Jaarverslag 2019

Pijler 1. De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde

Leestijd: ( woorden)

1.1 Het behouden van de “status” dat alle LMC-scholen minimaal het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs hebben. Daarnaast starten twee nieuwe scholen het formele traject voor het predicaat “Excellente school”.

In 2019 hebben alle LMC scholen minimaal een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs en drie afdelingen van de scholen hebben het arrangement “goed” toegewezen gekregen. Er zijn twee excellente scholen, namelijk TooropMavo en Het Praktijkcollege Centrum. Verschillende scholen oriënteren zich op het traject voor het predicaat “Excellente school” maar kiezen ervoor om het traject niet te starten vanwege de benodigde intensieve voorbereiding van dit traject. De scholen plegen deze inzet liever voor een beoordeling “goed” van de inspectie. Deze beoordeling heeft namelijk in tegenstelling tot het prediaat “Excellente school” standaarden, is genormaliseerd en weegt zwaarder.

1.2 LMC-VO zet versterkt in op de professionalisering van docenten en streeft een percentage van 25% Masterafgestudeerden en (bevoegde) eerstegraadsdocenten na in 2022 (op dit moment 18%). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om de meest aantrekkelijke onderwijswerkgever van Rotterdam te worden.

In 2019 is een kleine groei te zien van het percentage docenten met een eerstegraads bevoegdheid. In 2018 was dit nog 18% en in 2019 22%.

Aan het begin van schooljaar 2018–2019 zijn zes docenten aan de Master Leren & Innoveren begonnen. Zij zijn dit jaar in hun tweede en afsluitende leerjaar. Een tweede groep van acht docenten start in 2019 met deze masteropleiding. De docenten maken voor de opleiding gebruik van de faciliteiten van de Lerarenbeurs. LMC-VO geeft daarnaast een extra facilitering om de master tot een goed einde te brengen. LMC-VO wil de docenten als zij hun opleiding succesvolle afronden in gaan zetten als teacher leader, gericht op onderwijsontwikkeling en –innovatie. 

1.3 De afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het inzetten van stagiaires (docenten in opleiding) vanuit de OSR worden onverkort nagekomen.

 Volgens de voorafgaand aan schooljaar 2018-2019 opgestelde quota zou LMC-VO 76 OSR studenten plaatsen. LMC-VO plaatst echter in totaal 102 OSR studenten (inclusief deeltijd studenten en studenten met een universitaire master). Alle LMC-scholen ontvangen een financiële tegemoetkoming van de OSR, afkomstig van het Ministerie van OCW en van Gemeente Rotterdam, als bijdrage in de kosten van begeleiding.

 1.4 Twee nieuwe scholen gaan ervaringen opdoen met de toepassing van ICT in de lessituatie en delen deze kennis met de andere scholen conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nota “Memo digitale didactiek” (d.d. 12 juni 2018).

Voor de zomer levert de projectgroep “digitale didactiek” het projectplan “ICT en technologie in het onderwijs” op. Hierin staat het Vier-in-balansmodel beschreven met drie pijlers waarbinnen alle LMC-VO scholen zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. Deze drie pijlers zijn:

  • Digitale geletterdheid
  • Leerlingen voorbereiden op een wereld in en met IT
  • Digitale didactiek

Onderwijs in een digitaal tijdperk vraagt om vormgeving van digitale onderwijsdoelen en het gebruik van digitale leermiddelen en –tools bij de organisatie en inrichting van het onderwijs. Naast de pilotscholen Het Lyceum Rotterdam, Roncalli Mavo, Palmentuin, Veenoord en Vak College Zuidrand, zijn ook andere scholen bezig ICT en technologie te integreren in het onderwijs. Door de inhoudelijke profilering van de scholen doet ieder dit op zijn of haar eigen manier. Een aantal scholen heeft de koploperstatus binnen de IT-Campus Rotterdam gekregen, de plek waar het onderwijs en het bedrijfsleven verbonden worden. Deze scholen zijn Zuiderpark, Lyceum Kralingen, Mavo Centraal, Vak College Hillegersberg, TooropMavo, GKH (toekomstig Experience College). De ambitie van LMC-VO is dat alle scholen in 2022 “digiproof” zijn.

1.5 De LMC-Academie breidt haar opleidings- en ondersteuningsaanbod uit met als doel professionele leergemeenschappen binnen LMC-VO te creëren.

De LMC-Academie stelt een nieuwe visie op met bijpassende doelen en een activiteitenplan. Het opleidingsaanbod wordt uitgebreid met o.a. nieuwe workshops, cursussen, studiereizen en het organiseren van evenementen. De ontwikkeling van cursussen gebeurt grotendeels vraaggestuurd door concrete opleidingsvragen vanuit de scholen. De drie door het jaar heen georganiseerde Discovery Café’s worden gemiddeld door tachtig medewerkers bezocht. De LMC-Academie ontwikkelt het Tweede Helft traject. Dit is een tweedaagse bijeenkomst waarin medewerkers van 40 jaar en ouder nadenken over hun eigen loopbaaninvulling. Verder worden er inspiratiesessies  georganiseerd voor MT/ directie, individuele coaching voor een tiental medewerkers en faciliteert de LMC-Academie Leernetwerkbijeenkomsten, waarin scholingsactiviteiten voor potentiële teamleiders zijn opgenomen.