Jaarverslag 2016

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Invoering van het vernieuwde vmbo
Per 1 augustus 2016 wordt het vernieuwde vmbo in klas 3 vmbo (basis-kader-en gemengde leerweg) ingevoerd. Hierdoor ontstaat een grote druk op de scholen. Docenten krijgen te maken met nieuwe vakken, bijstelling op het gebied van loopbaan oriëntatie-en begeleiding (LOB), aanpassing van PTA’s (Programma van Toetsing en afsluiting), nieuwe examens en de daarbij behorende zak- en slaagregeling. Al deze veranderingen zijn ook in het leerlingvolgsysteem van Magister vastgelegd. Hierdoor kunnen leerlingen op resultaten worden gemonitord en opbrengsten in kaart worden gebracht.

Taal- en rekenonderwijs
Alle LMC-scholen doen mee aan het Rotterdams Taal- en Rekeneffect. Iedere school neemt de Diataaltoetsen af. Een aantal scholen neemt bovendien de rekentoets Diacijfer af. Van de uitkomsten van de toetsen worden rapportages gemaakt die het College van Bestuur en de scholen gebruiken bij de verbetering van het onderwijs. Op enkele scholen is er een ondersteuningsstraject voor het rekenonderwijs geweest.
Verschillende docenten van LMC-VO maken deel uit van de zogenaamde Reken- en Taalexpertgroepen. Deze groepen vervaardigen taal- en rekenproducten die breder ingezet kunnen worden in de andere Rotterdamse scholen. Er is een Rotterdam-brede analyse van de landelijke rekentoets gemaakt. Deze is gepresenteerd aan de scholen.

Elke school heeft een rekencoördinator die het rekenonderwijs en de daarbij behorende opbrengsten monitort en aanstuurt. In bijeenkomsten zijn de zeven succesfactoren van goed rekenonderwijs, zoals neergelegd in Rekenlessen uit de praktijk van het Steunpunt taal en rekenen behandeld.

Passend onderwijs
Het doorvoeren van het beleid rondom Passend Onderwijs is succesvol verlopen. Alle scholen werken volgens de kaders zoals die in de wet op het Passend Onderwijs zijn beschreven. Zij houden zich aan de afspraken die door en met het Samenwerkingsverband Koers-VO zijn gemaakt.

Leren Loont
Alle scholen nemen deel aan de invulling van het Rotterdamse Onderwijsbeleid “Leren Loont”. Er is specifiek ingezet op de thema’s; “aansluiting Onderwijs- Jeugdhulp”- “Vakmanschap”- en “Kwaliteit door schoolontwikkeling”. De inzet betreft hier het ontwikkelen van programma’s, beleid, scholing en voorlichting.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
LMC-VO participeert met de scholen in Rotterdam-Zuid in het NPRZ. Op directieniveau is LMC-VO vertegenwoordigd bij de zogenaamde Onderwijstafel. Daarnaast is LMC-VO betrokken bij de 'Children's Zone' en bij de werkgroep LOB.
Controles verzuimbeleid
Uit de onderzoeken van de inspectie op scholen is de uitkomst dat LMC-VO voldoet aan de wettelijke vereisten. Het bureau Leerplicht in Rotterdam is in maart 2016 gestart met een 2e cyclus uitgebreide controles verzuim en registratie van het verzuim (eerste controles). Twee scholen krijgen een onvoldoende met betrekking tot het onderdeel “verzuimregistratie” en krijgen de gelegenheid dit onderdeel te verbeteren.

Ontwikkelingen OPDC
Koers VO bepaalt de in-, door- en uitstroom van de leerlingen bij het OPDC. De aanmelding van leerlingen blijft ver achter bij de verwachtingen. De beperkte aanmeldingen hangen voor een deel samen met de benodigde administratieve handelingen en de lange procedure van aanmelding. Ook de beperkte, toegestane verblijfsduur is een oorzaak van het lage aantal aanmeldingen. Gedurende het jaar is de procedure voor toelating en verlenging verblijfsduur verbeterd.
De niet benutbare OPDC-capaciteit is in 2016 voor een beperkt deel gebruikt om de thuiszitters-problematiek te verlichten.

Vroegtijdige School Verlaters (VSV)
Alle scholen worden gemonitord op aantal en percentage vroegtijdige schoolverlaters. De landelijke systematiek heeft tot gevolg dat definitieve cijfers pas na een jaar worden aangeleverd. Zie ook bijlage 4 in het complete jaarverslag 2016.

Examenresultaten
Het slagingspercentage LMC-VO is in schooljaar 2015-2016 met 89% nagenoeg gelijk aan voorgaande schooljaren. De resultaten zijn gemiddeld genomen goed te noemen.
Enkele scholen zaten echter onder het gemiddelde slagingspercentage. Er zijn dan ook verbeteractiviteiten ingezet. De analyses en trends van de examenresultaten, de oorzaken van het onder gemiddeld presteren en de daarop volgende verbeteracties zijn met de directies besproken. De voortgang van de ingezette verbeteracties wordt gemonitord in de managementgesprekken.

Toelatingsbeleid
De scholen hebben een eigen toelatingsbeleid. Aanpassingen in dit beleid moeten worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraden. De scholen houden zich verder aan de Rotterdamse Plaatsingswijzer. In 2016 wordt de Rotterdamse Plaatsingswijzer aangescherpt waarbij onderdelen verduidelijkt worden voor de scholen.

Alle overzichten staan in het complete jaarverslag 2016, in het hoofdstuk Onderwijs en in de bijlage.