Jaarverslag 2019

Vooruitblik 2020

Leestijd: ( woorden)

Bekijk het persbericht

Aangaan van duurzame relaties met het primair onderwijs
In 2018 en 2019 is een intensief traject gestart dat moet leiden tot een (verregaande) vorm van samenwerking met Stichting Kind & Onderwijs Rotterdam, een bestuur voor primair onderwijs in Rotterdam met 30 basisscholen boven de Maas. Verwacht wordt dat in de loop van 2020 een definitief besluit wordt genomen over de vorm van de samenwerking. Daarnaast is in 2019 het POVO-project, waarin VO-docenten structureel een halve of hele dag in de week les gaan geven op een basisschool, gestart. Voor het volgende jaar zal dit verder worden geïntensiveerd. Vooralsnog voert LMC-VO dit project uit in samenwerking met Kind & Onderwijs en de RVKO, met ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

Digitalisering van het onderwijs: Onderwijs op afstand
LMC-VO wil de komende jaren nadrukkelijk investeren in ICT binnen het onderwijs. De impact van het coronavirus heeft de noodzaak hiertoe versterkt en een versnelling gebracht in de ontwikkeling. LMC-VO wil de ontwikkeling vormgeven langs drie lijnen:

(a) ICT-geletterdheid, (b) digitale didactiek en (c) leerlingen voorbereiden op een toekomst in en met ICT. Met name de eerste twee pijlers zijn de afgelopen maanden in een stroomversnelling terecht gekomen. Docenten hebben zich in een hoog tempo moeten bekwamen in het verzorgen van onderwijs op afstand en de ICT-ondersteuning heeft zich hierop snel en adequaat aangepast. Ieders verwachting is dat de “winst” die op terrein is geboekt, niet van tijdelijke aard is. Ook voor de komende jaren zal meer en meer worden gewerkt met een hybride vorm van onderwijs waarin fysieke lessen worden afgewisseld met vormen van onderwijs op afstand. Hiervoor zijn naast de ontwikkeling van de vaardigheden bij docenten ook grotere investeringen in de ICT-infrastructuur en ondersteuning noodzakelijk. In 2020 zal hiertoe een inventarisatie worden gemaakt.

Ten aanzien van deze derde pijler wordt in 2020 verder gebouwd aan twee concrete projecten. Ten eerste de participatie in de IT-Campus Rotterdam (www.itcampus.nl). Ten tweede de opzet en uitbouw van het eerste Codasium (profiel waarin codeeronderwijs wordt aangeboden) in Nederland op het Lyceum Kralingen. Met het Ministerie van OC&W worden gesprekken gevoerd om van coderen een eindexamenvak te maken en zo te komen tot een duurzaam en erkend Codasium.

Investeren in professionalisering
Investeren in kwaliteit van medewerkers is de belangrijkste investering in de kwaliteit van het onderwijs. In 2020 zal – net als in 2018 en 2019 – versterkt worden ingezet op de professionalisering. Dit betreft de verdere uitbreiding van het aantal OSR (Opleidingsschool Rotterdam) stageplekken op de LMC-scholen. De OSR is een samenwerkingsverband tussen de drie grote VO schoolbesturen in Rotterdam (BOOR, CVO en LMC-VO), de lerarenopleidingen (HBO en WO) en de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft aanvullende middelen ter beschikking gesteld om de uitbreiding van het aantal stageplaatsen te financieren. Het tweede traject waarop versterkt wordt ingezet is het LMC-mastertraject. LMC-VO investeert hiermee in de verhoging van het aantal Masterafgestudeerde docenten. Voor het schooljaar 2020/2021 zal de eerste lichting afgestudeerde masterdocenten worden gefaciliteerd in het doen van onderzoek op een van de scholen binnen LMC-VO.

De basis op orde, en verder
Alle scholen van LMC-VO hebben in het schooljaar 2019/2020 minimaal het basisarrangement. Daarnaast hebben twee scholen het predicaat “Excellent” geprolongeerd en heeft een havo-afdeling de beoordeling “Goed”. LMC-VO heeft de ambitie om de lat op het kwaliteitsniveau hoger te leggen. Zowel als het gaat om de “meetbare” kwaliteit (inspectiestandaarden) als om de “merkbare kwaliteit” (tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers). Op beide terreinen zijn concrete doelstellingen geformuleerd in de kaderbrief 2020.

Ontwikkeling van scholen
De afgelopen drie jaar hebben sterk in het teken gestaan van de start en opzet van een aantal nieuwe scholen of schoolconcepten. De start van de Theatermavo (MT010), de Montessori Mavo, de Vrije Schoolroute de Kaap, de Horeca Havo en het Rotterdam Design College zijn hiervan sprekende voorbeelden. In 2020 wordt deze lijn doorgezet, onder meer in navolging van de afspraken zoals gemaakt in het convenant “Scholenplan op Zuid”. De scholen Veenoord en het Vak College Zuidrand ontwikkelen zich tot “sport vmbo’s” die in 2023 gezamenlijk zullen worden gehuisvest in Stadionpark. Palmentuin ontwikkelt zich nog nadrukkelijker tot Theaterschool (“on-stage” en “off-stage”) en vormt daarmee een logisch verlengstuk van het Kunstonderwijscluster op de Noordoever. Tot slot zal in 2020 een “nieuwe” school starten in Rotterdam-West, het Experience College. Het Experience College is een samenvoeging van de twee vmbo’s GKH en Melanchton Mathenesse die in dezelfde wijk staan maar beiden te maken hebben met een krimpend leerlingenaantal. De laatste school is op dit moment nog onderdeel van een ander schoolbestuur in Rotterdam (CVO) maar zal bij de start van het nieuwe schooljaar worden “overgedragen” aan LMC-VO. In ruil hiervoor draagt LMC-VO haar vestiging in Spijkenisse – de Charles de Foucauld – over aan CVO. Beide scholen zijn qua leerlingomvang redelijk vergelijkbaar. Het Experience College krijgt een nieuw profiel en richt zich met name op (modern) techniekonderwijs voor leerlingen met een vmbo-advies. De eerste aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar zijn ruim boven verwachting.

 

[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Vooruitblik’ in het jaarverslag 2019 ]