Jaarverslag 2018

Vooruitblik 2019

Leestijd: ( woorden)

Aangaan van duurzame relaties met het primair onderwijs

In 2018 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor (verregaande) samenwerking met Kind & Onderwijs, een bestuur voor primair onderwijs in Rotterdam met 30 basisscholen boven de Maas. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2019 verwacht. Daarnaast vindt een verkenning op Rotterdam-Zuid plaats tussen het Montfort College en de Globetrotter (basisschool RVKO) voor de opzet van een 10-14 jarige school. Tot slot zal in 2019 het POVO-project, waarin VO-docenten structureel een halve of hele dag in de week les gaan geven op een basisschool, worden geïntensiveerd. Vooralsnog voert LMC-VO dit project uit in samenwerking met Kind & Onderwijs en de RVKO, met ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

Leerlingen voorbereiden op een toekomst in en met ICT

LMC-VO wil de komende jaren nadrukkelijk investeren in ICT binnen het onderwijs. In 2018 is hiertoe een projectplan vastgesteld waarin drie lijnen zijn uitgewerkt: (a) ICT-geletterdheid, (b) digitale didactiek en (c) leerlingen voorbereiden op een toekomst in en met ICT. Ten aanzien van deze derde pijler zal in 2019 worden gestart met twee concrete projecten. Ten eerste de participatie in de IT-Campus Rotterdam (www.itcampus.nl). Ten tweede de opzet en uitbouw van het eerste Codasium (profiel waarin codeeronderwijs wordt aangeboden) in Nederland op het Lyceum Kralingen. Met het Ministerie van OC&W zijn gesprekken gevoerd om van coderen een eindexamenvak te maken en zo te komen tot een duurzaam en erkend Codasium.

Investeren in professionalisering

Investeren in kwaliteit van medewerkers is de belangrijkste investering in de kwaliteit van het onderwijs. In 2019 zal – net als in 2018 – versterkt worden ingezet op de professionalisering. Dit betreft de verdere uitbreiding van het aantal OSR (Opleidingsschool Rotterdam) stageplekken op de LMC-scholen. De OSR is een samenwerkingsverband tussen de drie grote VO schoolbesturen in Rotterdam (BOOR, CVO en LMC-VO), de lerarenopleidingen (HBO en WO) en de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft aanvullende middelen ter beschikking gesteld om de uitbreiding van het aantal stageplaatsen te financieren. Het tweede traject waarop versterkt wordt ingezet is het LMC-mastertraject. LMC-VO investeert hiermee in de verhoging van het aantal Masterafgestudeerde docenten. Voor het schooljaar 2019/2020 zullen in navolging van het huidige school opnieuw 10 tot 15 docenten extra worden gefaciliteerd om hun mastertraject te starten.

De basis op orde, en verder

Alle scholen van LMC-VO hebben in het schooljaar 2018/2019 minimaal het basisarrangement. Daarnaast hebben twee scholen het predicaat “Excellent” geprolongeerd en heeft een havo-afdeling de beoordeling “Goed”. LMC-VO heeft de ambitie om de lat op het kwaliteitsniveau hoger te leggen. Zowel als het gaat om de “meetbare” kwaliteit (inspectiestandaarden) als om de “merkbare kwaliteit” (tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers). Op beide terreinen zijn concrete doelstellingen geformuleerd in de kaderbrief 2019.

In 2019 zijn de resultaten van het vierjaarlijkse bestuursonderzoek van de Onderwijsinspectie bekend. Alhoewel de resultaten met vertrouwen tegemoet worden gezien, zullen er altijd verbeterpunten worden aangedragen. Deze verbeterpunten worden toegevoegd aan de doelstellingen uit de kaderbrief. Ter ondersteuning van het versterkte kwaliteitsbeleid wordt in 2019 gestart met data-teams en de DOT (digitale observatietool). Binnen de data-teams worden kwantitatieve data per school geanalyseerd gericht op de verbetering van de onderwijsresultaten. De DOT is een middel voor gestructureerde lesobservatie met als doel de kwaliteit van de lessen op de scholen te verhogen.

Ontwikkeling van scholen

De afgelopen twee jaar hebben sterk in het teken gestaan van de start en opzet van een aantal nieuwe scholen of schoolconcepten. De start van de Theatermavo (MT010), de Montessori Mavo, de Vrije Schoolroute de Kaap, de Horeca Havo en het Rotterdam Design College zijn hiervan sprekende voorbeelden. In 2019 wordt deze lijn doorgezet in navolging van de afspraken zoals gemaakt in het convenant “Scholenplan op Zuid”. De scholen Veenoord en het Vak College Zuidrand ontwikkelen zich tot “sport vmbo’s” die in 2023 gezamenlijk zullen worden gehuisvest in Stadionpark. Palmentuin ontwikkelt zich nog nadrukkelijker tot Theaterschool (“on-stage” en “off-stage”) en vormt daarmee een logisch verlengstuk van het Kunstonderwijscluster op de Noordoever.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.