Jaarverslag 2016

Vooruitblik

Leestijd: ( woorden)

Het nieuwe lid van het College van Bestuur begint in februari 2017. Het College van Bestuur gaat verder met de vorming van scholengroepen. Het is daarbij mogelijk dat de samenstelling van de scholengroepen wordt aangepast. Er komt een herijking van het beleid dat in 2014 is vastgesteld voor de periode 2014-2018. Het management en de GMR worden bij de ontwikkeling van de plannen betrokken.

Samenwerking
De activiteiten om tot samenwerking te komen met andere besturen, worden in 2017 voortgezet. Zo worden gesprekken gevoerd met CVO Penta over de mogelijke samenwerking m.b.t. de school Charles de Foucauld Mavo. Ook de gesprekken over de onderwijssituatie in Rotterdam-Zuid worden voortgezet. Het doel is om tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod te komen.

Leerlingenaantal
Ook in 2017 zal veel inzet nodig zijn om stabilisering, en waar mogelijk groei, van het leerlingenaantal te bereiken. Activiteiten op het gebied van public realtions worden ontplooid, zowel door de scholen als door LMC-VO. Het voornemen bestaat om weer een groot evenement te organiseren waar leerlingen van alle scholen aan kunnen deelnemen. LMC-VO zal daarnaast het onderwijsaanbod van LMC-VO door middel van nieuwe ontwikkelingen, zoals een Mavo voor Theater, aantrekkelijker maken voor nieuwe leerlingen.

Onderwijs - kwaliteit
LMC-VO blijft inzetten op de verbetering van de onderwijskwaliteit. Alle scholen zijn positief beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Het streven bestaat om het aantal excellente scholen uit te breiden. De resultaten van de LMC-brede tevredenheidsenquêtes worden in mei verwacht. Aan de hand van de uitkomsten zullen verbeteracties worden ingezet.

Personeel
De inzet van het systeem AFAS binnen LMC-VO wordt uitgebreid. De gesprekscyclus voor het OP en het OOP wordt in dit systeem opgenomen. Daarmee zal het volledig worden gedigitaliseerd. Voor het management zal een gesprekscyclus worden ontwikkeld. De aanpak van het ziekteverzuim krijgt opnieuw veel aandacht. Het verzuim is te hoog. De reeds gehanteerde aanpak wordt voortgezet.

Begin 2017 wordt gesproken met de vakorganisaties en de GMR over de functiemix. Daarnaast wil LMC-VO de wachtgeldlasten beperken. Komend jaar zal een bureau hiervoor worden ingeschakeld. Zij zullen ex-medewerkers zoveel mogelijk begeleiden naar volgend werk.

In 2016 is er voor gekozen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. In 2017 wordt bekeken of het voor LMC-VO gunstig is om eigenrisicodrager te worden in het kader van de WGA.

Financiën
De afgelopen twee jaar zijn met een negatief resultaat afgesloten. Ook voor 2017 is een negatief resultaat begroot. Een aanzienlijk deel van de negatieve resultaten is ten laste van intern geoormerkte reserves gebracht. Uitputting van deze reserves is alleen mogelijk via het resultaat. Het streven is erop gericht in 2018 weer een sluitende begroting op te stellen, in ieder geval voor de normale bedrijfsvoering. Het leerlingenaantal ontwikkelt zich positief. Als deze trend zich voortzet wordt ook de financiële ruimte weer groter.

Huisvesting
De nieuwbouw aan de Icarusstraat vraagt komend jaar de nodige aandacht. Er zijn wat discussies met de aannemer en enkele omwonenden. Het traject moet zodoende nauwlettend gevolgd worden. Het is van belang dat de bouw op tijd klaar is zodat de Vak School Hillegersberg in schooljaar 2017/2018 kan starten in het nieuwe gebouw. De ontwikkeling van de Mavo voor Theater brengt met zich mee dat een deel van het pand van Jeugdtheater Hofplein gehuurd wordt voor huisvesting. Dit pand moet daar wat voor worden aangepast. Gedurende het jaar zal gekeken worden naar een LMC-gebouw om de school definitief in te kunnen huisvesten.

ICT
De verhuisbewegingen van de scholen brengen met zich mee dat er veel aanpassingen moeten worden uitgevoerd op ICT-gebied. Het is verder waarschijnlijk, afhankelijk van de evaluatie, dat cashless betalen wordt ingevoerd op de scholen van LMC-VO.
In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten.