Jaarverslag 2018

Financiën

Leestijd: ( woorden)

Resultaat 2018

Het financiële resultaat 2018 bedraagt € 2 miljoen negatief waar € 2,7 miljoen negatief is begroot (inclusief impuls- en projectgelden). Ondanks de voorfinanciering die benodigd was voor het groeiend aantal leerlingen heeft LMC-VO een goede stap gezet richting een bijna positief resultaat eind 2019.

Het positievere resultaat over 2018 wordt m.n. veroorzaakt doordat niet de volledige, beschikbare impuls- en projectgelden benut zijn. De baten liggen hoger door de compensatie voor de stijging van de pensioenpremie voor de werkgever en de salarisverhoging voor het personeel. De personele lasten liggen hierdoor ook aanmerkelijk hoger. De personeelslasten zijn ook toegenomen doordat er vaker een beroep op extern personeel gedaan moet worden en door dotaties aan voorzieningen. De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en relatief duur. De afschrijvingslasten blijven achter ondanks dat er meer is geinvesteerd dan begroot.

Financiële positie

De solvabiliteit (die berekend wordt door het eigen vermogen plus de voorzieningen te delen door het balanstotaal) daalt licht tot 71,4% maar blijft ruim boven de signaleringsgrens van 30%. Het landelijke gemiddelde is ongeveer 63% en de prognose is dat deze vrijwel stabiel blijft. LMC-VO heeft de eigen ondergrens voor solvabiliteit bepaald op 60%.

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen het geld dat het bestuur op korte termijn beschikbaar heeft en wat op korte termijn moet worden betaald. In 2018 daalt deze voor LMC–VO naar 1,77 om in 2020 weer te stijgen naar 1,91. Hiermee blijft LMC-VO boven het (verwachte) landelijke cijfer en ruim boven de signaleringsgrens van 0,75. LMC-VO heeft als eigen ondergrens factor 1,5 bepaald.

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van calamiteiten. De signaleringsgrens ligt tussen de 10% en 40%. Landelijk ligt deze indicator op 26%. Voor LMC-VO daalt de indicator de komende periode naar 22% maar blijft hiermee wel binnen de signaleringsgrens.

In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie in de liquiditeit weergegeven. Het meerjarenperspectief is ten opzichte van vorig jaar sterk verbetert, mede doordat de investeringen (inclusief groot onderhoud) zijn verlaagd.

In het complete jaarverslag 2018 staan alle cijfers.