Jaarverslag 2018

Personeel

Leestijd: ( woorden)

Invulling vacatures
De arbeidsmarkt voor docenten wordt steeds krapper. LMC-VO heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de andere onderwijsbesturen in Rotterdam gewerkt aan het ‘Actieplan Beste Leraar’ om Rotterdam als aantrekkelijke onderwijs-werkstad te profileren. In het verlengde hiervan ontplooit LMC-VO initiatieven om de eigen aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. Dit is van groot belang om de (strategische) groei te kunnen ondersteunen met voldoende kwalitatief (nieuw) personeel.

LMC-VO zet een digitale wervingscampagne op om het grote aantal vacatures door de groei van de leerlingenaantallen te kunnen vervullen. Dit vergroot de belangstelling voor de vacatures aanmerkelijk. Helaas moest voor een klein aantal vacatures tijdelijk toch een beroep worden gedaan op uitzendbureaus.

Vanuit de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) zijn meerdere studenten/afgestudeerden doorgestroomd naar een dienstverband bij LMC-VO. In voortzetting van het programma van de OSR wordt een programma opgesteld voor de eerste drie jaar dat een docent werkzaam is LMC-VO. In het inductieprogramma krijgen nieuwe medewerkers een kennismakingsdag met onder andere een inwerking op de systemen die LMC gebruikt.

Gesprekscyclus
Op basis van een evaluatie van de gesprekscyclus stelt LMC-VO een plan van verbeteringen op voor het schooljaar 2018–2019 om het gebruiksgemak verder te vergroten.

Professionalisering
LMC-VO biedt ervaren docenten de mogelijkheid om in schooljaar 2018–2019 een tweejarig mastertraject te gaan volgen en door te stromen naar een LD-functie. De komende drie jaren zijn hier jaarlijks minimaal 10 plaatsen voor beschikbaar. Ook docenten die al eerder een (relevante) master gehaald hebben krijgen via een maatwerktraject de kans door te stromen naar een LD-functie. Dit zal niet alleen een grote impuls geven aan onderwijsontwikkeling op de scholen, maar ook een bijdrage leveren aan het realiseren van de nog achter blijvende doelstelling van de functiemix.

De master- en maatwerktrajecten worden georganiseerd door de LMC-Academie.  

Ziekteverzuim
Het verzuim stijgt in 2018 flink. Die stijging kondigde zich in najaar 2017 al aan en heeft zich helaas in 2018 voortgezet.

 

Jaar

VZ % LMC

VZ% VO

VZ freq. LMC

VZ freq. VO

VZ duur LMC

VZ duur VO

2014

5,88

4,9

1,70

1,6

12,39

13

2015

6,55

5,0

1.51

1,4

13,87

14

2016

5,81

5,2

1,50

1,6

23,05

13

2017

5,98

5,3

1,36

1,6

19,31

14

2018

6,65

5,4

1,34

1,5

16,47

 

 

De stijging doet zich echter niet overal voor. Het ziekteverzuim op de scholen loopt sterk uiteen. Met behulp van externe adviseurs wordt een maatwerkplan ontwikkeld voor scholen met een dubbele verzuimproblematiek (hoog verzuimpercentage en hoge verzuimfrequentie). De effecten van deze aanpak in de verzuimcijfers moeten nog blijken.

Op verzoek voert de arbodienst HCC een analyse uit van 60 langer durende verzuimgevallen. Op basis hiervan wordt de inzet van andere deskundigen naast de bedrijfsarts, zoals arbo-verpleegkundige, bedrijfsmaatschappelijk werker en arbeidskundige en een eerdere start van begeleidingstrajecten op basis van een risico-inschatting bekeken. In 2019 zullen pilots op dit gebied wordt uitgevoerd.

In het najaar van 2017 heeft de Inspectie SZW een onderzoek uitgevoerd in het kader van het project psychosociale arbeidsbelasting 2017. De Inspectie constateerde een aantal tekortkomingen dat te maken heeft met het functioneren van de beleidscyclus op dit terrein en met de inhoud van een aantal maatregelen in het beleid van dat moment. Een ‘Beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)’ en een ‘plan van aanpak PSA werkdruk 2018 – 2019’ wordt opgesteld. Conform het plan van aanpak kunnen medewerkers een  enquête naar werkstress invullen. De uitkomsten hiervan worden in 2019 gebruikt voor nader beleid.

Wet Beroep Leraar
In de Wet Beroep Leraar is een omschrijving van het beroep leraar en de bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen waar een leraar aan moet voldoen opgenomen. Deze nieuwe wet wordt in 2018 op een aantal onderdelen opgepakt. In een pilot t.a.v. de gesprekscyclus bij vier scholen worden de LMC-competenties voor docenten opnieuw beschouwd. Voor het ‘Professioneel Statuut’, onderdeel van deze wet dat gaat over de zeggenschap van de leraar in zijn beroepsuitoefening, is Roncalli MAVO een van de tien pilots van de VO-raad geweest. Het ‘Professioneel Statuut’ wordt op basis van deze pilot verder vorm gegeven binnen de overige scholen.

Vrije taakmodel
Het stramien van het nieuwe jaartaakbeleid dat in 2015 tot stand is gebracht is, is in schooljaar 2018-2019 gecontinueerd. Er is een streven om meer scholen de overstap naar het vrije taakmodel te laten maken.

Wachtgelders
De wachtgelders zijn in kaart gebracht en de begeleiding naar de arbeidsmarkt was inmiddels gestart. De evaluatie van eind 2017 heeft geleid tot een verbetering van de aanpak voor wachtgelders. In overleg met externe dienstverleners is een maatwerk aanpak gekozen. Wachtgelders krijgen trajecten aangeboden afhankelijk van en passend bij hun opgebouwde wachtgeldrechten en arbeidsmarktkansen. In 2019 zal verder gewerkt worden aan de interne beleidsbeheersing.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2018.