Jaarverslag 2019

Pijler 2. De waardevolle relatie van de scholen met het primair onderwijs

Leestijd: ( woorden)

 2.1 Het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking (fusie) met Kind & Onderwijs per 1 januari 2020. Onderdeel van deze samenwerking is het starten van een VO-lijn voor hoogbegaafde kinderen (samenwerking Talmaschool en Het Lyceum Rotterdam) per schooljaar 2019/2020.

Zowel LMC-VO als Kind & Onderwijs bespreken intern de mogelijkheden voor samenwerking. LMC-VO reageert als geheel positief en ziet voordelen voor beide organisaties. Net als in 2018 laat de stuurgroep (beide besturen en een extern begeleider) zaken onderzoeken om tot een afgewogen besluit te kunnen komen. Een belangrijk onderdeel is het financiële kader, gelet op de verschillende bekostiging tussen PO en VO, dat nog onderwerp van nader onderzoek is in 2020.

LMC-VO en Kind & Onderwijs Rotterdam (K&O) hebben in 2018 ervoor gekozen om kantoorruimte te gaan delen. In 2019 betrekken beide organisaties een gezamenlijke, kleurrijke kantoorruimte aan de Linker Rottekade.  

De K&O-school Quadratum en Het Lyceum Rotterdam ontwikkelen een doorlopende lijn rondom het hoogbegaafdentraject. De scholen formuleren een gezamenlijke visie en vertalen het projectplan naar een activiteitenplan. Een warme overdracht optimaliseert de doorstroom van de leerlingen van Quadratum naar Het Lyceum Rotterdam. In het kader van expertisevergroting starten enkele docenten van de scholen met de (theoretische inleiding van de) opleiding van de European Council for High Ability  (hoogbegaafdheid), de ECHA.

2.2 Het verkennen van de mogelijkheden om een school voor 10–14 jarigen te starten. Op Noord doen wij dit in samenwerking met onze beoogde strategische partner Kind & Onderwijs. Op Zuid doen wij dit in samenwerking met de RVKO (samenwerking tussen Montfort College en de Globetrotter).

De samenwerking tussen Montfort College van de Globetrotter komt tot (tijdelijke) stilstand als duidelijk wordt dat de landelijke regelgeving onvoldoende ruimte biedt om de gedachte constructie te verwezenlijken. Aangezien er landelijk meerdere pilots zijn, is het mogelijk dat de opbrengsten van deze pilots zullen leiden tot aanpassing van de regelgeving zodat de plannen dan opnieuw opgepakt kunnen worden.

In Rotterdam Noord begint een samenwerkingstraject tussen Lyceum Kralingen en de Arentschool van Kind & Onderwijs. Het plan is om een “groep 9” te starten in het gebouw van Lyceum Kralingen voor PO-leerlingen die eigenlijk nog niet toe zijn aan het VO. Het plan wordt verder uitgewerkt in 2020 en mogelijk kan het traject in dat jaar of anders in 2021 van start gaan. 

2.3 Het vergroten van de kennis van onze medewerkers van het primair onderwijs door middel van het volgen van gezamenlijke workshops (in samenwerking met de Pabo), het uitbreiden van het POVO-project naar Noord en het samen optrekken in het Rotterdamse initiatief rondom digitale geletterdheid.

In 2018 was een veelbelovende proef van start gegaan waarbij docenten uit het Voortgezet Onderwijs (VO) lessen gingen verzorgen in groepen 6, 7 en 8 op basisscholen (POVO-project). Dit is een win-winsituatie. Het voortgezet onderwijs weet vaak onvoldoende wat er in het basisonderwijs gebeurt. Docenten beginnen dan de lessen op onderdelen soms op een te laag niveau voor de brugklasleerlingen omdat zij in het PO al veel kennis hebben opgedaan. Het project brengt voor het basisonderwijs extra vakinhoudelijke kennis in huis. In 2019 doen 14 docenten mee aan het project en geven lessen aan leerlingen van RVKO en van K&O. Intussen is de pilot succesvol gebleken en groeit de belangstelling voor deze samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, zowel bij docenten als bij de overheid. Op 15 april 2019 legt het Ministerie van OC&W een werkbezoek af bij LMC-VO.

 

Niet voor alle docenten is het mogelijk om gedetacheerd te worden naar PO maar het  staat vast dat er veel van elkaar geleerd kan worden. Daarom wordt er naast het POVO- traject drie keer een POVO-workshopmiddag georganiseerd voor docenten van LMC-VO en K&O rond onderwerpen als digitale leermiddelen, de hersenontwikkeling van kinderen/jongeren, methodes. De workshops worden gegeven door docenten van LMC-VO of K&O en eenmaal door medewerkers van Hogeschool Rotterdam. Ongeveer 50 medewerkers, met name van LMC-VO, maken gebruik van de workshopmiddagen.