Jaarverslag 2016

Personeel

Leestijd: ( woorden)

Insourcen PSA
Sinds 1 maart 2015 heeft LMC-VO met de eigen afdeling Personeels- en Salaris-administratie als onderdeel van de afdeling HRM het beheer op zich genomen. Op

1 januari 2016 is het PSA/HR-systeem van AFAS van start gegaan.
Gedurende 2016 worden workflows voor nieuw personeel, stagiaires en extern personeel getest en ingevoerd. Verschillende andere workflows zijn in ontwikkeling. Ook de implementatie van de gesprekscyclus staat op het programma. Daarmee zal het volledig worden gedigitaliseerd. LMC-VO maakt hierbij gebruik van de feedbackmethode van Kwaliteit-scholen.

Eigen Risico Dragerschap Ziektewet
LMC-VO betaalt een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet vanwege de kosten en begeleiding van medewerkers die ziek uit dienst gaan. Omdat het ook mogelijk is ervoor te kiezen eigen risico drager te worden, geeft LMC-VO een gespecialiseerd bedrijf opdracht een onderzoek uit te voeren om te beoordelen of het voor LMC-VO interessant is deze keuze te maken. Dit onderzoek wijst uit dat het gezien de kosten aantrekkelijk is om ervoor te kiezen eigen risico drager te worden. Met ingang van 2017 stapt LMC-VO zodoende uit het publieke bestel.


Beperking wachtgeldlasten
In 2016 start LMC-VO met een actieve aanpak om de wachtgeldlast te beperken. Voor dit doel wordt een medewerker ingezet die een groot deel van zijn werktijd besteedt aan de aanpak. Hij inventariseert de uitkeringsgerechtigden op basis van de werkloosheidswet. Dit betreft de ex-medewerkers die een uitkering van UWV en/of een (aanvullende) uitkering via WW+ ontvangen. Uit de inventarisatie blijkt dat een enkele persoon nog onterecht op de UWV-lijst staat en inmiddels al een nieuwe functie heeft.

Met alle ex-medewerkers die langer dan drie maanden een uitkering hebben, worden intake-gesprekken gevoerd. De mensen worden ingedeeld in categorieën op basis van bemiddelbaarheid en kosten. Externe partijen worden ingeschakeld. Zij begeleiden enkele ex-medewerkers in een bemiddelingstraject. Daarnaast krijgt een aantal medewerkers die gedurende 2016 uit dienst gaan een empowerment aanbod. Hiermee hoopt LMC-VO te voorkomen dat zij langdurig in de WW komen.  

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim blijft met een percentage van 5,81 behoorlijk boven het landelijke VO-gemiddelde. De grote-stad-verzuimnorm is 5,5%. LMC streeft ernaar het verzuimpercentage onder deze norm te brengen. De verzuimduur is in het hele jaar hoger dan in voorgaande jaren en flink boven het landelijk gemiddelde.

Functiemix
De formele peildatum voor de functiemix was 1 oktober 2014. LMC-VO heeft op die datum de OCW-targets voor de functiemix niet gerealiseerd. Op de nieuwe peildatum 1 oktober 2015 is de functiemix van LMC-VO, mede door de getroffen maatregelen, enigszins verbeterd, maar LMC-VO heeft de doelstelling nog steeds niet gerealiseerd. Op basis hiervan heeft LMC-VO overleg gevoerd met de vakorganisaties. Dit heeft, na gezamenlijke doorrekening van alle functiemix variabelen met de rekentool van het Ministerie van OCW, een nuancering op de formele LMC-doelstelling opgeleverd. Deze is nu 0,95 in plaats van 0,99.

Functiemix              
  LB LC LD f-waarde
Stand van zaken bij start in 2008 71% 23% 6% f 0,34
Peildatum oktober 2013 40% 53% 6% f 0,66
Target OCW voor 2014 24% 52% 23% f 0,99
Target OCW nieuw(info AOB ) 21% 63% 16% f 0,95
Verwachting voor okt. 2014 op het moment van inventarisatie in jan. 2014 29% 62% 9% f 0,80
Peildatum oktober 2014 36% 54% 9% f 0,73
Peildatum oktober 2015 32,2% 59,4% 9,4%

 

f 0,77

 

Peildatum dec.2016 30,6% 59,5% 9,9% f 0,79

LMC Academie
De LMC Academieheeft een eigen website http://academie.lmc-vo.nl/ waarop het cursusaanbod staat. Alle medewerkers hebben toegang tot deze “website” en kunnen reageren op het cursusaanbod. Beschikbare scholingsgelden worden zodoende goed benut. Een andere activiteit van de LMC Academie is het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten voor het management en de stafhoofden. Hier is veel belangstelling voor.

 

Opleidingsschool Rotterdam (OSR)
In december is de Opleidingsschool Rotterdam waarin LMC-VO participeert zeer positief beoordeeld door de landelijke beoordelingscommissie. De scholen Zuiderpark, Slinge, Veenoord, Palmentuin, Montfort College, de drie praktijkscholen, YBSR, Carré College Rotterdam, Het Lyceum Rotterdam, GKH, Horeca Vakschool Rotterdam, Noordrand College en Lyceum Kralingen maken deel uit van de OSR. Mogelijk zal ook de Toorop MAVO toetreden.

In 2016 zijn geen nieuwe coaches in groepsverband opgeleid. Een enkele school heeft op eigen initiatief de coachtraining aangeboden. De afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in de opleiding van coaches. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2017 weer een nieuwe LMC brede cursus worden georganiseerd. 

Professionalisering personeel – bevoegdheid
In de Nota Strategisch HRM-beleid 2013–2017: ROTTERDAM VOOR DE KLAS dat in 2013/2014 is ontwikkeld, is het belang vastgesteld van professionalisering. Het beleid geeft diverse acties aan op het gebied van professionalisering waaronder de professionalisering van docenten en management. Dit heeft geleid tot verschillende scholingsdocumenten die in 2016 samengevat bijeen zijn gebracht in het beleidsdocument “Professionaliseren doe je samen”.

De aanpak om onbevoegd lesgeven tegen te gaan, is succesvol gebleken. Bijna alle docenten die onbevoegd zijn, hebben inmiddels een scholingsovereenkomst ondertekend en zijn aan het studeren. Slechts een klein aantal van de onbevoegde docenten heeft geen scholingsovereenkomst ondertekend en studeert niet. Van deze docenten zijn er nog tien bevoegd voor de PABO. Voor hen wordt een specifiek traject ontwikkeld. Zodoende resteren slechts twee docenten die onbevoegd zijn, niet studeren en ook geen scholingsovereenkomst hebben ondertekend. Vanzelfsprekend wordt hier actie op genomen.

Professionalisering personeel - masters
In het beleid om docenten te bevorderen in een LD-docentenfunctie is de mogelijkheid tot bevordering opgenomen o.b.v. een masteropleiding. De docent moet daarbij voldoen aan de gestelde portfoliovereisten. Als hij aan de portfoliovereisten voldoet en een masteropleiding met goed gevolg heeft afgerond, komt hij in aanmerking voor benoeming in een LD-docentenfunctie.


Samenstelling personeel
LMC-VO heeft aan het eind van 2016 bijna net zoveel mannelijke als vrouwelijke medewerkers. Het betreft 437 fte mannelijke en 473 fte vrouwelijke medewerkers. Daarvan zijn 213 fte aangesteld binnen het onderwijsondersteunend personeel en 610 fte in het onderwijzend personeel. Er zijn ongeveer 60 directieleden.

Leeftijdsopbouw medewerkers LMC-VO
Uit de leeftijdsopbouw blijkt dat LMC-VO een relatief oude organisatie is. Verreweg de meeste personeelsleden zijn ouder dan 45 jaar. De groep tussen 35 en 45 jaar is minder goed vertegenwoordigd. Onder de 35 jaar is de groep weer iets groter.

Flexibele schil
LMC-VO past het aantal medewerkers binnen de organisatie altijd zo goed mogelijk aan, aan het aantal ingeschreven leerlingen. Deze mogelijkheid bestaat met name omdat nieuw aangestelde docenten veelal een dienstverband voor bepaalde tijd krijgen o.b.v. de in de cao-VO genoemde gronden. Als het aantal leerlingen hiertoe verplicht, wordt dan ook bij de wisseling van het schooljaar afscheid genomen van een aantal of alle docenten met een dienstverband voor bepaalde tijd. In het jaar 2015 maar ook het jaar 2016 is de daling van het aantal docenten niet helemaal evenredig geweest met de daling van het aantal leerlingen. Hier is voor gekozen om geen risico te nemen met betrekking tot de kwaliteit op de scholen. Vanzelfsprekend is komende jaren een stijging nodig van het aantal leerlingen om te voorkomen dat alsnog tot verdere inkrimping van het docentenbestand overgegaan moet worden.

In het complete jaarverslag 2016 staan alle overzichten.