Jaarverslag 2020

Financiën

Leestijd: ( woorden)

Het financiële resultaat 2020 bedraagt € 487K positief waar € 87K positief is begroot. In 2020 heeft LMC op haar reguliere bedrijfsvoering kunnen sturen doordat inzichtelijk is wat de impact van haar activiteiten is op de formatie en het groeiend aantal leerlingen. De overschrijding op personeelslasten wordt nagenoeg gecompenseerd door de extra ontvangen baten en het achter blijven van overige lasten door corona. Echter de bijzonderheid van 2020 door de impact van het coronavirus maakt dat er zorgen zijn voor de komende jaren.

De baten liggen hoger door de compensatie voor de stijging van de salarislasten voor het personeel. Daarnaast is hier de impact van corona ook zichtbaar doordat enerzijds extra gelden vanuit het Rijk worden toegekend om achterstanden in te halen en anderzijds blijft de ouderbijdragen fors achter omdat er diverse schoolreizen, -uitjes en/of activiteiten voor leerlingen niet plaats hebben kunnen vinden. De personele lasten liggen hoger door de salarisstijging maar zijn gecompenseerd. De personeelslasten zijn niet toegenomen door extra inhuur om ziektevervanging te regelen. Het ziekteverzuim kent in 2020 een atypisch verloop. In 2020 is minder geld besteed aan opleidingen en/of activiteiten voor medewerkers als gevolg van de coronamaatregelen. De afschrijvingslasten zijn iets hoger dan de begroting omdat er meer geïnvesteerd is. De huisvestingslasten zijn gestegen vanwege meer klein onderhoud, extra schoonmaak en hogere energieprijzen. De overige lasten blijven o.a. achter door de impact van corona.

Financiële positie

De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen is op de website van Inspectie van Onderwijs getoetst. Het mogelijk bovenmatig eigen vermogen van LMC-VO is € 0 en Ratio eigen vermogen bedraagt 0,75.

Een compleet overzicht is terug te lezen vanaf het hoofdstuk ‘Continuïteitsparagraaf’ in het jaarverslag 2020.