Jaarverslag 2015

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

LMC-VO hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs”. Zoals deze code aangeeft, is er scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat in 2015 uit zes personen:

 • de heer ir. A.H. Lieftinck, voorzitter
 • mevrouw F.M. Russel (lid remuneratiecie)
 • de heer drs. D. van der Bijl, vice-voorzitter
 • de heer drs. B.R. van Holten (lid auditcie)
 • de heer drs. M. Broekema (lid remuneratiecie)
 • mevrouw dr. E.M. Branderhorst. (lid auditcie)

Verslag auditcommissie
Twee leden van de Raad van Toezicht vormen de auditcommissie. Deze commissie bespreekt met het College van Bestuur, eventueel samen met de controller, financiële stukken voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht. De commissie stelt vervolgens een advies aan de Raad van Toezicht op. De auditcommissie heeft de mogelijkheid een gesprek te voeren met de controller zonder dat het College van Bestuur aanwezig is. Het initiatief hiertoe kan ook door de controller worden genomen.
Remuneratiecommissie
De Raad van Toezicht stelt in 2015 een remuneratiecommissie in. Ook deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht te ondersteunen en te adviseren bij de aanstelling van een lid van het College van Bestuur en over bezoldigingsvraagstukken. De commissie voert verder het beoordelings- dan wel voortgangsgesprek met het College van Bestuur. De remuneratiecommissie voert in 2015 ook het overleg met mevrouw Jas inzake haar besluit zich terug te trekken als lid van het College van Bestuur en is in 2015 met name actief in de wervings- en selectieprocedure in de hierdoor ontstane vacature binnen het College van Bestuur.

Integraal toezicht
Het intern toezicht is integraal toezicht. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht informatie tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht maar ook tussentijds, eventueel per telefoon of per e-mail. Grote vorderingen of specifieke kwesties worden voortdurend besproken zodat de Raad van Toezicht geïnformeerd is en zijn taak goed kan vervullen. Het College van Bestuur verstrekt driemaal per jaar een bestuursrapportage aan de Raad van Toezicht.

De kwaliteit van het onderwijs is een terugkerend onderwerp in de vergaderingen. De Raad van Toezicht nodigt in 2015 de Inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs uit om een toelichting te verzorgen over het nieuwe toetsingskader van de inspectie en over de opvattingen van de inspecteur over de scholen en het onderwijskwaliteitsbeleid van LMC-VO. De inspecteur woont daartoe een deel van de vergadering in februari 2015 bij.

Besluiten in 2015
De Raad van Toezicht stelt meerdere bestuurlijke regelingen vast, te weten de wervings- en selectieprocedure; de profielen van de Raad van Toezicht en van de voorzitter van de Raad van Toezicht; het reglement van de remuneratiecommissie en de beoordelingsprocedure voor (de leden van) het College van Bestuur.

Verdere besluiten zijn:

 • De benoeming van de leden van de remuneratiecommissie.
 • Vaststellen van de notitie “Zelfevaluatie Raad van Toezicht LMC Voortgezet Onderwijs”
 • Goedkeuringsbesluit voor de overdracht van gebouw en grond Montfort College aan gemeente Rotterdam.
 • Vaststellen prestatieafspraken RvT-CvB 2015
 • Openstellen vacatures binnen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
 • Uitvoeren zelfevaluatie in 2016
 • Vaststellen honorarium Raad van Toezicht
 • Goedkeuringsbesluit begroting 2016
 • Volgen van de cao voor bestuurders
 • Goedkeuring voor het onttrekken van gelden aan de reserves voor de nieuwe huisvesting van Montfort College, De Waal, Noordrand College en PrO Huismanstraat
 • De Raad van Toezicht besluit de meerjarenbegroting 2017 en 2018 nog niet goed te keuren in afwachting van de maatregelen die het College van Bestuur in het kader van de krimp in leerlingaantallen voorbereidt. De Raad van Toezicht besluit daartoe om zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid ten volle te kunnen nemen. In april 2016 heeft het College van Bestuur een passende set aan maatregelen genomen die de Raad van Toezicht het vertrouwen geeft dat LMC-VO ook de komende jaren financieel gezond zal blijven.
  Kwaliteit van het interne toezicht
  De Raad van Toezicht zorgt voor een bestendiging of verhoging van de kwaliteit van het toezicht. Daartoe volgen de leden cursussen bij de VTOI. Daarnaast voert de Raad van Toezicht tweejaarlijks een zelfevaluatie uit. Deze zelfevaluatie vindt plaats in 2016.

Het totale verslag en een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Toezicht is te vinden in het complete jaarverslag 2015