Jaarverslag 2019

Financiën

Leestijd: ( woorden)

Bekijk het persbericht

Resultaat 2019
Het financiële resultaat 2019 bedraagt € 473K positief waar € 335K negatief is begroot. Een belangrijke oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat op jaareinde aanvullende bekostiging (€1.2 miljoen) vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld. Middels het treffen van een bestemmingsreserve zal LMC-VO het geld in 2020/2021 kunnen besteden. Als het resultaat van 2019 gecorrigeerd wordt op deze aanvullende biijdrage, is het resultaat € 765K negatief en daarmee €430K minder dan begroot. Grootste oorzaak hiervan zijn de extra gemaakte kosten met betrekking tot ziektevervanging. Het resultaat van 2019 is t.o.v. van 2018 1,2 mlijoen positeiever, daarmee heeft LMC-VO een goede stap gezet richting een positief resultaat op de bedrijfsvoering.

De baten liggen hoger door de compensatie voor de stijging van de pensioenpremie voor de werkgever en de salarisverhoging voor het personeel. En door de ontvangen aanvullende rijksbijdragen die bedoeld is voor 2020/2021. De personele lasten liggen hoger door de salaris- en pensioenspremiestijging. De personeelslasten zijn ook toegenomen doordat er vaker een beroep op extern personeel gedaan moet worden en/of meer inzet van eigen personeel voor ziektevervanging. De afschrijvingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De huisvestingslasten en overige lasten zijn gestegen vanwege meer klein onderhoud en hogere energieprijzen. Door het groeiend aantal leerlingen is er meer geld besteed aan leermiddelen en aan de de profilering van de scholen is meer geld uitgegeven dan begroot.

Financiële positie
De solvabiliteit (die berekend wordt door het eigen vermogen plus de voorzieningen te delen door het balanstotaal) daalt licht tot 71,1% maar blijft ruim boven de signaleringsgrens van 30%. Het landelijke gemiddelde is ongeveer 61% en de prognose is dat deze vrijwel stabiel blijft. LMC-VO heeft de eigen ondergrens voor solvabiliteit bepaald op 60%.     

[ Een compleet overzicht is terug te lezen vanaf het hoofdstuk ‘Continuïteitsparagraaf’ in het jaarverslag 2019 ]