Jaarverslag 2020

Pijler 1. De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde

Leestijd: ( woorden)

1.1 Het behouden van de “status” dat alle LMC-scholen minimaal het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs hebben. Dit impliceert dat de herstelopdrachten voor het Montfort College en de Charles de Foucauld met goed gevolg worden afgerond eind 2020.


Alle LMC scholen hebben minimaal een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs en drie afdelingen van de scholen hebben het arrangement “goed”. Meerdere scholen hebben de ambitie om op te gaan voor de waardering “goed” van de Inspectie van het Onderwijs maar de eerstvolgende mogelijkheid om een school aan te melden voor het kwaliteitsonderzoek hiertoe is bij het vierjaarlijkse bestuursonderzoek in 2022.

Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van Montfort College vindt plaats. De inspectie kent het oordeel ‘voldoende’ toe aan de afdeling vwo en constateert dat op de school een werkend systeem van kwaliteitszorg is. De school wordt opgenomen in het reguliere toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.


De Charles de Foucauld mavo krijgt het verificatieonderzoek in 2021. De school is dan voortgezet door CVO als onderdeel van scholengemeenschap Penta. Mede dankzij de voorbereidingen van LMC-VO verloopt ook dit onderzoek positief.

1.2 De onderwijsrendementen voor de verschillende onderwijsniveaus nemen toe ten opzichte van het vorige schooljaar. De inzet van de datateams en de DOT op de verschillende scholen draagt hieraan bij.

De centrale eindexamens van het schooljaar 2019-2020 gaan niet door. De leerlingen krijgen een diploma op basis van de behaalde resultaten vanuit de schoolexamens. Het gevolg is dat er op alle onderwijsniveaus sprake is van een substantieel hoger slagingspercentage. Alle LMC scholen maken sinds schooljaar 2019-2020 in meer of mindere mate gebruik van de DOT (digitale kijkwijzer). De werkwijze wordt verder ontwikkeld waarbij aanvullend zal worden onderzocht hoe de DOT kan worden ingezet bij digitale lessen.

1.3 LMC-VO zet versterkt in op de professionalisering van docenten en streeft een percentage van 25% Masterafgestudeerden en (bevoegde) eerstegraadsdocenten na in 2022 (op dit moment 19%). Daarnaast wordt extra begeleiding en facilitering ingezet om (nog studerende) docenten versneld bevoegd te maken. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om de meest aantrekkelijke onderwijswerkgever van Rotterdam te worden.

Het percentage bevoegde eerstegraadsdocenten daalt naar 21%. In 2018 was dit nog 18% maar in 2019 22%. Ondanks een hogere instroom van eerstegraads docenten daalt in 2020 het percentage.

Docenten die nog in opleiding zijn en niet studeren aan de OSR (daar gelden andere afspraken) krijgen opnieuw extra studiefaciliteiten in de vorm van een verhoging van het persoonlijk basisrecht, volgens de CAO-VO, van 5% van de betrekkingsomvang naar 15%. Doordat de overheid andere keuzes maakt, is de subsidieruimte van de Lerarenbeurs onvoldoende voor alle aanvragen. LMC-VO bekostigt voor meerdere medewerkers die anders de Lerarenbeurs zouden benuttenen de opleiding. Andere medewerkers kiezen ervoor de opleiding een jaar uit te stellen. LMC-VO start het project ‘Langstudeerders’ waarbij docenten die nog in opleiding zijn en studievertraging hebben opgelopen extra begeleiding krijgen.

Volgens de eerder gemaakte plannen kunnen ook dit jaar enkele docenten solliciteren naar een opleidingsplaats binnen de master Leren en Innoveren (MLI). Binnen deze opleiding leren zij vaardigheden om onderwijs te verbeteren. De opleiding valt onder de regeling van de Lerarenbeurs en de docenten krijgen extra studieverlof van LMC-VO. Als zij de opleiding succesvol afronden, worden zij bevorderd naar een LD functie. Dit schooljaar gaat echter veel aandacht uit naar het verzorgen van (digitaal) onderwijs. Om die reden wordt niet actief geworven. Eén kandidaat meldt zich aan en start met de MLI opleiding.

1.4 Het ziekteverzuimpercentage wordt in 2020 teruggebracht met minimaal 1% over het gehele kalenderjaar. De nieuwe verzuimaanpak en arbobeleid– in samenwerking met de ARBO-dienst – vormt een belangrijke basis voor de terugdringing van het percentage.

Het verzuimpercentage daalt van 6,4% in 2019 naar 5,8% in 2020. Vanwege de coronaperiode is de relatie tussen de nieuwe verzuimaanpak en de daling van het percentage onvoldoende vast te stellen. Gedurende heel 2020 volgt LMC-VO de nieuwe verzuimaanpak met daarin een belangrijke rol voor triage door een arboverpleegkundige van de arbodienst. In november 2020 geeft LMC-VO een e-magazine special uit voor medewerkers waarin aandacht wordt besteed aan de week van de werkstress. Medewerkers stellen de nieuwe verzuimaanpak en de e-magazine op prijs en geven aan zich hierdoor gesteund te voelen in dit, door verandering gedomineerde, jaar.

1.5 Vanuit de OpleidingsSchoolRotterdam (OSR) worden in 2020 100 stagiaires begeleid verdeeld over de scholen van LMC-VO. Daarnaast worden de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het inzetten van stagiaires (docenten in opleiding) vanuit de OSR onverkort nagekomen.

Binnen LMC-VO zijn negentien opleidingsscholen actief. In totaal hebben zij 147 OSR-studenten. Daarmee wordt de afspraak om minimaal 100 OSR-studenten in te zetten binnen de scholen ruimschoots nagekomen.

1.6 Binnen vier LMC-scholen wordt versterkt aandacht besteed aan ICT en Onderwijs conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nota “Memo digitale didactiek” (d.d. 12 juni 2018). Onder meer de participatie aan de IT-campus (als “koploper”), de uitbouw van het Codasium (en eindexamenvak ICT) en koppeling bedrijven aan scholen dragen hieraan bij.

Enkele scholen hebben een koploperstatus binnen de IT-Campus Rotterdam. Deze scholen zijn Zuiderpark, Lyceum Kralingen, Mavo Centraal, Vak College Hillegersberg, TooropMavo en Experience College. De scholen ontwikkelen plannen om ICT een grotere rol te laten spelen in het onderwijs. Lyceum Kralingen zet daarbij in op de verdere ontwikkeling van het Codasium. De school gaat een complete leerlijn havo/vwo voor het Codasium ontwikkelen in nauwe samenwerking met SLO (Stichting Leerplanontwikkeling), instellingen voor hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

1.7 De LMC Academie breidt haar opleidings- en ondersteuningsaanbod uit met als doel o.a. professionele leergemeenschappen binnen LMC-VO te creëren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

LMC-VO gaat nieuwe samenwerkingen aan zodat via de LMC Academie meer cursussen gerealiseerd kunnen worden voor de diverse groepen medewerkers. De LMC Academie verzorgt in het verslagjaar 13 cursussen, 23 coachingstrajecten, een congres (50 inschrijvingen), een discovery café en een inspiratiebijeenkomst voor het management. Daarnaast vinden twee introductiedagen/smartstart-bijeenkomsten plaats waar ongeveer 80 nieuwe medewerkers aan deelnemen. Voor de cursussen zijn er 82, voor het discovery café 30 en voor het congres 50 inschrijvingen. Voor zowel de LOB-training als voor de assessorentraining zijn er vier inschrijvingen. De LMC Academie start 23 coachingstrajecten op.