Jaarverslag 2019

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Bekijk persbericht

Leerlingenaantal
Het aantal aanmeldigingen voor de brugklassen stijgt licht ten opzichte van 2018. Ook dit jaar is nog sprake van relatief kleine cohorten eindexamenleerlingen waarbij het aantal eindexamenleeringen kleiner is dan de nieuwe instroom van met name de brugklassen. In totaliteit is zodoende sprake van groei van het totaal aantal leerlingen in 2019. 

Slagingspercentages
Na het lagere gemiddelde slagingspercentage van schooljaar 2017-2018 stijgt het gemiddelde slagingspercentage in schooljaar 2018/2019 weer naar 89%. Dit gemiddelde slagingspercentage werd ook gehaald in de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017.

Toetsing en examinering
Mede door de aanwijzingen vanuit het Ministerie van OCW en de VO-Raad ten gevolge van het examendebacle van juni 2018 in Maastricht onderneemt LMC-VO verder actie om de organisatie rondom schoolexamens sluitend te maken. Dit resulteert in een aantal digitaal technische maatregelen die via het leerlingvolgsysteem Magister, zowel op schoolniveau als landelijk, worden geïmplementeerd. Hierdoor wordt de kans op mogelijk frauduleus handelen m.b.t. schoolexamens en PTA’s, zo klein mogelijk gemaakt. Ook zijn examensecretarissen en applicatiebeheerders met deze aanpassingen beter in staat de actuele stand van zaken rondom afsluiting van de PTA’s te monitoren. Twee expertise-bijeenkosten worden georganiseerd voor de examensecretarissen waarbij opvolging van de september-en de maartmededelingen centraal staan.

Om competenties en vaardigheden van examensecretarissen te vergroten, wordt de  LMC Academie ingezet om voor verdergaande professionalisering te zorgen. Het uiteindelijke doel hierbij is dat jaarlijks specifieke bijscholing voor examensecretarissen kan plaatsvinden.

Passend Onderwijs
In 2019 is binnen LMC-VO opnieuw uitvoering gegeven aan de wet op Passend Onderwijs. Op alle scholen wordt het beleid en de uitvoering op Passend Onderwijs regelmatig besproken en, waar nodig, bijgesteld. Collegiale consultatie vindt regelmatig plaats en LMC-VO organiseert brede expertise bijeenkomsten. Vanuit het LMC-VO gedachtengoed “de basis meer dan op orde” werkt elke school aan een gezonde schoolcultuur waarbij de sociale veiligheid, naast een goed pedagogisch-en didactisch klimaat, een hoge prioriteit heeft.

LMC-VO biedt docenten en andere medewerkers coachings- en scholingstrajecten voor hun contacten met leerlingen. De coachingstrajecten vinden plaats in de vorm van expertisebijeenkomsten en een ondersteunings helpdesk. Scholing wordt aangeboden vanuit de LMC Academie.  

Elke school krijgt naast de gelden vanuit de lumpsum financiering ook een (geoormerkt) zorgbudget van het Samenwerkingsverband Koers-VO. Daarvan kan eventueel expertise van externen worden ingezet. Scholen hebben rechtstreeks contact met het Samenwerkingsverband Koers VO via de zgn. Koersconsulent. Een school kan er verder voor kiezen om schoolmaatschappelijk werk in te zetten vanuit ENVER of MEE (specifiek voor PrO scholen) maar ook schoolverpleegkundigen (CJG/GGD), Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers), overstapcoaches of ondersteuning vanuit het Expertisecentrum van  LMC-VO. Indien nodig, kan een school onderwijs zorg arrangementen (OZA’s) inzetten waaronder het OPDC-Rotterdam. Scholen onderhouden contacten met Leerplicht en doen tijdig melding van verzuim.

Techniekonderwijs – Aanvullend bekostiging technisch VMBO
Het kabinet heeft extra gelden beschikbaar voor vmbo-onderwijs om te investeren in techniekonderwijs. In 2019 ontwikkelen de scholen in Rotterdam samen met het mbo en het bedrijfsleven plannen om te komen tot een dekkend en doelmatig technisch onderwijsaanbod. Het creëren van een aantrekkelijk beeld van de rol van ‘techniek en technologie’ in toekomstige beroepen is een van de eerste activiteiten. Hiervoor worden verschillende techniekcentra samen met bedrijfsleven ingericht. Ook ICT een prominentere rol geven binnen de opleidingen is een activiteit. Het stimuleren van werkgelegenheid en versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. De ontwikkeling van nieuwe technologieën moet in een hogere versnelling komen. Intensieve relaties tussen overheden, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven zijn hiervoor noodzakelijk. Rotterdam is daarbij gesplitst in twee regio’s, te weten Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Noord. Het plan in Rotterdam Zuid wordt goedgekeurd. Het plan in Rotterdam Noord is later afgerond en is nog niet goed-gekeurd. De beschikbare middelen die uit 2018 waren doorgeschoven, zijn in het jaar 2019 gerealiseerd. Ook een deel van in 2019 toegekende middelen is doorgeschoven naar 2020.

Taal- en rekenonderwijs
LMC-VO zet professionele leergemeenschappen (PG) op in opvolging van het ‘Rotterdam Effect’. In deze leergemeenschappen kunnen kennis en vaardigheden op gestructureerde wijze worden gedeeld. Het is de verwachting dat hiermee de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs verbeterd kan worden. Gemeente Rotterdam verleent subsidie voor dit traject. Taalbeleid wordt verder ontwikkeld om het taalonderwijs naar een hoger niveau te brengen. Scholen zetten in Cito (0, 1 en 2-toets) of Diataal (A, B en 2-toets) in als methodeonafhankelijke toets om de taalontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Deze dataset wordt gebruikt voor de bestuurlijke kwaliteitszorg. Alle taalcoördinatoren vullen een vragenlijst in waarmee in kaart wordt gebracht hoe het  taalonderwijs in al zijn facetten er uitziet. Aan de hand van deze resultaten is besloten het komende jaar in

te zetten op het ontwikkelen van een LMC-breed taalbeleid.

 

[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Onderwijs’ in het jaarverslag 2019 ]