Jaarverslag 2017

Vooruitblik

Leestijd: ( woorden)

Scholenplan op Zuid
In februari 2018 hebben de drie grote VO-besturen en de gemeente Rotterdam een convenant afgesloten om het onderwijsaanbod op Rotterdam-Zuid beter en aantrekkelijker te maken. De onderwijshuisvesting wordt in de komende jaren hoofdzakelijk geclusterd in drie gebieden op Zuid (Kop van Zuid, Hart van Zuid en Feyenoord City) en de profilering van de afzonderlijke scholen wordt versterkt.

Ontwikkeling binnenstadsmavo’s
In 2018 vormen vier (relatief) nieuwe binnenstad mavo-opleidingen het hart van de Mavo Campus Rotterdam. Dit betreffen de Montessori Mavo Rotterdam (start schooljaar 2018/2019), De Mavo voor Theater (gestart in schooljaar 2017/2018), de Horeca Mavo (onderdeel van de Horeca Vakschool Rotterdam, gestart schooljaar 2017/2018) en Mavo Centraal met een technologie profiel (Lucia Petrus MAVO in een combinatie met Hildegardis MAVO, start schooljaar 2018/2019).

Investering in professionalisering
Investeren in de kwaliteit van medewerkers is de belangrijkste investering in de kwaliteit van het onderwijs. In 2018 zal versterkt worden ingezet op de professionalisering. Concrete trajecten starten in 2018. Dit betreft de uitbreiding van het aantal OSR (Opleidingsschool Rotterdam) stageplekken op de LMC-scholen. Het tweede traject dat gestart wordt is het LMC-mastertraject.

Evaluatie inrichting scholengroepen
Drie jaar geleden is binnen LMC-VO gestart met het clusteren van afzonderlijke scholen en vestigingen in samenhangende scholengroepen. Met als doel om de samenwerking tussen de scholen te versterken en de op- en afstroom van leerlingen tussen de schoolsoorten te vereenvoudigen.

ICT in het onderwijs
ICT is inmiddels niet meer weg te denken uit alle beroepen en daarmee ook niet meer uit het onderwijs. Toch lopen de ontwikkelingen op dit terrein tussen het onderwijs en het toekomstige beroepenveld niet parallel. In 2018 is een werkgroep binnen LMC-VO gestart om in kaart te brengen op welke wijze ICT in het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de leerprestaties van leerlingen, zowel op het vlak van de cognitieve vaardigheden als om hen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs en volwaardig te kunnen participeren in de (toekomstige) maatschappij.

De basis op orde, en verder …
Alle scholen van LMC-VO hebben in het schooljaar 2017/2018 minimaal het basisarrangement. Daarnaast dragen twee scholen het predicaat “Excellent” en een havo-afdeling de beoordeling “Goed”. LMC-VO heeft de ambitie om de lat op het kwaliteitsniveau hoger te leggen. Zowel als het gaat om de “meetbare” kwaliteit (inspectiestandaarden) als om de “merkbare” kwaliteit (tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers).

Aangaan van duurzame relaties met primair onderwijs en vervolgonderwijs
Het voortgezet onderwijs zet de ontwikkeling van leerlingen van het primair onderwijs door, gericht op een naadloze overgang naar het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo).

Om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven, zijn duurzame relaties met het voorafgaand en het vervolgonderwijs noodzakelijk. In 2018 worden diverse vormen van samenwerking verkend met partners in het primair onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

In het complete jaarverslag 2017 staan alle overzichten.