Jaarverslag 2019

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Bekijk het perbericht

Meerjarenonderhoud
Aan het begin van het jaar mislukt de Europese aanbesteding onderhoud W-E installaties. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen inschrijvingen zijn ingediend. Na juridische consulatie vraagt LMC-VO drie marktpartijen of zij een aanbieding willen doen. Dit leidt er toe dat LMC-VO aan het eind van het jaar opdracht geeft aan een onderhoudspartij voor het onderhoud van de W-E installaties van de gebouwen voor de komende drie jaar.

Eind 2019 wordt de meerjarenonderhoudsplanning en de daaraan gekoppelde meerjaren-onderhoudsbegroting geactualiseerd op basis van een uitgevoerde conditiemeting van de gebouwen. Deze begroting zal begin 2020 worden getoetst aan de financiële kaders die gesteld worden aan de voorziening onderhoud.

Kentallen huisvesting en bezettingsgraad
De bezettingsgraad van de gebouwen van LMC-VO bedraagt per 01-10-2019 conform de rekenmethodiek van Gemeente Rotterdam 89%. Hoewel het aantal leerlingen is toegenomen t.o.v. 2018 heeft LMC-VO extra ruimte in gebruik gekregen voor de YBSR waardoor de bezettingsgraad gelijk is aan 2018.

De bezettingsgraad is feitelijk lager als uitgegaan wordt van het totaal aantal beschikbare m2 bvo ongeacht de eigendomssituatie. In de rekenmethodiek van de gemeente worden de gebouwen waarvan LMC-VO het volledige eigendom heeft namelijk buiten beschouwing gelaten. De bezettingsgraad intern bedraagt 79%.

Energieverbruik
Het verbruik van energie wordt voor diverse locaties gemonitord. De data wordt verwerkt in de portal van Energievoorscholen. Het electra verbruik daalt t.o.v. 2018 licht terwijl het gasverbruik stabiel blijft. De kosten van het totale energieverbruik stijgen met 15%. In 2020 worden maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik terug te dringen, bijvoorbeeld door afstemming bedrijfstijden installaties versus openingstijden scholen.

Verbouwingen
Meerdere verbouwingen worden uitgevoerd in de zomervakantie. Dit zijn onder meer:

  1. Het schoolgebouw aan Beumershoek wordt aangepast om naast de leerlingen van Vakcollege Zuidrand ook ISK-leerlingen te huisvesten. Een complicerende factor is dat voor schooljaar 2019-2020 medegebruik van vijf lokalen is verleend aan een basisschool van SIPOR.
  2. De kelderruimte in het gebouw van Het Lyceum Rotterdam wordt verbouwd tot een werkplaats voor de kunstvakken.
  3. Op de locatie GKH wordt een lokaal Zorg & Welzijn gerealiseerd en ingericht.

Met de scholen Veenoord en Vakcollege Zuidrand wordt gewerkt aan het opstellen van een huisvestingsconcept, afgeleid van de onderwijskundige visie en uitgewerkt voor het sportprofiel voor de nieuwbouw in Stadionpark volgens de afspraken in het Convenant VO Rotterdam Zuid. Het is al bekend dat de oorspronkelijke planning van dit project, oplevering 3e kwartaal 2023, niet wordt gehaald. Begin 2020 wordt een aangepast stedenbouwkundig plan verwacht waarna de massastudie voor de nieuwbouw afgerond en een investeringsraming opgesteld kan worden.

In het Convenant VO Rotterdam Zuid wordt aan de groei van YBSR tegemoetgekomen. De school krijgt een deel van de tweede verdieping in het MUSA-gebouw in medegebruik. Gemeente Rotterdam huurt voor de school verder bedrijfsruimten in het naastgelegen appartementencomplex. Deze bedrijfsruimten worden in oktober 2019 casco opgeleverd waarna de verbouwingen van start gaan. De oplevering is gepland in januari 2020. Met deze ruimten kan de YBSR duurzaam 400 leerlingen huisvesten.

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam start met de schoolbesturen een proces om tot een integraal huisvestingsplan te komen voor het voortgezet onderwijs op Rotterdam Noord. Afstemmen van het aanbod en terugdringen van de leegstand staan hierbij centraal. Dit sluit aan bij de ambitie van LMC-VO om de kosten voor huisvesting niet verder te laten oplopen, beter gezegd de huisvestingslasten te verlagen.

Een continue zorg is de gymcapaciteit binnen Rotterdam. Binnen diverse deelgebieden zijn er te weinig gymlokalen om de LO-uren van LMC-VO in te roosteren. De normatieve uren worden ingeroosterd maar de extra uren voor bewegen en sportprofiel worden niet altijd gehonoreerd door de gemeente. Voor de scholen die extra sport aanbieden is dit een continue punt van aandacht.

[ Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Huisvesting’ in het jaarverslag 2019 ]