Jaarverslag 2015

Organisatie

Leestijd: ( woorden)

College van Bestuur
Mevrouw Jas trekt zich per 1 september 2015 in overleg met de Raad van Toezicht terug als lid van het College van Bestuur. Afgesproken wordt dat zij nog een jaar werkt voor LMC-VO in een directeursfunctie.
De heer Van der Knaap heeft aangekondigd per 1 oktober 2016 zijn functie neer te zullen leggen.

Management
Het College van Bestuur stelt in 2015 in overleg met de directeuren een bandbreedte vast voor het management van 6 – 6,7% van de loonkosten van de school/scholen binnen een scholengroep. Dit past in het gezamenlijk streven om het percentage management binnen LMC-VO te reduceren. In 2015 is het aantal directeuren van scholen/ scholengroepen afgenomen tot zestien.
Mede in het kader van de vorming van scholengroepen worden functiebeschrijvingen opgesteld voor de functies “directeur scholengroep” en “locatieleider”. De al bestaande functiebeschrijving van teamleider wordt aangepast voor de schaal 12-functie. De functies worden opgenomen in het functiebouwwerk van LMC-VO.

Eenheid Zorg - OPDC
In het kader van Passend Onderwijs is Koers VO verplicht te zorgen voor een Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC). De taak van de Eenheid Zorg met betrekking tot de Onderwijsopvangvoorzieningen is daarmee komen te vervallen. In samenspraak met de andere aanbieders van opvangvoorzieningen spreekt het College van Bestuur met Koers VO af dat de Onderwijsopvangvoorzieningen van LMC-VO omgevormd worden tot een Orthopedagogisch-didactisch centrum. Een overeenkomst tussen Koers VO en LMC-VO is opgesteld en dient als basis voor de uitvoering van deze dienst. Koers VO bepaalt de in-, door- en uitstroom maar ook het programma van het OPDC. LMC-VO is verantwoordelijk voor het personeel dat binnen de voorziening werkt.

Mogelijke overdracht Sint-Laurenscollege aan LMC-VO
Het overleg tussen het bestuur van Sint-Laurenscollege en LMC-VO over een mogelijke overdracht van de school aan LMC-VO wordt in 2015 voortgezet. Verschillende onderzoeken zoals een omgevingsverkenning en financiële onderzoeken worden daarbij uitgevoerd. Een concept-fusierapport is inmiddels beschikbaar. Het is de verwachting dat in de loop van 2016 verdere besluitvorming plaatsvindt.

Voorgenomen sluiting MAVO Delfshaven
De MAVO Delfshaven is al jaren erg klein. Door deze beperkte omvang draait de school met verlies. Ook de meerjarenverwachting geeft geen gunstig beeld. Het College van Bestuur heeft de situatie uitvoerig besproken met de directie en heeft besloten de school te sluiten aan het eind van het schooljaar 2015/2016.

Samenwerking andere besturen - AZC
LMC-VO werkt intensief samen met andere schoolbesturen binnen Rotterdam. De voorzitter van het College van Bestuur is in 2015 voorzitter van het samenwerkingsverband Koers VO en van FOKOR waar alle PO- en VO- besturen van Rotterdam met elkaar de gemeenschappelijke (onderwijs)belangen bespreken. Daarnaast participeert LMC-VO in de sectorkamer waar de afstemming tussen de besturen en de gemeente Rotterdam plaatsvindt, het zogenaamde op overeenstemming gerichte overleg. Ook in dat overleg vervult de voorzitter van het College van Bestuur de voorzittersrol.

De gemeente Rotterdam benadert in 2015 de besturen met de vraag om onderwijs te verzorgen voor leerlingen uit het asielzoekerscentrum dat beschikbaar komt in Rotterdam. LMC-VO zal samen met BOOR het voortgezet onderwijs gaan verzorgen. Een overeenkomst met de gemeente en BOOR wordt voorbereid. In 2015 is sprake van een verdere toename van het aantal leerlingen voor het ISK-onderwijs. Het is de verwachting dat ook in 2016 het aantal ISK-leerlingen stijgt.

LMC-VO haalt de banden met enkele grotere PO-besturen (Kind en Onderwijs, PCBO, RVKO) aan om daarmee een betere doorstroming van leerlingen naar LMC-scholen te bewerkstelligen en betere contacten te krijgen met de toeleveranciers van LMC-VO. Afgesproken is onder meer dat voor PO-leerlingen gastlessen worden verzorgd en dat zij LOB-activiteiten kunnen volgen op LMC-scholen.

Integriteitstraject
In 2014 is een integriteitstraject gestart met als uitkomst het vaststellen van een integriteitscode en gedragsregels. De tweede fase van het traject loopt door in 2015. Dit betreft een pilot op de scholen Noordrand College, Zuiderpark en Palmentuin. Alle medewerkers van deze scholen zijn hiervoor benaderd. De ervaringen zijn erg positief, zowel bij het management als bij de medewerkers. De andere directeuren krijgen de keuze de integriteitsmodule ook op hun school in te zetten.

Afhandeling klachten
Een ouder van een leerling heeft de Landelijke Klachtencommissie geschreven dat zij te laat geïnformeerd is door de school dat haar zoon niet op deze school zijn opleiding kan vervolgen. Het College van Bestuur wikkelt de klacht af en verklaart deze gegrond.
De ouders van een leerling van een andere school dienen bij het College van Bestuur een klacht in omdat de school zich niet geheel zou hebben gehouden aan het PTA. Uit onderzoek blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Het College van Bestuur stelt daarop de ouders in het gelijk. De school meldt de situatie bij de Inspectie van het Onderwijs en stelt een plan van aanpak op en voert dit plan ook uit.
Aan het eind van 2015 is een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze klacht wordt afgehandeld in 2016.