Jaarverslag 2017

Personeel

Leestijd: ( woorden)

Insourcen PSA/ implementatie AFAS HRM
LMC-VO heeft er in 2014/2015 voor gekozen om de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer uit te voeren. Sinds 1 maart 2015 beschikt de organisatie over een afdeling Personeels- en Salarisadministratie en met ingang van 1 januari 2016 wordt gewerkt met het PSA/HR-systeem van AFAS. De capaciteit van de afdeling wordt uitgebreid om de implementatie te bespoedigen.
De gesprekscyclus wordt in 2017 volledig gedigitaliseerd. Voor de docenten gebruikt LMC-VO de feedbackmethode van Kwaliteitscholen. Op basis van de eerste ervaringen met de enquêtes in Kwaliteitscholen wordt een vereenvoudiging van de vragenlijsten voor leerlingen doorgevoerd. Dit maakt de deelname voor leerlingen meer laagdrempelig. Ook de personeelsdossiers worden in fases gedigitaliseerd. In december worden de laatste workflows ingebouwd in AFAS. Hierdoor kan het oude intranet, dat nog in gebruik was voor enkele workflows, in 2018 afgesloten worden.

Ziekteverzuim
In de laatste periode van het jaar 2017 stijgt het ziekteverzuim vanwege de griep aanmerkelijk. Op jaarbasis stijgt het verzuimpercentage licht, met een piek in de laatste maanden van 2017. Dit is vergelijkbaar met de landelijke stijging van 2015 naar 2016. De landelijke cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar. Verzuimfrequentie en verzuimduur laten in 2017 bij LMC-VO een lichte daling zien ten opzichte van 2016. Landelijk zijn die twee kengetallen redelijk stabiel.

Functiemix
De formele peildatum voor de functiemix was op 1 oktober 2014. LMC-VO heeft op die datum, ondanks de inspanningen, de OCW-targets voor de functiemix niet gerealiseerd. Op de nieuwe peildatum, 1 oktober 2015, is de functiemix van LMC-VO mede dankzij getroffen maatregelen iets verbeterd maar de doelstelling is nog niet gerealiseerd.
Per 1 oktober 2017 zijn de functiemix resultaten voor LMC-VO stabiel gebleven. Het aantal LD benoemingen is iets toegenomen, voornamelijk betreft dit bevordering vanuit LC. Door de lichte groei van LMC-VO is de instroom van nieuwe docenten in 2017 iets groter geweest. Deze nieuwe docenten komen vooral in een LB-functie.

Begeleiding nieuwe docenten
LMC-VO biedt nieuwe docenten een “inwerk”traject waar zij kennis maken met het onderwijs aan leerlingen in de grote stad en met LMC-VO als organisatie. Vanuit de Gemeente Rotterdam komt er een subsidiemogelijkheid om nieuwe docenten te begeleiden en zo vast te houden voor het werk in de stad. LMC-VO vraagt eind 2017 de subsidie aan en deze wordt toegewezen. In 2018 wordt de begeleiding van nieuwe docenten uitgebreid over een langere periode.

Oriëntatietraject
LMC-VO wil meer zicht krijgen op leidinggevend potentieel in de organisatie en medewerkers de mogelijkheid bieden om te ontdekken of ze leidinggevend potentieel in zich hebben. In dit kader wordt een oriëntatietraject/kweekvijver opgezet voor medewerkers die door directeuren voorgedragen kunnen worden.

Opleidingsschool Rotterdam
Het aantal studenten aan de Opleidingsschool Rotterdam kan worden uitgebreid doordat er meer geld beschikbaar komt. De gemeente heeft zich garant gesteld voor € 250.000 over een periode van vier jaar en betaalt eenmalig € 50.000. Veel studenten voor deze opleiding worden ingezet op scholen van LMC-VO. Het management wordt meer betrokken bij de opleidingsschool en twee docenten worden parttime aangesteld als coördinatoren.

Eigen risicodragerschap WGA
De WIA is per 2006 geïntroduceerd en bestaat uit twee onderdelen, de IVA regeling voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte werknemers en de WGA regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Voor de WGA betaalt LMC-VO een publieke gedifferentieerde WGA premie die door de belastingdienst wordt vastgesteld. LMC-VO vraagt Robidus te onderzoeken of het interessant is om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijke besparing te realiseren is. LMC-VO wordt om die reden per 1 juli 2017 eigenrisicodrager voor de WGA en sluit hiervoor een verzekering af bij Loyalis.

WW-uitkeringen
In 2015 is LMC-VO intern gestart met het actief benaderen van oud-medewerkers die een WW-uitkering ontvangen met de bedoeling ze te begeleiden naar een baan. Eind 2016 is besloten dit onder te brengen bij een externe intermediair. Deze intermediair verzorgt o.a. trainingen die gericht zijn op:
- Omgaan met veranderingen
- Zelfonderzoek
- Arbeidsmarktbenadering

Lerarenregister
De docenten van LMC-VO worden gestimuleerd om zich te registreren in het lerarenregister. In de loop van het jaar komt het lerarenregister regelmatig in het nieuws. Uiteindelijk besluit de minister de invoeringsdatum van het lerarenregister uit te stellen.

LMC-personeelsdag
Op 14 november 2017 is er een personeelsdag voor alle medewerkers georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de gebouwen van Zuiderpark en Montfort College en de ernaast gelegen sporthal Sportmotor. Er zijn ongeveer 900 medewerkers. Aan het begin en aan het eind van de dag zijn er externe gastsprekers. De ongeveer 50 workshops worden verzorgd door tientallen eigen medewerkers. Leerlingen van verschillende scholen zorgen voor de ontvangst, catering en muziek.

Een compleet overzicht is te vinden in het jaarverslag 2017.