Jaarverslag 2016

Organisatie

Leestijd: ( woorden)

College van Bestuur
De heer drs. M.J.W. van der Knaap geeft halverwege het jaar aan dat hij per 1 oktober 2016 wil stoppen met zijn werk als voorzitter van het College van Bestuur. Door de Raad van Toezicht is een wervingsprocedure opgestart. Een nieuwe voorzitter is gevonden in de persoon van de heer drs. M.T. Otto. Hij is per 1 oktober 2016 bij LMC-VO begonnen. In vervolg op het besluit van de Raad van Toezicht om het College van Bestuur uit twee personen te laten bestaan, is een procedure gestart voor het werven van een lid van het College van Bestuur. Dit heeft geleid tot de benoeming van de heer R.C.M. Elgershuizen m.i.v. 1 februari 2017.

Management
Enkele leden van het management verlaten LMC-VO. Dat heeft te maken met pensionering en het vinden van een functie elders. Het College van Bestuur benoemt een interim-directeur vervolgens als directeur van de scholengroep Slinge, Veenoord en Palmentuin. Een directeur wisselt van school. Net voor de zomervakantie worden de benoemingen van verschillende directeuren tot directeuren scholengroepen en diverse locatie-/ en teamleiders vastgelegd.
Het voormalig lid van het College van Bestuur die nog een directeursfunctie vervult, vindt een nieuwe functie buiten LMC-VO. Zij begint daar per 15 augustus 2016. Ook de directeur van de Eenheid Zorg verlaat LMC-VO in het kader van de maatregelen vanwege de dalende leerlingaantallen.

Maatregelen bij krimp
Het College van Bestuur neemt in overleg met de Raad van Toezicht en met instemming van de GMR maatregelen om de gevolgen van de daling van het leerlingaantal op te volgen. Met verschillende medewerkers worden afspraken gemaakt voor een eerder vertrek bij LMC-VO dan zij gedacht hadden. De vacatures zijn niet of in een enkel geval slechts gedeeltelijk in gewijzigde vorm opgevuld. Eén medewerker wisselt zijn functie bij het stafbureau in voor een functie op een school.

Overdracht Sint-Laurenscollege / Laurens Lyceum aan LMC-VO
Het College van Bestuur overlegt met het bestuur van Stichting RK Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs RK VHMO, het bestuur van Laurens Lyceum, gedurende het hele jaar over de voorgenomen overdracht van de school aan LMC-VO. De directeur die door LMC-VO ter beschikking is gesteld aan de school boekt goede resultaten. De school ontwikkelt positief en heeft voor het eerst in jaren een veel groter aantal inschrijvingen van leerlingen. Het fusierapport wordt afgerond en beide besturen tekenen de fusieaanvraag waarna deze wordt ingediend bij de fusietoetscommissie. Aan het eind van het jaar geeft het bestuur van Laurens Lyceum aan te twijfelen over het doorzetten van de overdracht. Als reden wordt aangegeven dat het personeel niet meer enthousiast is over de overdracht omdat de ontwikkelingen van de school dit jaar zo positief zijn. Het bestuur vraagt en krijgt uitstel. De fusieaanvraag kan hierdoor niet worden voortgezet. Het bestuur van RK VHMO belooft een besluit te nemen aan het begin van het nieuwe jaar. Dit besluit komt in januari 2017. RK VHMO ziet (vooralsnog) af van overdracht.

Sluiting MAVO Delfshaven
In 2015 heeft het College van Bestuur en de directie van MAVO Delfshaven gesprekken gevoerd met ouders van de leerlingen van MAVO Delfshaven. Deze school was al jaren erg klein en draaide met verlies. De school is gestopt als MAVO Delfshaven per einde schooljaar 2015/2016. Het College van Bestuur overweegt de vestiging opnieuw te starten met een nieuw profiel. Het gebouw wordt ingezet voor de ISK-leerlingen van Middellande-Carré College.

Samenwerking met andere besturen
LMC-VO werkt samen met andere schoolbesturen binnen Rotterdam. De voorzitter van het College van Bestuur is in 2016 tot net voor zijn vertrek ook voorzitter van het samenwerkingsverband Koers VO en van FOKOR waar de PO- en VO- besturen van Rotterdam met elkaar de gemeenschappelijke (onderwijs)belangen bespreken. Daarnaast participeert LMC-VO in de sectorkamer waar de afstemming tussen de besturen en de gemeente Rotterdam plaatsvindt. Ook in dat overleg heeft de voorzitter van het College van Bestuur de voorzittersrol.

Kind en Onderwijs, PCBO en RVKO
Bestuurlijk is afgesproken dat enkele scholen intensiever gaan samenwerken met omliggende scholen van RVKO. Hiermee wordt een natuurlijke doorstroming bereikt. Het College van Bestuur besluit verder met Kind en Onderwijs, PCBO en RVKO intentieverklaringen aan te gaan, met name voor activiteiten waarbij leerlingen van deze besturen voor primair onderwijs activiteiten zullen volgen bij de LMC-scholen.

Charles de Foucauld Mavo en CVO Penta
Een mogelijke samenwerking van LMC-VO m.b.t. de school Charles de Foucauld Mavo met CVO Penta wordt onderzocht. Cap Gemini ondersteunt hierbij. De gemeente Spijkenisse heeft een belang vanwege de huisvestingssituatie van beide scholen.

Vak College Hillegersberg en Wellant College
Het bestuur van LMC-VO overlegt met de gemeente en met Wellant College over de gevolgen van de sluiting van de school van Wellant in Rotterdam. Het resultaat is de afspraak dat ouders en leerlingen begeleid worden zodat leerlingen zich volgend jaar in kunnen schrijven bij het Vak College Hillegersberg (NRC). Verschillende leerlingen melden zich inderdaad aan bij deze school maar ook bij Horeca Vakschool Rotterdam.
De onderwijssituatie in Rotterdam-Zuid wordt nader bezien. Naast LMC-VO zijn ook BOOR, CVO en Gemeente Rotterdam hierbij betrokken en twee externe partijen ondersteunen het proces. Mogelijk leidt het onderzoek tot nadere afspraken over samenwerking en afstemming tussen de verschillende scholen in Rotterdam-Zuid.

Convenant Rotterdamse Hogescholen en het voortgezet onderwijs
Het College van Bestuur besluit een convenant te ondertekenen tussen de Rotterdamse Hogescholen en het voortgezet onderwijs. Met dit convenant willen de besturen samenwerken aan een betere aansluiting vo-hbo. Het is een vervolg op een eerder initiatief. Het convenant is met name gericht op de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en de voorlichting door hbo.
Al langer bestaande samenwerkingen betreffen de Havo/vwo voor Muziek en Dans, waar een samenwerking met Codarts aan ten grondslag ligt, en de Theaterhavo/vwo waar op basis van een samenwerking met Jeugdtheater Hofplein aan het onderwijs invulling wordt gegeven. Het voornemen bestaat om in samenwerking met het Jeugdtheater Hofplein ook een mavo-opleiding te gaan verzorgen. Daarnaast zijn er samenwerkingen op het gebied van onderwijs voor verschillende scholen met het Grafisch Lyceum, de Willem de Kooning Academie, het Hout- en Meubileringscollege, de ROC’s Albeda en Zadkine en RVKO. LMC-VO werkt in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) samen met CVO, BOOR, de Hogeschool Rotterdam, ICLON en de TU Delft.

Afhandeling klachten
Er is een beperkt aantal klachten ontvangen door het College van Bestuur.
Eén klacht betreffende discriminatie door een school is via de Landelijke Klachtencommissie (LKC) bij het College van Bestuur terecht gekomen. In goed overleg met de klager en de school is de klacht afgehandeld en heeft de klager de klacht ingetrokken. Er was geen sprake van discriminatie door de school.
Een ouder klaagt bij de LKC over een andere school van LMC-VO vanwege vermeende oneerlijke bejegening van een leerling en het niet leveren van gevraagde gegevens. De LKC verwijst de ouder naar het College van Bestuur. Na meerdere gesprekken en voordat het College van Bestuur een beslissing kan nemen, dient de ouder opnieuw een klacht in bij de LKC. Na de zitting volgt de uitspraak dat de ouder deels in het gelijk en deels in het ongelijk is gesteld. Waar nodig, neemt de school op aanwijzing van het College van Bestuur maatregelen.

Een derde klacht over het gedrag van een docent jegens een leerling wordt ingetrokken door de ouders voordat het College van Bestuur uitspraak doet. De ouders zijn tevreden na een goed gesprek met de school.
Door een medewerker wordt een klacht ingediend over uitspraken van een leidinggevende en de mogelijke gevolgen daarvan. Deze klacht oordeelt het College van Bestuur deels gegrond.