Jaarverslag 2020

Vooruitblik 2021

Leestijd: ( woorden)

Coronaperiode

Het onderwijs wordt door de nog steeds voortdurende coronapandemie hard geraakt. Regelmatig kunnen leerlingen of medewerkers niet naar school komen omdat zij zelf besmet zijn of in quarantaine zitten. Ook in 2021 zullen de effecten van de pandemie groot blijven. Leerlingen lopen ondanks de grote inzet van de medewerkers achterstanden op en/of hebben al achterstand opgelopen. Komend jaar zal dan ook naast de verzorging van het reguliere onderwijs door LMC-VO en haar scholen extra inspanningen verricht moeten worden om de leerlingen te begeleiden. Dit geldt niet alleen het onderwijs maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat naast de reeds toegezegde subsidies voor extra inzet en ondersteuning een zeer aanzienlijk bedrag vanuit een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het onderwijs beschikbaar komt. De middelen die ingezet kunnen worden door het NPO vergen voldoende onderbouwde plannen. Dit zal komend jaar plandruk geven binnen de organisatie. Daarbij zal veel aandacht uit moeten gaan naar de werving van medewerkers om in te zetten op deze extra beschikbaar komende middelen.

Digitalisering van het onderwijs, onderwijs op afstand – hybride leren

Vanwege de coronaperiode gingen de scholen in 2020 over op online lesgeven. Dit doen ze nu soms gedurende de hele schoolweek, maar soms ook voor delen van de schoolweek zodat niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. Dit om zo de risico’s op besmetting te verkleinen of omdat, vanwege besmetting of quarantaine, er gewoon niet genoeg docenten aanwezig zijn om de lessen fysiek te verzorgen. Verschillende scholen voeren hybride leren in waarbij een klas deels op school aanwezig is en een ander deel van de klas de zelfde les online volgt. Dit past na de jaarwisseling ook goed in het voorschrift van het kabinet om leerlingen 1,5 meter van elkaar af te laten zitten in een klas. De online lessen zullen ook komend jaar nodig zijn vanwege de pandemie. Digitalisering van het onderwijs is door de coronaperiode in een stroomversnelling gekomen. De plannen om docenten meer digitaal vaardig te maken zijn al geruime tijd in ontwikkeling en worden verder ter hand genomen. De insteek is dat alle docenten eind 2022 volledig digitaal vaardig oftewel “digiproof” zijn. Passend bij digitaal onderwijs is het streven om, waar mogelijk en waar nodig, leerlingen te voorzien van een “eigen” laptop of ander device zodat zij deze zowel thuis als op school kunnen gebruiken voor de lessen. Plannen zullen worden ontwikkeld om dit streven te realiseren waarbij de aanpak fasegewijs zal worden ingevoerd op de scholen.

Brede brugklassen – verlengde brugperiode

Het kabinet heeft vanwege de onderwijseffecten van de coronaperiode op leerlingen aangegeven dat PO-scholen kansrijk moeten adviseren. Aan VO-scholen wordt gevraagd  het selectiemoment, de bepaling van het onderwijsniveau van leerlingen, uit te stellen. Dit gaat dan over een periode van één tot maximaal drie jaar. Op deze wijze krijgen leerlingen de tijd om leerachterstanden in te halen. LMC-VO heeft naar verhouding veel scholen die één onderwijssoort aanbieden. Om leerlingen de door het kabinet verlangde keuze uitstel te kunnen geven, moet de verdeling van het onderwijsaanbod binnen LMC-VO aangepast worden. Dit is een ingrijpende actie die niet alleen een groot effect heeft op de schoolorganisatie maar ook op de docenten. Tevens heeft het een grote impact op de wijze van werving van leerlingen. Het vergt komend jaar dan ook een doordachte aanpak.

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van docenten. Binnen LMC-VO zijn enkele pilots gestart met webapplicaties waarmee docenten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling. De pilot om met een webapplicatie lesobservaties te maken, wordt afgerond waarna beoordeeld wordt of de applicatie voor de hele organisatie ingezet gaat worden. Een tweede applicatie wordt eveneens getest. Hiermee faciliteert LMC-VO haar medewerkers om (ontwikkel-) gesprekken zelf inhoudelijk voor te bereiden. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van feedback van leerlingen via enquêtes. De mogelijkheid van medewerkers om te sturen op de eigen ontwikkeling wordt met de inzet van de applicaties vergroot.  

Voorzitter van het College van Bestuur

De nieuwe voorzitter begint in maart 2021 met zijn werk voor LMC-VO. Nadat de organisatie geruime tijd bestuurd is door één bestuurder, de heer Elgershuizen, zal het College van Bestuur met de komst van de nieuwe voorzitter, de heer Civile, weer compleet zijn. Samen met zijn collega zal hij in samenspraak met de directeuren de koers van LMC-VO als organisatie verder uitzetten en in dat kader ook voorbereidingen laten treffen voor een nieuw strategieplan voor LMC-VO.

Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Vooruitblik’ in het jaarverslag 2020