Jaarverslag 2016

Financien

Leestijd: ( woorden)

In 2016 is de financiële administratie en dan met name de registratie in Afas geoptimaliseerd.
Elke vier maanden (periode jan t/m april, mei t/m augustus, september t/m december) wordt aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de actuele situatie van de uitputting van het budget en wordt een prognose van het te verwachten resultaat afgegeven.

Financiële resultaat
Het resultaat over 2016 is uitgekomen op € 3.127.746 negatief waar € 3.715.413 negatief (inclusief € 1 miljoen aan impulsgelden) was begroot.

In de begroting is uitgegaan van uitgaven die ten laste komen van intern geoormerkte reserves zoals het herfstakkoord, bapo en inventaris Zuiderpark (€ 700K.). Ook hebben enkele scholen extra budget toegezegd gekregen omdat ze in voorgaande jaren een positief resultaat hebben laten zien (totaal € 400K).
Eén van de oorzaken van het negatieve resultaat is dat scholen niet altijd tijdig hebben kunnen anticiperen op de daling van het aantal leerlingen. Vanwege de daling van het aantal leerlingen is investeren echter noodzakelijk. Er is dan ook veel geld en energie gestoken in het promoten van de scholen. Tevens heeft de inrichting van de administratie (Afas) de nodige extra kosten met zich meegebracht.

In 2016 zijn maatregelen genomen om de krimp in aantal leerlingen en daarmee medewerkers op te kunnen lossen. Daarnaast is een verzekering voor alle medewerkers afgesloten die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hiervoor wordt een bedrag van ruim € 250K uit de bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden onttrokken.

Het hogere resultaat dan vooraf begroot kent vele oorzaken. Zo zijn begrote lasten voor een lager bedrag gerealiseerd. De subsidie van de gemeente Rotterdam voor het OPDC en Leren Loont is daarentegen niet volledig benut. Het betekent een terugbetaling van € 588K.
In 2016 is voor € 113K aan transitievergoeding uitgegeven. Door enkele verhuizingen zijn ook de huisvestingskosten hoger uitgevallen. Het gaat dan met name om de kosten van klein onderhoud en het afvoeren van afval.

In 2016 is toch nog voor een bedrag van € 170K aan rente ontvangen. Hoewel het dieptepunt in de rente schijnt te zijn bereikt, is de verwachting dat in 2017 dit bedrag lager zal zijn.
Uiteindelijk zijn de rijksbijdragen ten opzichte van de begroting met € 3 miljoen gestegen. Dit komt met name door de stijging van de GPL in verband met de loonontwikkeling en de verhoging van de materiële bekostiging. Maar ook door een hogere subsidie voor de opvang van vreemdelingen en de prestatiebox.
De personele uitgaven zijn met € 2,7 miljoen gestegen.
Van de lasten geeft LMC 78% uit aan personeelslasten. Dit is gelijk aan het percentage van vorig jaar en iets onder het landelijke gemiddelde (78,6% in 2015).

Financiële positie
Het negatieve resultaat is iets minder negatief dan was begroot. In 2016 is bewust gekozen voor extra inzet van middelen. Het betekent dat de rentabiliteit (de verhouding tussen opbrengsten, inclusief rente, en het resultaat) onder de signaleringsgrens van – 0,3% duikt. Gezien de LMC-vermogenspositie is dit niet onwenselijk. Het moge duidelijk zijn dat het hoge negatieve resultaat in 2016 als een incident moet worden gezien. De positieve resultaten in 2013 (zowel bij LMC als landelijk) worden veroorzaakt door een éénmalige toekenning van subsidie aan het eind van het kalenderjaar.

 

In het complete jaarverslag 2016 staan alle cijfers.