Jaarverslag 2020

Maatschappij

Leestijd: ( woorden)

Coronapandemie

De coronapandemie heeft een ingrijpend effect op heel Nederland en zodoende ook op de LMC-scholen. De scholen gaan op 15 maart 2020 dicht. Sommige leerlingen moeten nog opgevangen worden, met name leerlingen met ouders met een vitaal beroep. De scholen zien zich voor de uitdaging gesteld om van de een op de andere dag over te gaan op onderwijs op afstand. De schoolexamens mogen onder strikte voorwaarden doorgaan op de scholen.

Op 24 maart volgt het landelijke besluit om het centraal examen te laten vervallen. Leerlingen kunnen o.b.v. de schoolexamens het diploma behalen. Binnen LMC-VO wordt gebruik gemaakt van het servicedocument met informatie over de examens dat het Ministerie OCW opstelt. Scholen krijgen verder de mogelijkheid om de PTA’s voor de leerlingen in het voorexamenjaar aan te passen.

Het kabinet beslist dat de scholen voor voortgezet onderwijs op 1 juni weer mogen beginnen. Leerlingen volgen het onderwijs vanaf die datum deels fysiek op school. Voor het overige deel volgen zij online lessen. Bij één van de scholen is één van de medewerkers besmet en verschillende andere medewerkers mogelijk besmet. Het bestuur besluit de school na overleg met de GGD twee weken te sluiten en weer over te gaan op online lessen. Op 22 juni opent de school weer.

De verplichting om onderling tussen leerlingen en tussen leerlingen en docenten 1,5 meter afstand aan te houden, zorgt ervoor dat niet alle leerlingen gelijk op school kunnen en mogen komen. Deze maatregel vervalt voor de leerlingen op 1 juli. Alle leerlingen kunnen dan weer naar school. LMC-VO maakt via Gemeente Rotterdam afspraken met het openbaar vervoer zodat leerlingen als zij echt niet kunnen fietsen of wandelen naar school gebruik kunnen maken van openbaar vervoer.

Na de zomervakantie mogen de leerlingen naar school. Er moet echter ruimschoots geventileerd worden. LMC-VO bereidt zich hier tijdens de vakantie op voor. Vanuit het ministerie en de VO-raad komen handreikingen en LMC-VO huurt een extern specialist op het gebied van ventilatie in om risico’s voor leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Een inventarisatie wordt uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Bij verschillende scholen worden bouwkundige aanpassingen uitgevoerd. Ook CO2-meters worden aangeschaft om binnen lokalen te kunnen monitoren. De norm van 1200 ppm wordt incidenteel overschreden maar door het consequent ventileren en spuien voldoen de scholen aan de richtlijnen m.b.t. ventilatie. Voor leerlingen en medewerkers is het aspect comfort daarmee helaas vaak onder de maat. Tocht en koude klachten zijn niet te voorkomen.

Het kabinet wil een wettelijke verplichting mogelijk maken om leerlingen en medewerkers een mondneuskapje te laten dragen op school. Voordat dit gerealiseerd is, besluit LMC-VO een dergelijke mondkapjesplicht in te voeren. Hier wordt, op enkele uitzonderingen na, positief op gereageerd.

Halverwege december besluit het kabinet dat alle scholen vanaf 16 december tot 18 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dicht gaan. Enkele categorieën leerlingen mogen naar school blijven gaan, waaronder de examenleerlingen.

Op de scholen zijn leerlingen of medewerkers met grote regelmaat besmet met het coronavirus waardoor lessen uitvallen en leerlingen en medewerkers niet op school kunnen komen. Gelukkig krijgt onderwijspersoneel voorrang bij het testen. In de loop van het jaar worden de wachttijden om getest te worden korter en kunnen medewerkers daardoor sneller naar school terug. LMC-VO spant zich in om te voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen.

Om de situatie op de scholen zo veilig mogelijk te hebben, schaft LMC-VO gedurende het jaar desinfecterende gel en spatschermen aan. De spatschermen wordt tussen de werkplekken en bij recepties geplaatst. Een corona RI&E wordt uitgevoerd.

LMC-VO heeft de beschikking over een Office 365 omgeving. Grote inspanningen worden verricht om alle online lessen mogelijk te kunnen maken. Binnen twee weken nadat de scholen in maart overgaan op online lessen worden bij alle vestigingen Teams instellingen (1700) geïmplementeerd. Veel leerlingen krijgen laptops mee van de scholen. Centraal nog beschikbare laptops worden voor leerlingen voorzien van een veilige software (Windows) waar eenvoudig in de Cloud op gewerkt kan worden. Ook medewerkers krijgen laptops mee met een nieuwe VPN verbinding zodat het interne netwerk bereikt kan worden. De uitdaging o.g.v. ICT is de hybride vorm waarin leerlingen/docenten deels thuis, deels op school zijn. De servicedesk blijkt een cruciale rol te spelen om problemen o.g.v. thuisondersteuning en gebruik van Teams te verhelpen.

Aangezien er onvoldoende laptops op scholen zijn, schaft in 2020 LMC-VO er nog 500 aan. Eind 2020 wordt TooropMavo volledig voorzien van laptops en dockingstations in de klas. De ervaring die hier is opgedaan wordt meegenomen naar de volgende scholen zodat in 2021 iedere medewerker en klaslokaal voorzien is van nieuwe hardware én één manier van werken voor LMC-VO gerealiseerd kan worden.

Gedurende het hele jaar stelt LMC-VO notities, brieven, stoomschema’s en beslisbomen op om ouders, leerlingen en medewerkers adequaat te informeren en duidelijk te maken onder welke omstandigheden en met welke verschijnselen leerlingen en medewerkers niet naar school kunnen komen en wanneer zij wel of niet in quarantaine moeten gaan en voor hoelang.

Aangezien het de verwachting is dat de coronapandemie de activiteiten ten aanzien van de leerlingwerving sterk zal beïnvloeden, stelt LMC-VO in het najaar 2020 een notitie over dit onderwerp op. De notitie wordt uitgewerkt in een plan van aanpak. Een groot aantal projecten wordt ingezet in een tijdsbestek van oktober 2020 tot maart 2021. Scholen kunnen aanvullende plannen indienen en extra financiële middelen hiervoor krijgen. LMC-VO participeert verder in een stads-brede virtuele scholenmarkt, gecoördineerd door de gemeente. Het resultaat van alle inzet zal duidelijk worden bij de inschrijvingen voor volgend schooljaar.

Geweld nabij scholen

De ernstige incidenten bij meerdere scholen in 2018 en 2019 is de aanzet geweest voor intensief contact met de andere schoolbesturen, politie en gemeente over veiligheid. LMC-VO start in samenwerking met Koers VO, CVO en BOOR een project “De krachten bundelend naar kwaliteit en veiligheid” waarvoor Gemeente Rotterdam subsidie verleent. Het project wordt uitgevoerd op het OPDC, verzorgd door de Eenheid Zorg van LMC-VO. Het centrale doel is de versterking van de sociale veiligheid in en om Rotterdamse vo-scholen. Het is de intentie om met het project inzicht te krijgen in succesvolle interventies gericht op veiligheidsbeleving en het omgaan met incidenten om zo tot een specialistische aanpak voor de scholen in de regio te komen.

Met name de situatie in Rotterdam-Zuid vraagt de aandacht van alle betrokken partijen. In het kader van de veiligheid vinden op meerdere scholen van diverse besturen in dat gebied schouwen plaats. Ook wordt extra ambulant jongerenwerk ingezet. LMC-VO ontwikkelt een veiligheidsbeleid en zet op enkele scholen conciërges in met een BOA-opleiding. LMC-VO onderhoudt regelmatige contacten met onder meer gemeente, politie en andere schoolbesturen om te overleggen over de veiligheidssituatie in Rotterdam.   

LMC-VO ontwikkelt enkele maatwerkplannen in het kader van veiligheid voor scholen in Rotterdam Zuid en vraagt voor onderdelen van de plannen subsidie van Gemeente Rotterdam aangezien de rijksbekostiging niet toereikend is voor de extra veiligheidsmaatregelen en daar ook niet voor bedoeld is. De subsidieaanvraag heeft te maken met extra voorlichting, toezichthouders, veiligheidscoördinatoren en enkele maatregelen in de openbare ruimte (afschermen stoep en straat). Gemeente Rotterdam stelt voorlichters beschikbaar en laat stoep en straat bij een school afschermen. De subsidieaanvraag wordt voor het overige afgewezen.

Onthoofding docent in Frankrijk, bedreiging in Rotterdam

In oktober wordt een docent, Samuel Paty, op straat in Parijs vermoord door een geradicaliseerde jihadist, een jongeman van 18 jaar. De docent had een lessenreeks over burgerschap vormgegeven en liet in dit kader tijdens een les een karikatuur van de profeet Mohammed zien. Dit leidde tot onrust binnen en buiten de klas. De naam van de docent en het adres van de school werden op internet geplaatst. Op deze wijze heeft de dader de docent kunnen vinden.

 

Deze moord in Parijs en de bedreiging van de docent in Rotterdam vormen de aanleiding voor een statement van de Rotterdamse besturen waarin zij aangeven achter hun docenten te staan en waarin onder meer is opgenomen: “Het onderwijs moet een veilige plek zijn waar we in alle vrijheid van elkaar kunnen leren. Een school is de ideale plek om je in een ander te verplaatsen, waar ruimte is voor ieders mening en om iemand anders zijn of haar denkbeelden te respecteren. Alleen in zo’n veilige omgeving kunnen studenten, docenten en andere medewerkers zich volledig ontplooien en hun talenten ontwikkelen.