Jaarverslag 2018

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

De Raad van Toezicht voert het intern toezicht uit. Volgens de statuten bestaat de Raad van Toezicht minimaal uit vijf en maximaal uit zeven personen. Eén van de leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in deze raad op voordracht van de GMR. Een nieuw benoemd lid, de heer C. Verbrugge, stopt in maart 2018 vanwege het aanvaarden van een functie die mogelijk strijdigheid in belangen zou kunnen opleveren. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 verder als volgt:

 • mevrouw E.M. Branderhorst, voorzitter
 • mevrouw F.M. Russel
 • mevrouw H.W. Vogels, vice-voorzitter
 • de heer M. Broekema (op voordracht van de GMR)
 • de heer J.P. van Rossum
 • de heer H.H.H. Wieleman (per 1 juni 2018) 

Het intern toezicht is integraal toezicht. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken binnen LMC-VO en over zaken en ontwikkelingen buiten de organisatie die van belang zijn voor LMC-VO tijdens vergaderingen maar ook per e-mail of eventueel per telefoon.

De Raad van Toezicht overlegt in februari 2018 met het dagelijkse bestuur van de GMR  en daarna in mei met de voltallige GMR. Onderwerpen als ICT-beleid, ziekteverzuim en de structuur van de organisatie worden besproken.

De Raad van Toezicht besluit onder meer:

 • verschillende stukken na inhoudelijke bespreking verder voor kennisgeving aan te nemen, zoals de plannen rond de master- en maatwerktrajecten, een PO-VO pilot,  de analyse van de tevredenheidsonderzoeken;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan een besluit van het College van Bestuur om mogelijk een van twee scholen op te heffen als een nieuw schoolgebouw beschikbaar komt;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan een besluit van het College van Bestuur om het managementstatuut vast te stellen;
 • een tijdelijk lid te benoemen in de auditcommissie;
 • de bezoldigingsklasse van het College van Bestuur te bepalen;
 • een nieuw lid te benoemen voor de Raad van Toezicht;
 • leden te benoemen voor de audit- en de remuneratiecommissie;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het besluit van het College van Bestuur om het jaarverslag inclusief jaarrekening 2017 vast te stellen;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het besluit van het College van Bestuur om de strategienota 2018-2022 vast te stellen;
 • voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het besluit van het College van Bestuur om de meerjarenbegroting 2019-2021 vast te stellen.

Kwaliteit van het interne toezicht

De Raad van Toezicht zorgt voor een bestediging of verhoging van de kwaliteit van het toezicht. De Raad van Toezicht voert elke twee jaar een zelfevaluatie uit. Volgens planning zal deze zelfevaluatie plaatsvinden in 2019.

 

Het totale verslag van de Raad van Toezicht is te vinden in het complete jaarverslag 2018