Jaarverslag 2020

Pijler 2. De waardevolle relatie van de scholen met het primair onderwijs

Leestijd: ( woorden)

2.1 Het uitwerken van de mogelijkheden om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking (fusie) met Kind & Onderwijs per 1 januari 2021. Onderdeel van deze samenwerking is het starten van een VO-lijn voor hoogbegaafde kinderen (samenwerking Talmaschool en Het Lyceum Rotterdam), het verkennen van een “groep 9” per schooljaar 2020 / 2021 en het versterkt inzetten op de doorstroom van groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs binnen LMC-VO.

 

Al langere tijd werken Kind & Onderwijs Rotterdam en LMC-VO samen. Het leidend motief is steeds het (blijvend) aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in Rotterdam. Er zijn dan ook mooie voorbeelden van samenwerking gerealiseerd zoals intensievere contacten tussen zorgcoördinatoren, meer VO docenten die tijdelijk of voor langere tijd lesgeven in het PO en het gezamenlijk betrekken van het kantoor aan de Linker Rottekade door de stafdiensten. Ondanks dat niet overgegaan wordt tot een intensieve vorm van samenwerking (fusie), gaat de samenwerking verder. Zo is er een traject m.b.t. de overgang van PO naar VO waarin zaken besproken worden als adviezen, twijfeldossiers en waarin data worden gedeeld en expertise rond onderwijs-ondersteuning wordt uitgewisseld. Dit traject is ook voor andere besturen van PO toegankelijk.

LMC-VO werkt nauw samen met het PO bijvoorbeeld t.a.v. de meldcode in casuïstiek rondom huislijk- en seksueel geweld en om het aantal thuiszitters terug te dringen in een taskforce thuiszitters.

2.2 Het uitwerken van de intensieve vorm van samenwerken (fusie) met K&O vraagt van de verschillende stafeenheden voorbereidende werkzaamheden.

De voorbereidende stukken zijn afgerond voorafgaand aan dit verslagjaar. Op aanvullende vragen vanuit de besturen leveren de stafafdelingen verdere documenten en plannen aan die door en met de besturen besproken worden. De samenwerking richt zich met name op de onderwijskundige kant.

2.3 Het vergroten van de kennis van onze medewerkers van het primair onderwijs door middel van het volgen van gezamenlijke workshops (in samenwerking met de Pabo), het verdubbelen van het aantal deelnemers aan het POVO-project en het samen optrekken in het Rotterdamse initiatief rondom digitale geletterdheid.

LMC-VO detacheert zeven medewerkers naar de PO besturen RVKO en Kind en Onderwijs Rotterdam. Omdat fysiek lesgeven vanwege de coronaperiode niet meer mogelijk is, stopt deze activiteit. Zowel de medewerkers als de PO scholen vinden dit erg jammer. Het project is wel in het convenant Leraren Tekort opgenomen en in de toekomst zullen meer PO-scholen gebruik gaan maken van vakdocenten. De POVO workshopmiddagen gaan niet door. Een naamswijziging wordt doorgevoerd. De nieuwe naam is “Talent in Huis”. Naar verwachting zal LMC-VO in de komende jaren opnieuw workshopmiddagen organiseren