Jaarverslag 2020

Personeel

Leestijd: ( woorden)

Verloop medewerkers

Op basis van de gemiddelde inzet van medewerkers (externe inzet en/of stagiaires niet meegenomen) is er in 2020 sprake van een instroom van 250 medewerkers (156 fte), waarvan 178 docenten (106 fte) en een uitstroom van 205 medewerkers (133 fte). Een belangrijk deel hiervan betreft ziektevervanging. De piek van het reguliere verloop ligt, zoals altijd, bij de start van het schooljaar, 178 docenten beginnen hun loopbaan binnen een LMC-school.

Docentenwerving

Een samenhangende wervingscampagne op sociale media en via Meesterbaan wordt ingezet om nieuwe docenten te werven. Er komt een groot aantal reacties.

 Inductietraject

Binnen LMC-VO wordt er ook aandacht besteed aan startende docenten door middel van een gedegen inwerktraject. Dit wordt wel het ‘inductietraject’ genoemd. De groep nieuwe medewerkers start met een gezamenlijke inwerkdag (SMART START) met praktische informatie en workshops. Daarna worden er jaarlijks gesprekken gevoerd en een lesbezoek afgenomen door een coach van de eigen schoollocatie. Het traject wordt aangevuld met intervisie, professionele leergemeenschap (PLG) bijeenkomsten, persoonlijke coaching en eventueel scholing. In september 2020 start een onderzoek naar de kwaliteit van de huidige inductietrajecten binnen de scholen en de tevredenheid van de startende docenten. De uitkomsten worden gebruikt om inductietrajecten binnen LMC opnieuw te beoordelen en aan te scherpen.

Ziekteverzuim

Het verloop van het verzuim wordt door corona sterk beïnvloed. Met uitzondering van het management, neemt in 2020 bij alle functiegroepen het verzuimpercentage ten opzichte van 2019 flink af. Ook de verzuimfrequentie laat een significante daling zien. Daarentegen stijgt de gemiddelde verzuimduur aanzienlijk. De landelijke gegevens zijn nog niet bekend zodat een vergelijking met de landelijke situatie nog niet mogelijk is.

 

Jaar

VZ % LMC-VO

VZ% VO

VZ freq. LMC-VO

VZ freq. VO

VZ duur LMC-VO

VZ duur VO

2015

6,55

5,0

1.51

1,4

13,87

14

2016

5,81

5,2

1,50

1,6

23,05

13

2017

5,98

5,3

1,36

1,6

19,31

14

2018

6,65

5,4

1,34

1,5

16,47

15

2019

6,40

5,7

1,21

1,6

19,42

15

2020

5,8

 

0,7

 

31,7

 

 

Beleid beheersing uitkering na ontslag / Wachtgelders

De wachtgelders zijn in kaart gebracht en de begeleiding naar de arbeidsmarkt was eerder gestart. In overleg met externe dienstverleners is een maatwerk aanpak gekozen. Wachtgelders krijgen trajecten aangeboden afhankelijk van en passend bij hun opgebouwde wachtgeldrechten en arbeidsmarktkansen. In 2021 wordt verder gewerkt aan de interne beleidsbeheersing.

Werkdruk

In vervolg op het onderzoek naar de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) / Werkdruk dat LMC-VO heeft uitgevoerd in het schooljaar 2018/2019 evalueert LMC-VO de inspanningen van het schooljaar 2019/2020 en stelt voor het schooljaar 2020/2021 een plan van aanpak op. Uit de evaluatie blijkt dat er veel actie ondernomen is op de werkplekbeleving van de medewerkers. Bij 90% van de gevallen blijkt verzuim te ontstaan naar aanleiding van disbalans tussen werk en privé/psychische klachten. De aanname is dat het actieplan werkdruk direct positieve invloed heeft op het verzuim.

Een compleet overzicht is terug te lezen in het hoofdstuk ‘Personeel’ in het jaarverslag 2020