Jaarverslag 2019

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van LMC-VO. Volgens de statuten van LMC-VO bestaat de raad minimaal uit vijf en maximaal uit zeven personen. Eén van de leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR. Dit lid, de heer Broekema, is aftredend per 1 juni 2019. Vanwege een mogelijke fusie met een andere onderwijsinstelling en in afstemming met de GMR blijft hij na zijn aftreden als lid tot 31 december 2019 als adviseur betrokken bij de Raad van Toezicht en wordt geen vacature voor een nieuw lid opengesteld.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2019 als volgt:

 • mevrouw E.M. Branderhorst, voorzitter
 • mevrouw F.M. Russel
 • mevrouw H.W. Vogels, vice-voorzitter
 • de heer M. Broekema (op voordracht van de GMR) tot 1 juni 2019
 • de heer J.P. van Rossum
 • de heer H.H.H. Wieleman

Integraal toezicht
Het intern toezicht is integraal toezicht. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken binnen LMC-VO en over zaken en ontwikkelingen buiten de organisatie die van belang zijn voor LMC-VO tijdens vergaderingen maar ook per e-mail of eventueel per telefoon. Zo wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen van de mastertrajecten en de LMC Academie waarbij enkele master-studenten hun ervaringen en plannen vertellen in een vergadering. Een directeur scholengroep geeft tijdens de vergadering ook een nadere toelichting op de plannen voor nieuwbouw op Stadionpark in Rotterdam Zuid.

De Raad van Toezicht overlegt zowel met het dagelijkse bestuur van de GMR als met de voltallige GMR. Onderwerpen als ICT-beleid, scholengroepvorming, de samenwerking met Kind en Onderwijs Rotterdam maar ook de staking in het onderwijs worden besproken.

ICT in het onderwijs – digitale didactiek
Ook dit jaar komt het onderwerp ICT in het onderwijs – digitale didactiek regelmatig aan de orde in de vergaderingen. De Raad van Toezicht hecht eraan dat het gebruik van ICT in het onderwijs en de kennis over ICT bij leerlingen en docenten wordt gestimuleerd. Het College van Bestuur breidt de al bestaande pilots binnen LMC-VO uit en is met meerdere scholen actief betrokken bij de IT-campus in Rotterdam. Aan het eind van het jaar besluiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur om sprekers uit te nodigen voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht die wat kunnen vertellen over de ontwikkelingen t.a.v. ICT/digitale didactiek.

Onderwijskwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs wordt regelmatig besproken met het College van Bestuur. Aan het begin van het jaar komen twee inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs het bij LMC-VO uitgevoerde bestuursonderzoek bepreken. Daarbij komt naar voren dat de inspectie heeft geconstateerd dat het College van Bestuur een goed beeld heeft van de stand van zaken op de scholen. Het College van Bestuur bespreekt, net als in andere jaren, de examenresultaten met de Raad van Toezicht. Dit leidt er toe dat het actieplan van één van de scholen geagendeerd wordt voor de vergadering.   

Overige besluiten 2019
De Raad van Toezicht besluit onder meer:

 • dat onderwerpen i.k.v. een risico-analyse besproken kunnen worden door de auditcommissie met het College van Bestuur waarna terugkoppeling plaatsvindt aan de Raad van Toezicht;
 • de jaarlijkse vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht te verhogen;
 • de bezoldigingsklasse van het College van Bestuur vast te stellen;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om het jaarverslag inclusief jaarrekening 2018 vast te stellen. De Raad van Toezicht hanteert hierbij een voorbehoud (hier is aan voldaan);
 • de aangepaste procedure beoordeling College van Bestuur voor twee jaar vast te stellen;
 • om vanwege de hoge kosten van vervanging vanwege ziekteverzuim voor de vergadering het onderwerp “ziekteverzuim” te agenderen;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om het pand 2e Hogebanweg in Rotterdam met ondergrond over te dragen aan Gemeente Rotterdam;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om de begroting 2020 vast te stellen.

 

[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Verslag van de Raad van Toezicht’ in het jaarverslag 2019 ]