Jaarverslag 2018

Pijler 1. De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde

Leestijd: ( woorden)

1.1 Het behouden van de “status” dat alle LMC-scholen minimaal het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs hebben. Daarnaast starten twee nieuwe scholen het formele traject voor het predicaat “Excellente school”.

Toorop MAVO en Het Praktijkcollege Centrum krijgen de waardering ‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs. Alle andere LMC-scholen krijgen het basisarrangement.  

In september bezoekt de jury ‘Excellente Scholen’ Toorop Mavo en Het Praktijkcollege Centrum om te beoordelen of deze scholen het predicaat ‘Excellente School’ mogen houden. De uitslag volgt in januari 2019 en inmiddels is bekend dat deze voor beide scholen positief is.

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs in het 4de kwartaal van 2018 de domeinen kwaliteitszorg van het College van Bestuur, het financieel beheer en de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen om te kunnen vaststellen of het systeem van kwaliteitszorg adequaat is. De rapportage is in 2019 ontvangen waarbij de kwaliteitszorg door de Inspectie van het Onderwijs als voldoende is beoordeeld. 

Op verschillende scholen van LMC-VO voert de Inspectie van het Onderwijs onderzoeken uit voor sector overstijgende thema’s. De inspectie rapporteert hierover in ‘De Staat van het Onderwijs’. De onderzochte scholen ontvangen geen rapportage op schoolniveau.

1.2 LMC-VO zet versterkt in op de professionalisering van docenten en streeft een percentage van 20% Masterafgestudeerden en (bevoegde) eerstegraadsdocenten na in 2021 (op dit moment 10%). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om de meest aantrekkelijke onderwijswerkgever van Rotterdam te worden.

Begin 2018 creëert LMC-VO voor ervaren docenten de mogelijkheid om in het schooljaar 2018–2019 een tweejarig mastertraject te gaan volgen en door te stromen naar een LD-functie. De komende drie jaren zijn hier jaarlijks minimaal tien plaatsen voor beschikbaar. Ook docenten die al eerder een (relevante) master gehaald hebben, krijgen via een maatwerktraject de kans door te stromen naar een LD-functie. Dit zal een grote impuls geven aan de onderwijsontwikkeling op de scholen. Het levert ook een bijdrage  aan het realiseren van de nog achterblijvende doelstelling van de functiemix. De mastertrajecten en maatwerktrajecten worden georganiseerd door de LMC-Academie.

1.3 De afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het inzetten van stagiaires (docenten in opleiding) vanuit de OSR worden onverkort nagekomen. (Tevens streven wij een aanmeldpercentage van 20% na voor het lerarenregister in 2018 (in 2017: 10%).) = on hold

De activiteiten van de Opleidingsschool Rotterdam worden diverse malen besproken in het directeurenoverleg. Op LMC-niveau is een coördinator actief die contact onderhoudt met de schoolopleiders. Het voor de inzet van stagiaires van de Opleidingsschool Rotterdam afgesproken quotum wordt door LMC-VO niet gehaald ten aanzien van universitaire masterstudenten. Het quotum wordt echter ruimschoots behaald ten aanzien van studenten hbo bachelor. In totaal plaatst LMC-VO van deze categorie 23  voltijdstudenten en 29 deeltijdstudenten.

Na de vaststelling van de kaderbrief 2018 en daarmee de doelstelling om bovengenoemd aanmeldpercentage voor het lerarenregister na te streven, blijkt dat de verplichting voor leraren om de gegevens rond hun bekwaamheid in te voeren in het Lerarenregister voorlopig niet wordt ingevoerd. Hiermee wordt dit onderdeel van de doelstelling niet verder opgepakt.

1.4 Twee nieuwe scholen gaan ervaringen opdoen met de toepassing van ICT in de lessituatie en delen deze kennis met de andere scholen.

LMC-VO begint een pilot rond digitale didactiek op vijf scholen (Het Lyceum Rotterdam, Roncalli Mavo, Palmentuin, Veenoord en Vak College Zuidrand). LMC-VO benadert de inzet van ICT in het onderwijs vanuit een (vak)didactisch onderwijskundig kader. Met name de kenmerken van de docent, de leerinhoud en de middelen die de docent inzet, in samenspel met de kenmerken van de leerling bepalen de kwaliteit van het onderwijs. De ervaringen die worden opgedaan in de pilot zullen worden gebruikt voor de toepassing van ICT in de lessituatie bij de andere scholen.

Charles de Foucauld Mavo kiest ervoor om in het onderwijs te gaan werken met  Chromebooks. Dit past binnen de onderwijskundige aanpak van de school, vastgelegd in het schoolplan. De ouders hebben positief op de invoering gereageerd. Dit blijkt uit een afgenomen enquête.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.