Jaarverslag 2015

Financiën

Leestijd: ( woorden)

Insourcen financiële administratie
Vanaf 1 januari 2015 wordt de financiële administratie met behulp van het programma van AFAS in eigen beheer uitgevoerd. In januari 2015 worden alle medewerkers die betrokken zijn bij het facturenverwerkingsproces geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Voor het inrichten van de vaste activa module wordt besloten door harmoniseren van de activa een inhaalslag op de afschrijvingen te maken. Veel aandacht gaat uit naar het opstellen van rapportages waardoor scholen tijdig geïnformeerd kunnen worden over de uitputting van het budget.

Inzet niet begroot positief resultaat
In 2015 wordt een richtlijn van kracht dat scholen die een niet begroot positief resultaat behalen dit resultaat voor 50% met een maximum van € 50K in de daaropvolgende twee jaar mogen inzetten. Tien scholen krijgen hierdoor extra budget toegewezen voor een totaalbedrag van € 280K. Een groot deel hiervan is verwerkt in de formatiebegroting maar € 72K wordt op een andere manier ingezet. Dit heeft een effect op het resultaat over 2015.

Risico-analyse
LMC-VO stelt in 2015 een risico-analyse op. Er zijn met name risico’s voor de organisatie vanwege de voortzettende daling van het leerlingenaantal maar ook vanwege een claim van de gemeente Rotterdam waarbij LMC-VO het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen over de afgelopen vijf jaar zou moeten betalen. De gemeente Rotterdam heeft verder problemen om de huisvestingsportefeuille binnen Rotterdam uit te voeren en wil dat schoolbesturen bijdragen in de kosten. Ook het stijgende ziekteverzuim en de kosten van de aanpak om het ziekteverzuim tegen te gaan, vormen een risico voor de organisatie.

Controle Belastingdienst
De Belastingdienst voert in november een controle uit, onder meer op het correct toepassen van de loonheffingen in 2014. Daarbij constateert de Belastingdienst verschillende onvolkomenheden. Dit leidt tot een naheffing van circa € 180K. Deze is verwerkt in de cijfers van 2015. Om naheffingen in de toekomst te voorkomen, zijn richtlijnen opgesteld.

Financiële positie
Na twee jaar van positieve resultaten (met een uitschieter in 2013 vanwege extra subsidie van het ministerie van OC&W) is het resultaat in 2015 weer negatief. Gezien het vermogen van LMC is dit geen slechte ontwikkeling. Het betekent dat de rentabiliteit in 2015 iets onder de nul zakt.

In het complete jaarverslag 2015 staan alle cijfers.