Jaarverslag 2020

Pijler 4. De optimale doorstroom naar mbo/hbo/wo

Leestijd: ( woorden)

4.1 Het in kaart brengen van de mogelijkheden om leerlingen van LMC-VO in het (Rotterdamse) vervolgonderwijs te volgen qua leerprestaties. Hiervoor is samenwerking met het vervolgonderwijs noodzakelijk en kan privacy een belemmering zijn.

4.2 Het versterken van de mogelijkheden van doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en het mbo. De uitbouw naar een binnenkort af te sluiten convenant met Albeda vormt hierin een goede “springplank”.

Op 21 februari 2020 sluiten Albeda College en LMC-VO een convenant waarin afspraken worden vastgelegd voor een nauwere samenwerking waarbij leerlingen vanuit het VO met meer succes kunnen doorstromen naar het mbo. Partijen beginnen met concrete projecten op school- en collegeniveau om de samenwerking vorm te geven en zo mogelijk uit te bouwen. De Samenwerking wordt mede gericht door de ambitie vorm en inhoud te geven aan doelstellingen en de drie lijnen vanuit het actuele OC&W programma “Sterk Beroepsonderwijs” voor de komende jaren. In eerste instantie wordt gekozen voor samenwerking op het terrein van:

- data-uitwisseling/cijfers over succes

- kennisuitwisseling docenten/professionalisering

- verrijking LOB

- inzet op taal.

Op 22 juni 2020 sluiten, in de lijn van het Convenant met Albeda College, de drie grote Rotterdamse VO-besturen en de vijf Rotterdamse MBO-besturen een convenant. Hoofddoelstelling van dit convenant is ‘het organiseren van succesvolle en kansrijke (school)loopbanen van vo-leerlingen - zowel vanuit het vmbo als de havo – in het mbo’. Ook hier worden data-uitwisseling, professionalisering en specifieke thema’s als Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) benoemd als samenwerkingspunten.

LOB is in het onderwijscurriculum van elke school prominent gepositioneerd. Het plan is om twee of drie keer per jaar decanen en LOB-ondersteuners te laten bijeenkomen. Doel van deze bijeenkomsten is expertise delen, kennis opdoen en te komen tot een rode draad met betrekking tot LOB.

In het kader van Sterk Techniek werkt Zuiderpark College samen met Avicenna, De Hef en Schreuder College aan een doorlopende route vmbo-mbo met de MBO-opleiding Techniek College Rotterdam.

LMC-VO laat de LMC Academie samen met Albeda College en Zadkine tweemaal een congres organiseren op het thema ‘kansrijk doorstromen vo – mbo’ voor professionals uit de drie instellingen.

4.3 Het fungeren als “koploper” in het Sterk Techniekonderwijs op Noord en Zuid waarbij een sterk netwerk wordt gebouwd van onderwijs en bedrijfsleven conform de doelstellingen in de subsidieregeling.

Zuiderpark College is één van de betrokken scholen in de Sterk Techniek regio Rotterdam Zuid. Bij deze regionale aanpak zijn meerdere vo- en mbo-scholen betrokken naast een groot aantal bedrijven. De aanpak voorziet onder meer in aanpassing van het techniekonderwijs en het verschaffen van betere faciliteiten op scholen. Zuiderpark College biedt leerlingen de mogelijkheid om te werken met 3D-printers, robots en virtual reality-brillen, elektronische voertuigen en andere technologie.

Zeven LMC-scholen zijn betrokken bij Sterk Techniekonderwijs op Noord. Dit zijn Experience College, Rotterdam Designcollege, Mavo Centraal, HPC Centrum, Vak College Hillegersberg, De TooropMavo en Roncalli Mavo. Zo krijgt Experience College een Experience Centre waarin een techniekcentrum MVI (media-lab) en een techniekcentrum PIE (tech-lab) wordt gecreëerd. In deze techniekcentra kunnen leerlingen van de school les krijgen en/of activiteiten volgen maar ook andere (vmbo-) scholen en het basisonderwijs kunnen er gebruik van maken.

4.4 Het experimenteren met hybride leren (leerlingen die deels al lessen gaan volgen op het vervolgonderwijs) bij twee scholen.

De experimenten worden enige tijd uitgesteld. Scholen zijn met name gericht op het verzorgen van het reguliere onderwijs in de periode van de coronapandemie en hebben niet de ruimte om te experimenteren met hybride leren.