Jaarverslag 2015

Personeel

Leestijd: ( woorden)

Insourcen PSA
LMC-VO heeft ervoor gekozen de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer uit te gaan voeren. Op basis van een Programma van Eisen is gekozen voor het systeem van AFAS. Aangezien LMC-VO al met het financiële pakket van AFAS werkt, komen Financiën en HRM hierdoor binnen hetzelfde systeem. Het PSA/HR-systeem van AFAS wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Na een proef in augustus/september wordt in november en december schaduw gedraaid met alle salarissen in AFAS. Via verschillende nieuwsbrieven worden de medewerkers geïnformeerd over de overgang naar AFAS. Leidinggevenden en administratief medewerkers krijgen een instructieochtend.

In 2014 was het ziekteverzuim binnen LMC-VO, na twee jaar van daling, gestegen. Deze stijging zet zich voort in 2015. Met een percentage van 5,9% in 2014 en 6,5% in 2015 lijkt het verzuim weer boven het landelijke VO-gemiddelde te komen. Hoewel de landelijke cijfers voor 2015 nog niet bekend zijn, lijkt het landelijke verzuimpercentage in het VO stabiel rond de 5 procent. Datzelfde geldt voor de verzuimfrequentie en gemiddelde verzuimduur maar daar zijn de afwijkingen van het landelijk gemiddelde minder in het oog springend.

  Verzuim% Vz t/m 1 jr Vz 1-2 jr Verzuim Frequentie Verzuimduur
jan – april 2014 6,32 5,00 0,81 2,20 6,24
jan – april 2015 7,87 6,67 0,73 2,17 7,65
mei - aug 2014   5,21  3,96 0,88


0,88

30,04
mei – aug 2015 6,19 5,06 0,54 0,75 24,69
sept – dec 2014 6,13 5,22 0,59 2,03 10,36
sept – dec 2015 5,99 4,74 0,79 1,59 13,56

   

Met behulp van de arbodienst en een extern bedrijf ontwikkelt LMC-VO een aanpak om het verzuim tegen te gaan. Zes scholen gebruiken deze aanpak, een maatwerkplan. Vanuit het stafbureau worden de ontwikkelingen gemonitord.

Functiemix
LMC-VO had op de formele peildatum de OCW-targets voor de functiemix niet gerealiseerd. Beleid om de targets te halen, is ontwikkeld en maatregelen zijn ingezet. Dit leidt tot een stijging van de percentages LC- en LD-docenten. Per 1 oktober 2015 is 75% van de functiemix gerealiseerd.

Functiemix            
  LB LC LD
Stand van zaken bij start in 2008 71% 23% 6%
Peildatum oktober 2013 40% 53% 6%
Target OCW voor 2014 24% 52% 23%
Verwachting voor okt. 2014 op het moment van inventarisatie in jan. 2014 29% 62% 9%
Peildatum oktober 2014 36% 55% 9%
Peildatum oktober 2015 32% 59%

 

9%

 


LMC Academie – Inspiratiebijeenkomst
Op intranet krijgt de LMC Academie een eigen “website” waarop het cursusaanbod van de LMC Academie staat. Alle medewerkers hebben toegang tot deze “website” en kunnen reageren op het cursusaanbod. Een andere activiteit van de LMC Academie is het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten voor het management en de stafhoofden. De eerste bijeenkomst wordt georganiseerd rond het thema “Leiderschap”.

Opleidingsschool Rotterdam (OSR)
Uit een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, het Interfacultair Centrum voor Docentenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit van Leiden, de Docentenopleiding van de Technische Universiteit Delft en meerdere Rotterdamse besturen voor voortgezet onderwijs is de OSR ontstaan. Meerdere scholen van LMC-VO fungeren als opleidingsschool op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Studenten worden in het kader van hun opleiding tot docent ingezet op deze scholen en daar begeleid door hiervoor opgeleide docenten. Inmiddels doen dertien VO-scholen mee aan deze opleiding. De opleidingsschool is succesvol en het aantal studenten dat deelneemt, stijgt dan ook in 2015. Enkele docenten laten zich scholen tot basiscoach zodat het aantal studentcoaches toeneemt. In december 2015 voert Hobeon een beoordeling/ accreditatie uit. De beoordelingscommissie oordeelt positief.

Scholingstraject stafbureau
Uit het onder de medewerkers gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat met name doorgroeimogelijkheden en onderlinge communicatie aandachtspunten zijn. Om de communicatie te verbeteren, volgen deze medewerkers een scholingstraject “Grondhouding en communicatie op de werkvloer”.

Projectleider re-integratie
LMC-VO is volgens de afspraken in de cao-VO verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van ex-medewerkers. De uitkeringen van deze ex-medewerkers vormen een grote kostenpost vanwege de eigen bijdrage die LMC-VO betaalt (ruim € 200.000). Een projectleider re-integratie wordt ingezet om gesprekken met ex-medewerkers te voeren en om hen te stimuleren weer aan het werk te gaan. Deze projectleider voert in 2015 met een groot aantal ex-medewerkers gesprekken. Sommige ex-medewerkers blijken niet mee te werken. UWV legt hen een sanctie op.

Samenstelling man/vrouw en leeftijdsopbouw personeel

Uit de leeftijdsopbouw blijkt dat LMC-VO een relatief oude organisatie is. Verreweg de meeste personeelsleden zijn ouder dan 45 jaar. De groep tussen 35 en 45 jaar is minder goed vertegenwoordigd. Onder de 35 jaar is de groep weer iets groter.

In het complete jaarverslag 2015 staan alle cijfers.