van Voion.

Op basis van de Quickscan en het verdiepend onderzoek PSA op 13 (school)locaties worden voor het schooljaar 2019-2020 organisatie-brede speerpunten geformuleerd en een plan van aanpak LMC-breed opgesteld. Elke (school)locatie stelt een eigen Plan van Aanpak 2019/2020 op met daarin activiteiten en acties die bijdragen aan het verminderen van de PSA.

De Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid constateert bij haar bezoek aan LMC-VO in december 2019 dat het arbo-beleid op orde is. 

Strategisch personeelsbeleid
LMC-VO heeft enkele jaren geleden strategische personeelsbeleid ontwikkeld. Dit beleid was vastgesteld voor een periode tot 2019. Door de ontwikkelingen t.a.v. een mogelijke fusie met Kind en Onderwijs Rotterdam is ervoor gekozen niet in 2019 een volledig nieuw strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen aangezien dit beleid aangepast zou moeten worden als een fusie doorgang vindt. LMC-VO kiest er dan ook voor om een notitie Strategisch HRM-beleid voor de periode 2019–2020 te ontwikkelen en vast te stellen.

Uitgangspunten van de notitie zijn goed werkgeverschap en de lerende organisatie. Lees in het hoofdstuk ‘Personeel’ in het jaarverslag 2019 de thema’s die aan bod komen in de notitie.

De afstemming op de onderwijskundige visie vindt per school plaats. Het beleid dat uiteenvalt in concrete onderwerpen zoals, werkdruk, scholing, verzuim, taakbeleid en formatie vormen o.a. de basis voor de managementrapportagegesprekken. Hiermee wordt de implementate en naleving van het strategisch personeelsbeleid geborgd.

 

[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Personeel’ in het jaarverslag 2019 ]