Jaarverslag 2018

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Bezettingsgraad gebouwen

De bezettingsgraad per 1-10-2018 bedraagt conform de rekenmethodiek van de gemeente Rotterdam 89%. Dit houdt een stijging in van 4% t.o.v. 2017. Dit komt door de stijging van het leerlingenaantal.

Meerjarenonderhoudsplanning

Voor het (meer)jaren onderhoud W-E-installaties start de Europese aanbesteding. Begin 2019 blijkt dat dit niet leidt tot een inschrijving. LMC-VO beraadt zich op welke wijze het onderhoud aan de installaties opnieuw in de markt gezet kan worden.

Duurzaamheid

Het energieverbruik wordt gemonitord. De data afkomstig van de slimme meters wordt verwerkt in de portal van Energievoorscholen waardoor de verschillen van het verbruik onderling tussen de locaties maar ook ten opzichte van 2017 zichtbaar worden.

Naast het reguliere meerjarenonderhoud ïnvesteert LMC-VO in energiebesparende maatregelen. Met subsidie worden zonnenpanelen geplaatst op de het dak van Roncalli Mavo en Toorop MAVO.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.