Jaarverslag 2019

Organisatie

Leestijd: ( woorden)

Kernactiviteiten
LMC-VO richt scholen op en houdt scholen in stand om voortgezet onderwijs op alle niveaus te verzorgen. De Eenheid Zorg van LMC-VO verzorgt in opdracht van het Samenwerkingsverband Koers VO de uitvoering van het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).

Juridische structuur
LMC-VO is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit twee leden, waarbij een lid de voorzittersrol heeft.

Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht. Ten minste vijf en maximaal zeven personen vormen de Raad van Toezicht. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is conform de Wet op het voortgezet onderwijs benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Verbonden partijen
LMC-VO is onderdeel van het Samenwerkingsverband Koers-VO om jongeren een passende onderwijsplaats volgens de Wet Passend Onderwijs te geven. Daarnaast voert LMC-VO een regionale opvangvoorziening uit namens Koers VO. Dit Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) is bedoeld voor jongeren die tijdelijk niet naar een reguliere school kunnen. Op het OPDC krijgen jongeren zowel onderwijs als jeugdhulp en wordt voorkomen dat zij thuis komen te zitten en hun opleiding niet af kunnen maken.