Jaarverslag 2018

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Op organisatie- en schoolniveau is sprake van een continue cyclus van feedback en verbetering én van instrumentarium om de kwaliteit van het onderwijs en van de processen die goed onderwijs maken te borgen. De kwaliteitscyclus van de scholen sluit hierop aan. De scholen zorgen zelf voor de uitvoering van de kwaliteitscyclus op schoolniveau.

Analyse onderwijsdata

LMC-VO heeft de ambitie om doelstellingen op leerling-, klas- en schoolniveau te ontwikkelen om op deze wijze leerontwikkeling in beeld te brengen. Hiervoor zijn adequate analyses op basis van de (beschikbare) onderwijsdata nodig. De pilot ‘Datateams binnen LMC-VO’ waar alle havo-vwo scholen in schooljaar 2018-2019 aan deelnemen draagt bij om deze ambitie te realiseren.

Om de kwaliteit van het onderwijs in beeld te krijgen, start een pilot Digitale Observatie Tool (DOT). De meeste scholen nemen hieraan deel. De DOT is een webapplicatie waarmee eenvoudig en snel lesobservaties worden uitgevoerd.

Examenstructuur en examenresultaten

LMC-VO kiest ervoor de examenstructuur aan te scherpen. Met de scholen worden afspraken gemaakt omtrent de structuur van het examensecretariaat en de (uniforme), competenties van de examensecretarissen. Binnen Magister wordt de cijferstructuur aangepast om de correcte afsluiting van schoolexamentoetsen aan de hand van het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) te kunnen controleren. Als de examenresultaten van een school onder het landelijke gemiddelde uitkomen, is de school verplicht een uitgebreide analyse uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen om de resultaten te verhogen.

Meldcode

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het signaleren van zorgsignalen en kindermishandeling. In vervolg op een initiatief van het gemeentelijk Programma Veilig Thuis (Rotterdam) en schoolbesturen PO participeert LMC-VO in een werkgroep om een handreiking, ‘signaleren, kindermishandeling en gebruik meldcode en verwijsindex’ voor alle Rotterdamse scholen en schoolbesturen samen te stellen. Om het werken met de meldcode te kunnen monitoren wordt in Magister een format “registratie meldcode” ingebouwd.

Verbonden partijen

LMC-VO is onderdeel van het Samenwerkingsverband Koers-VO om jongeren een passende onderwijsplaats volgens de Wet Passend Onderwijs te geven. Daarnaast voert LMC-VO een regionale opvangvoorziening uit namens Koers VO. Dit Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) is bedoeld voor jongeren die tijdelijk niet naar een reguliere school kunnen. Op het OPDC krijgen jongeren zowel onderwijs als jeugdhulp en wordt voorkomen dat zij thuis komen te zitten en hun opleiding niet af kunnen maken.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.