Jaarverslag 2015

Vooruitblik

Leestijd: ( woorden)

Organisatie
De Raad van Toezicht heeft de wervings- en selectieprocedure opgestart voor een nieuw College van Bestuur nu ook de voorzitter heeft aangekondigd per 1 oktober 2016 te vertrekken.

De vorming van scholengroepen wordt voortgezet. De scholen Carré College en Hildegardis MAVO maar ook Het Lyceum Rotterdam en Lucia Petrus MAVO zullen samen gaan in scholengroepen. Mogelijk volgen nog enkele scholen.

LMC-VO zal met het bestuur van Sint-Laurenscollege verder overleggen over de mogelijke overdracht van de school aan LMC-VO. Zowel de medezeggenschapsraden als de interne toezichthouders van LMC-VO en Sint-Laurenscollege worden betrokken bij dit traject. Het is de verwachting dat aan het begin van 2016 (voorlopige) besluitvorming plaatsvindt.

Met de GMR en de Raad van Toezicht wordt het plan om MAVO Delfshaven met ingang van 1 augustus 2016 te sluiten besproken. Het definitieve besluit kan dan in het voorjaar worden genomen. De leerlingen van deze school en hun ouders krijgen de mogelijkheid twee andere mavo-scholen van LMC-VO te bezoeken. De licentie van MAVO Delfshaven blijft behouden en kan mogelijk ingezet worden onder een nieuwe naam.

In 2016 vinden verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraden van LMC-VO. Voorafgaand worden het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen geactualiseerd en aangepast aan de veranderde organisatiestructuur.

Onderwijs
De Reken- en Taal-expertgroepen ontwikkelen reken- en taalproducten om het reken- en taalonderwijs verder te verbeteren. Deze producten zullen in 2016 worden ingezet in ons onderwijs. Dan zal ook het onderzoek van CED naar de correlatie tussen Diataaltoetsen en de uiteindelijke examencijfers afgerond zijn zodat de uitkomsten kunnen worden gebruikt om het onderwijs te optimaliseren.

Kwaliteit
De Inspectie van het Onderwijs gaat in 2016 werken volgens nieuw toezicht dat gebaseerd is op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. Via pilots wordt praktijkervaring opgedaan. Het College van Bestuur heeft met de inspecteur afgesproken aan een pilot mee te werken. In januari 2016 hebben zodoende vijf scholen van LMC-VO zich gemeld voor de pilot waarin aandacht uitgaat naar het rendement van de onderbouw. De vijf scholen zijn De Waal, Zuiderpark, Hildegardis MAVO, Carré College Rotterdam en Veenoord.

Personeel
Het College van Bestuur zal in 2016 met de vakorganisaties het gesprek aangaan m.b.t. de streefpercentages van de Functiemix. De vakorganisaties voeren dit gesprek volgens de afspraak die zij hierover gemaakt hebben met de VO-raad en het ministerie van OCW. In het gesprek wordt verkend of er een mogelijkheid is om tot maatwerkafspraken te komen.
In dat jaar staat de verdere optimalisering en werking van de nieuwe inrichting van het personeels- en salarisadministratie op het programma. Daarnaast worden nieuwe workflows ontworpen en de gesprekscyclus geïntegreerd in het systeem van AFAS.
De LMC Academie zal ook in 2016 verschillende inspiratie-bijeenkomsten voor het management van LMC-VO en de stafhoofden organiseren.

Financiën
De daling van het aantal leerlingen en het niet meer beschikbaar hebben van extra gelden zoals de subsidie in het kader van het herfstakkoord betekent dat het opstellen van een sluitende (meerjaren)begroting een moeizame zaak wordt. Macro gezien is de flexibele schil aan personeel groot genoeg om op natuurlijke wijze de personele bezetting aan te laten sluiten op de baten. Op schoolniveau is het soms moeilijk een goede match te vinden tussen baten en lasten als dat betekent dat er afscheid van personeel genomen moet worden. Door de inzet van het mobiliteitsbeleid kunnen personeelsleden overgeplaatst worden als zij werkzaam zijn op een school met teveel personeel. De formatiebegroting zorgt ervoor dat de inzet van personeel aansluit op het actuele aantal leerlingen per 1 oktober.
Reeds enkele jaren wijkt het resultaat in positieve zin sterk af van de begroting. In 2016 zal meer aandacht besteed worden aan het opstellen van een meer realistische begroting en het sturen op het resultaat.

Huisvesting en facilitaire zaken
Voor de nieuwbouw voor Noordrand College is op 14 december 2015 de concretiseringsfase opgestart met de beste inschrijver. Helaas bleek dat deze inschrijver niet op tijd correcte documenten kon leveren. LMC-VO is zodoende verder gegaan met de op een na beste inschrijver. Het is de verwachting dat het nieuwe pand voor de school in 2017 opgeleverd wordt.
In het vierde kwartaal van 2015 is een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen als de gebouwen R. Fruinstraat en Schietbaanlaan (Carré-Middellande) in 2016 worden afgestoten. In februari 2016 wordt hierover een besluit genomen.

ICT
De stafafdeling DZ ontwikkelt zich tot een kwalitatief goede en professionele organisatie. Service staat op een hoog niveau qua kwaliteit en mentaliteit. Door ver doorgevoerde standaardisering op zowel de werkvloer als infrastructuur worden incidenten geminimaliseerd. De focus van DZ verschuift van hardware naar ondersteuning in de klas van ICT voor leerlingen en docenten, rekening houdend met ontwikkelingen.