Jaarverslag 2015

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Inspectie van het Onderwijs
Op meerdere scholen voert de Inspectie van het Onderwijs een (tussentijds) kwaliteitsonderzoek uit. Alle onderzoeken worden positief afgerond. LMC-VO heeft dan ook aan het eind van 2015 geen enkele zwakke of zeer zwakke afdeling. Dat betekent dat in vier jaar tijd de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeterd is. In 2012 waren er nog zeven zwakke en één zeer zwakke afdeling bij LMC-VO. Een overzicht van de door de Inspectie van het Onderwijs toegekende arrangementen is opgenomen in bijlage 6.

Bestuurlijk gesprek met de Inspectie van het Onderwijs
Op 30 september voert het College van Bestuur het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. In dit gesprek wordt de algemene gang van zaken besproken maar ook de kwaliteit van de afzonderlijke scholen tegen het licht gehouden. De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over de opgaande lijn in kwaliteitszorg en –borging maar waarschuwt voor een dalende trend bij de opbrengsten van enkele scholen. Het College van Bestuur stuurt hier op.

Tevredenheidsonderzoeken
Op alle scholen worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd gericht op drie doelgroepen: leerlingen, ouders en personeel. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden geanalyseerd. Het College van Bestuur bespreekt de uitkomsten met de directeuren van de scholen. Ook op het stafbureau wordt onder de medewerkers een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Uit de tevredenheidsonderzoeken op de scholen blijkt dat ouders gemiddeld meer tevreden over de scholen zijn dan de leerlingen. Wel is in de laatste jaren een lichte stijging te constateren van de gemiddelde mate van tevredenheid van leerlingen.

Magister Management Platform
Het is mogelijk om met de tool Magister Management Platform op grond van eerdere resultaten opbrengstprognoses op te stellen. Aan de hand van de prognoses kan een school of het bestuur nog actie ondernemen om opbrengsten te beïnvloeden. De directeuren worden geschoold in het gebruik van de tool. Er zijn nu vijftien Rendementen-apps binnen LMC-VO. Dit houdt in dat bijna alle scholen en de stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit gebruik kunnen maken van de Rendementen-app om de opbrengsten van de scholen in beeld te brengen.

 

Managementrapportages
Er is een nieuw format voor de managementrapportages ontwikkeld en ingevoerd. Aan dit format kunnen digitale data worden gekoppeld. Eind 2015 wordt voor de eerste keer met het format gewerkt. De ervaringen zijn positief.