Jaarverslag 2018

Pijler 2. De waardevolle relatie van de scholen met het primair onderwijs

Leestijd: ( woorden)

2.1 Iedere school heeft – mede op basis van de beschikbare postcode-analyses – aantoonbaar structureel contact met de basisscholen in haar omgeving. Dit kan middels gastlessen, bezoeken aan de scholen, gezamenlijke projecten, et cetera.

Alle scholen hebben via de postcode-analyses inzichtelijk waar hun leerlingen vandaan komen en onderhouden actief contact met de betreffende basisscholen. De scholen leggen bezoeken af aan de basisscholen en geven voorlichting aan de leerlingen van de hoogste klassen. Daarnaast staan de scholen op scholenmarkten in de buurt.

2.2 Scholen onderzoeken expliciet nieuwe mogelijkheden om toekomstige leerlingen van groep 7 en 8 te bereiken en hen te interesseren voor de school.

LMC-VO start een POVO-project waarin docenten van LMC-VO een dagdeel per week gedetacheerd worden naar het PO. Dit gebeurt voor maximaal een jaar. Doelen van het traject zijn onder meer leerlingwerving, kennis uitwisseling, professionalisering en een beter en intensiever contact tussen PO en VO. Daarnaast kunnen basisschoolleerlingen op deze wijze wennen aan de manier van lesgeven in het voortgezet onderwijs en wordt daarmee de overgang van PO naar VO vergemakkelijkt. Het project is nog een pilot, waarbij docenten ingezet worden in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool voor hun eigen vakgebied. Er is veel belangstelling vanuit het PO voor dit traject, mede vanwege het lerarentekort in het PO, en ook Gemeente Rotterdam steunt het initiatief. Het project wordt in schooljaar 2018-2019 gecontinueerd.

Een samenwerking tussen Montfort College en de PO-school de Globetrotter om tot een vorm van 10-14-jarigen school te komen, is in onderzoek. De gedachte bestaat om in het schooljaar 2019/2020 deze vorm aan te bieden waarbij gebruik gemaakt wordt van de experimenteerruimte voor de 10-14 jarige scholen, geboden door het ministerie van OCW.

Het Lyceum Rotterdam en de basisschool Quadratum zijn in overleg over een hoogbegaafdentraject. Een gezamenlijke professionalisering rondom het thema hoogbegaafdheid vindt plaats en enkele docenten van Het Lyceum Rotterdam verzorgen enkele lessen op Quadratum over kunst en ondernemen. De scholen schrijven een projectplan om hoogbegaafdenbeleid te ontwikkelen dat voorziet in:

  • Optimalisering van de doorstroom vanuit Quadratum naar Het Lyceum Rotterdam
  • Vergroten van de expertise rondom hoogbegaafdheid op po-vo
  • Creëren van een curriculaire samenhang

Door middel van een activiteitenplan zal in 2019 het projectplan verder vorm gegeven worden.

Naast een intensievere samenwerking van verschillende LMC-scholen met scholen uit het PO ontstaan er ook plannen voor een samenwerking tussen besturen. Het College van Bestuur tekent een intentieverklaring met het College van Bestuur van Kind en Onderwijs, een bestuur voor PO, om vormen van samenwerking te onderzoeken. Een projectgroep en meerdere werkgroepen zijn actief. De opbrengsten van de werkgroepen worden door de Colleges van Bestuur besproken met de Raden van Toezicht en de GMR-en. Het is de verwachting dat in 2019 een formeel besluitvormingstraject zal plaatsvinden.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.