Jaarverslag 2020

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Pilot Management Dashboard

Vanuit de behoefte om over actuele gegevens te beschikken, start de pilot management dashboard. Het integrale managementdashboard laat de belangrijkste binnen LMC-VO vastgestelde indicatoren, vanuit de afzonderlijke domeinen Onderwijs, HRM en financiën, op geaggregeerd niveau bij elkaar komen.

Pilot Collegiale Visitatie

LMC-VO start een pilot rond collegiale visitatie. Deze draagt bij aan versterking van de besturingsfilosofie, waarbinnen de ‘Lerende organisatie’ een centrale rol speelt. Met de collegiale visitaties wordt de professionele cultuur binnen LMC-VO versterkt. Op Montfort College is een proef collegiale visitatie uitgevoerd. Betrokkenen zijn enthousiast en de school krijgt een beter inzicht in eigen handelen.

Ontwikkeling kwaliteitszorg onderwijsondersteuning

Een werkwijzer wordt ontwikkeld voor de kwaliteitszorg van de geboden onderwijs-ondersteuning.

Herstelonderzoeken

De uitkomsten van de herstelonderzoeken bij de scholen Montfort College en Charles de Foucauld Mavo zijn eerder in dit verslag genoemd. Ook bij Mavo Centraal voert de Inspectie van het Onderwijs een herstelonderzoek uit. De inspectie is aan de hand van het onderzoek tevreden over de vorderingen op de school, intensiveert om die reden niet het toezicht op de school en spreekt het vertrouwen uit dat de school zicht houdt op de kwaliteit en dat de school stuurt op het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten.

Themaonderzoek strategisch HRM

De Inspectie van het Onderwijs voert in januari 2020 op vijf LMC scholen een themaonderzoek ‘Strategisch HRM’ uit. De betreffende scholen zijn Rotterdam Designcollege, GKH, Montessori Mavo Rotterdam, De Mavo voor Theater MT010 en Young Business School Rotterdam. De inspectie is tijdens het onderzoek zeer tevreden over het beleid dat wordt gevoerd om een professionele cultuur binnen de scholen te creëren en/of te waarborgen. Docenten geven in de gesprekken aan zich gehoord te voelen en over het algemeen weinig werkdruk te ervaren. De inspectie constateert verder dat de bezochte scholen hun docententeam betrekken bij de ontwikkelingen die de school doormaakt. Een ontwikkelpunt voor LMC-VO is de bestendiging van de ontwikkelde werkwijze en de kwaliteit van het onderwijs op “nieuwe” scholen.

Themaonderzoek ‘Afstands- en hybride onderwijs’

De Inspectie van het Onderwijs voert in de periode december 2020 t/m januari 2021 op vier LMC scholen een 4-jaarlijks onderzoek in de vorm van een themaonderzoek ‘Afstands- en hybride onderwijs’ uit. Het betreft een verkennend onderzoek om een eerste zicht te krijgen op de kwaliteit van de digitale lessen en hybride onderwijs. De betreffende scholen zijn Rotterdam Designcollege, Veenoord, Zuiderpark en Vak College Zuidrand. In 2021 is de algemene conclusie dat de inspecteurs positief zijn over de inzet van de docenten en de kwaliteit van de afstandslessen. Ook concluderen zij dat vmbo leerlingen (met name basis- en kaderberoepsleerlingen) over het algemeen meer baat hebben bij fysiek onderwijs. In het volgende jaarverslag komt het onderzoek terug.

Interviews

In december voert de Inspectie van het Onderwijs bij HPC Zuidwijk en HPC Charlois een 4-jaarlijks onderzoek uit naar de invulling van het onderwijs in het licht van COVID-19 in de vorm van een interview. Een dergelijk interview wordt landelijk bij ruim dertig scholen voor praktijkonderwijs afgenomen. Het leidt niet tot een rapportage. De verzamelde gegevens worden door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt voor de “Staat van het Onderwijs 2021”.

Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Kwaliteit’ in het jaarverslag 2020