Jaarverslag 2016

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

De Raad van Toezicht bestaat in 2016 uit zes personen:

 • de heer ir. A.H. Lieftinck, voorzitter
 • mevrouw F.M. Russel
 • mevrouw mr. H.W. Vogels (per 19-04-2016)
 • de heer drs. B.R. van Holten
 • de heer drs. M. Broekema
 • mevrouw dr. E.M. Branderhorst (vice-voorzitter).

 

De werkwijze en taken van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht. In 2016 heeft de Raad van Toezicht zes formele vergaderingen. Deze vergaderingen vinden in de regel plaats op scholen waar de Raad van Toezicht van de directeur van de school informatie krijgt over de stand van zaken op de school.

De voorzitter bespreekt maandelijks de actuele stand van zaken met het College van Bestuur.  LMC-VO hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur VO”. De bespreking van het rapport ‘De Letter en dé Geest’ in 2015 heeft in 2016 geleid tot de vaststelling van het toetsingskader.


Auditcommissie
Twee leden van de Raad van Toezicht vormen de auditcommissie (mevrouw Branderhorst en de heer Van Holten). Deze commissie bespreekt met het College van Bestuur, eventueel samen met de controller, financiële stukken voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht. De commissie stelt vervolgens een advies aan de Raad van Toezicht op. De auditcommissie heeft de mogelijkheid een gesprek te voeren met de controller zonder dat het College van Bestuur aanwezig is. Ook de controller kan hiertoe het initiatief nemen. De auditcommissie is in 2016 driemaal bijeen geweest om het concept jaarverslag 2015, de managementletter 2015 en de conceptbegroting 2017 te bespreken.

Remuneratiecommissie
De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht (mevrouw Russel en de heer Broekema) en heeft de taak de Raad van Toezicht te ondersteunen en te adviseren bij de aanstelling van een lid van het College van Bestuur en over bezoldigingsvraagstukken. De commissie voert verder het beoordelings- dan wel voortgangsgesprek met het College van Bestuur.

Integraal toezicht
Het intern toezicht is integraal toezicht. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken binnen LMC-VO en over zaken en ontwikkelingen buiten de organisatie die van belang zijn voor LMC-VO tijdens vergaderingen maar ook per e-mail of eventueel per telefoon. Driemaal in het jaar krijgt de Raad van Toezicht een bestuursrapportage van het College van Bestuur. Deze bestuursrapportage wordt tijdens de vergaderingen inhoudelijk besproken. Eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de voltallige GMR.

Kwaliteit van het Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs is een terugkerend onderwerp in de vergaderingen. Ook in 2016 nodigt de Raad van Toezicht de inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs uit voor een gesprek tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. De inspecteur geeft een toelichting over de resultaten van de inspectiepilot die op enkele scholen van LMC-VO is uitgevoerd.

De inspecteur spreekt zijn waardering uit voor het gevoerde kwaliteitsbeleid en de daarmee bereikte resultaten (geen zwakke scholen en twee excellente scholen). De voorbereiding op de onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs bij enkele scholen wordt inhoudelijk besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht.


Besluiten 2016 van de
Raad van Toezicht:

 • de actiepunten vanuit de managementletter worden opgepakt door het College van Bestuur;
 • de salarisklasse van het College van Bestuur volgens de regeling van de Minister van OC en W wordt vastgesteld;
 • de voorgenomen sluiting van de MAVO Delfshaven goed te keuren;
 • een tweehoofdig College van Bestuur te werven;
 • mevrouw Vogels te benoemen als lid van de Raad van Toezicht;
 • mevrouw Branderhorst te benoemen als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht;
 • het verslag van de remuneratiecommissie over 2015 vast te stellen;
 • het voornemen tot overdracht van Laurens Lyceum goed te keuren onder voorwaarde;
 • het concept-jaarverslag 2015 met enkele aanpassingen goed te keuren;
 • de heer Otto te benoemen als voorzitter van het College van Bestuur;
 • de heer Elgershuizen te benoemen als lid van het College van Bestuur;
 • tot herbenoeming van mevrouw Russel als lid van de Raad van Toezicht;
 • de concept-begroting 2017 goed te keuren, ook de begroting 2017-2019 wordt goedgekeurd met de vraag aan het College van Bestuur om met voorstellen te komen om de begroting 2018 sluitend te krijgen;
 • de huidige regeling vergoedingen leden Raad van Toezicht te handhaven;
 • een reiskostenvergoeding in te voeren voor de leden van de Raad van Toezicht;
 • de leden van de remuneratiecommissie in 2016 een eenmalige, hogere vergoeding te geven vanwege de extra inzet voor de werving van een nieuw College van Bestuur;
 • het voorgenomen besluit om het pand Robert Fruinstraat over te dragen aan de gemeente Rotterdam goed te keuren;
 • het overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht vast te stellen;
 • de voorzitter van de Raad van Toezicht te mandateren om een besluit te nemen t.a.v. het verzoek van een bestuurder om toestemming om een nevenfunctie te mogen uitoefenen;
 • het reglement met criteria om goedkeuring te verlenen/onthouden voor een nevenfunctie van een lid of de leden van het College van Bestuur vast te stellen;
 • goedkeuring te verlenen voor de nevenfunctie van de voorzitter van het College van Bestuur als lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Koers VO;
 • dat in 2017 een aanbesteding wordt gehouden voor een accountant.

Scholenbezoek
Sinds enkele jaren bezoeken leden van de Raad van Toezicht diverse scholen. Zij voeren gesprekken met management en zien de gebouwen. Zij krijgen hierdoor ook rechtstreeks informatie vanuit de scholen. In 2016 zijn de scholen Zuiderpark ISK, Montfort College, PrO Talingstraat en GKH door enkele leden van de Raad van Toezicht bezocht. Mevrouw Vogels is in het kader van een inwerkprogramma op bezoek geweest bij Noordrand College, Theaterhavo/vwo en Cosmicus College.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een financiële tegemoetkoming van € 3.000 voor de gewone leden en van € 4.000 voor de voorzitter. Voor 2016 wordt besloten dat de leden van de remuneratiecommissie € 4.000 ontvangen. Deze bedragen vallen ruim binnen de richtlijnen van de VTOI en de WNT. In 2016 zag de voorzitter opnieuw af van zijn vergoeding.  

 

Het totale verslag en een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Toezicht is te vinden in het complete jaarverslag 2016