Jaarverslag 2020

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Wisseling schoolgebouwen / bouwkundige aanpassingen

Het gebouw aan Spaanseweg 101 in Rotterdam waar voorheen Melanchthon Mathenesse gehuisvest was, wordt als gevolg van een bestuurlijke afspraak tussen LMC-VO en het schoolbestuur CVO juridisch eigendom van LMC-VO. Mede onderdeel van de afspraak is de overdracht van het gebouw van Charles de Foucauld mavo in Spijkenisse aan CVO. De overdracht wordt per 1-8-2020 geformaliseerd. LMC-VO start een verbouwing van het gebouw aan de Spaanseweg om daar de school Experience College (voorheen GKH en Melanchthon Mathenesse) in te huisvesten. De verbouwing wordt deels gefinancierd uit de gelden van Sterk Techniek Onderwijs. De eerste fase van de verbouwing wordt aan het begin van het schooljaar 2020-2021 opgeleverd. De 2e en laatste fase wordt in het 1e kwartaal van 2021 opgeleverd. De leerlingen uit het gebouw van GKH aan de Mathenesserdijk verhuizen naar de Spaanseweg waardoor het pand aan de Mathenesserdijk leegkomt. Het gebouw wordt aangepast en voorzien van een ventilatiesysteem om m.i.v. het schooljaar 2021-2022 de Mavo voor Theater MT010 te huisvesten.

LMC-VO werkt verder aan het opstellen van het programma van eisen voor de nieuwbouw voor de scholen Veenoord en Vakcollege Zuidrand in het Stadionpark. Eind 2020 begint een niet openbare Europese aanbesteding voor de selectie ontwerpteam (architect plus adviseurs). Deze aanbesteding wordt in mei 2021 afgerond. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in het eerste kwartaal van 2025.  

De gemeente kent de aanvraag voor het uitbreiden van het schoolgebouw van HPC Charlois (Talingstraat) toe. De voorbereidingen worden in gang gezet en volgens de planning zal na de herfstvakantie van 2021 de uitvoering van start gaan. De tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van HPC Charlois wordt gevonden op de locatie Huismanstraat. De oplevering van de nieuwbouw voor HPC Zuidwijk is opnieuw vertraagd en is nu gepland in juli 2021.

Het onderzoek naar de samenwerking met Kind & Onderwijs Rotterdam en het besluit om de samenwerking niet geheel door te zetten maar deze te beperken tot onderwijs leidt er toe dat het gebouw van het stafbureau wordt aangepast. De stafbureaus van Kind & Onderwijs Rotterdam en van LMC-VO zijn nu samen apart gehuisvest op de 2e verdieping van het kantoor aan de Linker Rottekade.

Meerjarenonderhoud

Eind 2019 is de meerjarenonderhoudsplanning en de daaraan gekoppelde meerjarenonderhoudsbegroting geactualiseerd op basis van een uitgevoerde conditiemeting van de gebouwen. Deze begroting voldoet aan de financiële kaders die gesteld worden aan de voorziening onderhoud. Hierbij maakt LMC-VO gebruik van de uitzonderingsregel.

Kentallen huisvesting

Conform de rekenmethodiek van de gemeente Rotterdam bedraagt de bezettingsgraad per 1-10-2019 89%. Hoewel het aantal leerlingen is toegenomen t.o.v. 2019 heeft LMC-VO meer m2 bvo in gebruik door de overname van de locatie Spaanseweg. De bezettingsgraad is echter lager uitgaande van het totaal aantal beschikbare m2 bvo ongeacht de eigendomssituatie. (In de rekenmethodiek van de gemeente zijn de gebouwen waarvan LMC-VO het volledige eigendom heeft buiten beschouwing gelaten). De bezettingsgraad intern van LMC-VO bedraagt 80% in 2020 en is nagenoeg gelijk aan het percentage van 79% in 2019.

Energieverbruik

Het verbruik van energie wordt voor diverse locaties gemonitord. De data, afkomstig van de slimme meters, wordt verwerkt in de portal van Energievoorscholen. Het elektra verbruik stijgt t.o.v. 2019 licht terwijl het gasverbruik stabiel blijft. De kosten van het totale energieverbruik (gas, elektra, water, stadsverwarming en afname warmte en koude (WKO)) stijgen met 6%. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen energieprijzen en de stijging van belasting op energie. De doelstelling om het energieverbruik terug te dringen, wordt niet gehaald. Ondanks dat de scholen een deel van het jaar gesloten zijn vanwege COVID-19 maatregelen stijgt het energieverbruik door het continue op 100% capaciteit draaien van de ventilatiesystemen en het frequent spuien van de leslokalen door het openen van de ramen.

Gemeente Rotterdam

In oktober dient LMC-VO de aanvragen voorziening huisvesting voor het jaar 2021 bij de gemeente in. Naast de aanvraag voor een huurvergoeding voor de Pieter de Hoochweg 222 en de Westzeedijk 497 is ook een aanvraag ingediend voor de bekostiging van de eerste inrichting van de uitbreiding van het gebouw van HPC Charlois. De gemeente kent deze aanvragen voorlopig toe.

Een continue zorg is de gymcapaciteit binnen Rotterdam. Er zijn binnen diverse deelgebieden van Rotterdam te weinig gymlokalen om de gevraagde gymuren in te roosteren. De normatieve uren worden ingeroosterd maar de extra uren voor bewegen en sportprofiel worden niet altijd gehonoreerd. Voor locaties die extra sport in het profiel hebben, is het lastig om deze extra uren daadwerkelijk aan te bieden

Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Huisvesting’ in het jaarverslag 2020