Jaarverslag 2015

Organisatiestructuur

Leestijd: ( woorden)

Juridische structuur
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o. (LMC-VO) is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat kan bestaan uit één of meer leden. Als er meerdere leden zijn, wordt één van deze personen door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter. In 2015 vormen de heer drs. M.J.W. van der Knaap (voorzitter) en mevrouw drs. M.J. Jas het College van Bestuur. Mevrouw Jas is in overleg met de Raad van Toezicht per 1 september 2015 teruggetreden als lid van het College van Bestuur.
Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht. Tenminste vijf en maximaal zeven personen vormen de Raad van Toezicht. Zij voeren het toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de organisatie en de scholen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht voor het College van Bestuur als raadgever, adviseur en als klankbord. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Organisatiestructuur
De organisatie van LMC-VO is ingericht volgens de besturingsfilosofie van LMC-VO. De scholen zijn daarbij binnen de LMC-kaders autonoom. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur en worden dan ook rechtstreeks door het College van Bestuur aangestuurd. De medezeggenschap is op schoolniveau belegd bij de verschillende medezeggenschapsraden en op LMC-niveau bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het stafbureau dat bestaat uit zes stafafdelingen ondersteunt het College van Bestuur en de scholen.