Jaarverslag 2022

Voorwoord

Leestijd: ( woorden)

De missie en de visie (2018-2022) zijn dit jaar ingeruild voor de droom, het bestaansrecht en de onderwijsopdracht in onze nieuwe strategie voor 2023-2027. Onze droom is dat onze leerlingen een positieve bijdrage leveren aan het samenleven van morgen waarbij zij het goed hebben op onze scholen, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en zich ontwikkelen tot krachtige individuen. Dit is een droom die wij met onze unieke scholen en al onze medewerkers willen realiseren.

Onze scholen, net als alle andere scholen in Nederland, krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs veel extra middelen om leerlingen meer onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden. Daarmee hoopt het kabinet de negatieve effecten van de coronaperiode voor hen weg te nemen.

In dit jaar hebben we mogen zien met hoeveel inzet en passie onze collega’s plannen ontwikkelen en ook uitvoeren voor onze leerlingen. Zij geven hiermee al een invulling aan onze droom. We vinden kansengelijkheid een groot goed en streven ernaar een wezenlijk bijdrage te leveren. Zo organiseren verschillende van onze scholen met externe partijen buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen waar ze anders mogelijk geen gebruik van zouden kunnen maken. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Een “oude liefde” bloeit in de loop van 2022 opnieuw op. De contacten met het bestuur van Kind & Onderwijs leiden tot de hernieuwde wens om een fusie aan te gaan. Onze organisaties kunnen elkaar op meerdere vlakken versterken en we kunnen verbeterde 2 kansen bieden aan onze leerlingen en medewerkers. In december hebben de Raden van Toezicht goedkeuring gegeven voor een fusie. De beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben vervolgens begin 2023 instemming verleend. Komend jaar zal zodoende veel aandacht uitgaan naar het fusietraject om tot een prachtige, nieuw organisatie te komen. Wij geloven erin dat onze droom voor onze leerlingen en de onderwijsopdracht voor onze scholen hiermee nog beter gerealiseerd zullen worden.

Het jaar 2022 was een intensief jaar waarin met elkaar is gewerkt aan een mooie, nieuwe strategie, de versterking van het aanbod voor onze leerlingen en de start van een hernieuwd fusietraject. We bedanken alle medewerkers die op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan de mooie resultaten in 2022.

Wij kijken met veel tevredenheid terug op het achterliggende jaar en zien een nieuw jaar voor ons met veel kansen voor onze leerlingen, onze medewerkers en onze organisatie.

Rotterdam, mei 2023

College van Bestuur, Lorenzo Civile en Reinier de Voogd

Klik hier voor het complete LMC-jaarverslag 2022