Jaarverslag 2016

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Inspectie van het Onderwijs
Op basis van het nieuwe inspectie oordeel over de opbrengsten zijn er wat risico’s voor een enkele school van LMC-VO. De inspectie bespreekt dit met het College van Bestuur voordat eventueel een kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd. LMC-VO heeft zelf een early-warningsysteem. Aan de hand daarvan worden verbeteracties ingezet. In de managementgesprekken tussen College van Bestuur en directeuren wordt de kwaliteit van het onderwijs steeds besproken.
Pilotonderzoek nieuwe werkwijze/beoordeling inspectie
De inspectie voert bij LMC-VO een pilotonderzoek uit om op bestuursniveau te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs en de financiële continuïteit voldoende is gewaarborgd. De focus ligt op de kwaliteit van het onderwijs in de onderbouw in combinatie met opbrengstgericht werken en het gebruik van beschikbare onderwijsdata. Het onderzoek wijst uit dat het College van Bestuur naar het oordeel van de inspectie opbrengsten, onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van leerlingen van de scholen in voldoende mate in beeld heeft en voldoende in control is. Er worden ook enkele aandachtspunten genoemd. Deze punten worden gebruikt om (nog) gericht(er) te sturen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs.

Pilot VO-raad
In het voorjaar neemt het College van Bestuur deel aan een pilot van de VO-raad, gericht op een onderzoek naar de kwaliteit van het bestuurlijk functioneren. Het onderzoek, waarin collega-bestuurders van andere VO-instellingen een sleutelrol vervullen, bevestigt de stappen die de afgelopen jaren door de organisatie zijn gezet.
Magister Management Platform (MMP)
Om proactief in te kunnen spelen op de opbrengsten van een school is het onderdeel Rendementen-app van de tool Magister Management Platform definitief geïntegreerd binnen LMC-VO. Met dit instrument is het mogelijk om op grond van resultaten uit verleden en heden prognoses op te stellen en daarop interventies te plegen.

Zelfevaluaties
Jaarlijks voeren scholen een zelfevaluatie uit volgens het LMC-format. Uit de zelfevaluaties in 2016 komt naar voren dat MMP meer gebruikt wordt voor de benodigde managementdata. Het werken met het instrument verdient echter nog de nodige aandacht om resultaten uit verleden en heden op een verdiepend niveau te kunnen analyseren zodat interventies gerichter kunnen plaatsvinden. Een tweede uitkomst van de zelfevaluaties is dat docenten nog onvoldoende opbrengstgericht werken. Dit betreft met name het stellen van doelen en het analyseren van leerlingenresultaten. Het zelfevaluatieformat wordt in het voorjaar van 2017 geëvalueerd.

Tevredenheidsonderzoeken
Tweejaarlijks worden tevredenheidsenquêtes afgenomen onder de leerlingen. Net voor de zomervakantie komen de uitkomsten van deze enquêtes (bijlage 5). Deze uitkomsten worden gebruikt voor de verbetering van zaken binnen de scholen maar ook voor de ontwikkeling van beleid. In schooljaar 2016-2017 worden LMC-breed tevredenheidenquêtes afgenomen bij leerlingen, ouders en personeelsleden. In mei 2017 worden de eerste LMC-brede resultaten verwacht.

In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten.