Jaarverslag 2020

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van LMC-VO. De statuten van LMC-VO vermelden dat de raad minimaal uit vijf en maximaal uit zeven personen bestaat. Eén van de leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2020 als volgt:

 • mevrouw E.M. Branderhorst, voorzitter
 • mevrouw F.M. Russel
 • mevrouw H.W. Vogels, vice-voorzitter
 • de heer J.P. van Rossum
 • de heer H.H.H. Wieleman

Een vacature voor een zesde lid van de Raad van Toezicht is in 2020 niet ingevuld.

ICT in het onderwijs – digitale didactiek

De Raad van Toezicht vindt het gebruik van ICT in het onderwijs een belangrijk onderwerp en bespreekt dit meerdere malen in vergaderingen met het College van Bestuur. Afgesproken wordt dat komend jaar het onderwerp digitaal leiderschap besproken wordt. Vanwege de coronaperiode waarin veel online lessen verzorgd worden schaft LMC-VO een groot aantal laptops aan om in bruikleen te geven aan leerlingen. Ook dit komt aan de orde in de vergadering van de Raad van Toezicht.   

Onderwijskwaliteit

Het College van Bestuur bespreekt de kwaliteit van het onderwijs regelmatig met de Raad van Toezicht. Daarin worden de onderzoeken die door de Inspectie van het Onderwijs worden uitgevoerd meegenomen en worden de uitkomsten van de onderzoeken gedeeld. De Inspectie van het Onderwijs voert op enkele scholen verschillende themaonderzoeken uit en is zeer positief over de bevindingen. Ook de brieven over de onderwijsresultaten bespreekt het College van Bestuur tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht.  

Kind en Onderwijs Rotterdam

De Raad van Toezicht onderhoudt contact met de Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam, een bestuur voor primair onderwijs. Onderwerp van gesprek is het streven naar een vergaande samenwerking tussen beide organisaties. Beide raden geven de Colleges van Bestuur adviezen over de mogelijke aanpak en over de gesprekken tussen besturen. Na een uitgebreid traject en verschillende gesprekken tussen de beide raden en de Colleges van Bestuur is de conclusie om niet te kiezen voor een vergaande samenwerking tussen beide organisaties. Onderwijsinhoudelijke samenwerking wordt, daar waar het meerwaarde heeft, gecontinueerd.

 Overige besluiten 2020

De Raad van Toezicht besluit onder meer:

 • goedkeuring te verlenen aan het voornemen om over te gaan tot een scholenruil;
 • een school op te heffen en het gebouw met de onderliggende grond over te dragen aan de gemeente;
 • mevrouw Vogels te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht;
 • de bezoldigingsklasse van het College van Bestuur vast te stellen;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 vast te stellen;
 • na overleg met, en met zijn instemming, de heer Elgershuizen als enig bestuurder de organisatie te laten besturen in de perode dat er nog geen opvolger is voor de voorzitter van het College van Bestuur;
 • de vacature ontstaan binnen het College van Bestuur, na het vertrek van de voorzitter de heer Otto, open te stellen;
 • te werven voor de vacature binnen de Raad van Toezicht die ontstaat doordat mevrouw Russel aan het eind van haar zittingstermijn is;   
 • het overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur vast te stellen;
 • de heer L .Civile te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur;
 • mevrouw A. Imambaks en mevrouw L. van Laak te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om de begroting 2021 vast te stellen.

Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Verslag van de Raad van Toezicht’ in het jaarverslag 2020