Jaarverslag 2015

Communicatie

Leestijd: ( woorden)

Update plan onderwijspositionering en schoolmarketing
In november 2014 was het Plan Schoolpositionering en Onderwijsmarketing LMC vastgesteld. Dit plan was tot stand gekomen op advies van de Werkgroep Schoolpositionering en Onderwijsmarketing bestaande uit drie directeuren, een teamleider en stafmedewerkers van PR. Voor het schooljaar 2015-2016 wordt dit plan geactualiseerd waarbij ingestoken wordt op een drietal deelgebieden met betrekking tot marketing/communicatie. Daarbij gaat het om de deelgebieden positionering, onderwijsprofiel en externe communicatie.

Uitvoering plan onderwijspositionering en schoolmarketing
Vanaf het begin van het schooljaar 2015/2016 wordt ingezet op externe communicatie en PR. De naamsbekendheid van de scholen wordt vergroot. Hiervoor wordt het contact met aanleverende basisscholen aangehaald en PR ingezet. Een extern bureau ondersteunt acht scholen. Vanuit het stafbureau is een multidisciplinair team actief om scholen te ondersteunen.

Alle scholen stellen plannen op met een SWOT-analyse met merkkompas (belofte en kernwaarden). Het profiel van de school moet daarin helder worden omschreven. Zij stellen ook een PR-kalender en een basisschool-benaderingsplan op. Deze stukken  worden ingediend bij het College van Bestuur waarna zij worden beoordeeld. Aan de hand daarvan krijgen veel scholen extra (impuls-)middelen voor de uitvoering van de plannen. Voortdurend wordt de voortgang besproken met de individuele directeuren.

De LMC-scholen zijn aanwezig en goed zichtbaar op scholenmarkten. Daarnaast worden leerlingen en ouders benaderd via wijkcentra, bewonersverenigingen, sportclubs e.d. De open dagen op de scholen worden goed bezocht. Veel scholen verzorgen proeflessen waar veel belangstelling voor is. Waar nodig wordt de website van scholen aangepast en diverse scholen krijgen een nieuw logo.

LMC Voortgezet Onderwijs zet sterk in op de verbetering van de samenwerking met andere (PO-) besturen. Dit leidt tot afspraken met drie grote besturen voor PO die vastgelegd worden in overeenkomsten.

De stand van zaken met betrekking tot de onderwijspositionering en schoolmarketing wordt in het overleg met de directeuren steeds besproken. Ook in de overleggen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht is het onderwerp van gesprek.