Jaarverslag 2017

Maatschappij

Leestijd: ( woorden)

Management
In het jaar vindt eenmaal per vier weken een overleg plaats tussen het College van Bestuur en de directeuren van de scholen of scholengroepen. Bij dit directeurenoverleg zijn de hoofden van de stafafdelingen en de ambtelijk secretaris aanwezig. Onderwerp van gesprek zijn actuele zaken die in opdracht van het College van Bestuur voorbereid worden maar met name wordt er van gedachten gewisseld over de plannen op onderwijskundig gebied of over de plannen voor de toekomst van scholen of van LMC-VO als geheel. In strategiebijeenkomsten, waar ook locatie- en teamleiders aanwezig zijn, wordt de koers van LMC-VO besproken.

Medezeggenschap
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor onderwerpen die meer dan één school betreffen. Het College van Bestuur woont een deel van de GMR-vergadering bij om voor instemming of om advies ingebrachte documenten te kunnen toelichten en vragen van de GMR-leden te kunnen beantwoorden. In de medezeggenschapsraden zijn medewerkers, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. LMC-VO stimuleert de deelname van ouders en leerlingen aan deze medezeggenschapsraden.

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks een gesprek met het College van Bestuur. In dit gesprek wordt de stand van zaken op de scholen besproken, ook geeft het College van Bestuur informatie over de organisatie als geheel. Het formele bestuursgesprek vindt eenmaal per vier jaar plaats. Met de Inspectie van het Onderwijs wordt contact opgenomen als er bijzondere gebeurtenissen zijn waarbij de inspectie moet worden betrokken.

Gemeente Rotterdam en andere schoolbesturen
Op regelmatige basis is er overleg met Gemeente Rotterdam en de schoolbesturen binnen Rotterdam. Dit overleg betreft niet alleen onderwijszaken maar ook onderwerpen op het gebied van huisvesting, veiligheid, radicalisering, communicatie en pr enz.

Openbaarheid documenten en resultaten
Informatie over de structuur van de organisatie, het jaarverslag inclusief de jaarrekening, meerdere beleidsstukken en bestuurlijke regelingen zijn openbaar gemaakt via de website van LMC-VO. Ouders krijgen informatie over het onderwijs, de resultaten van het onderwijs en over ontwikkelingen op de scholen in de schoolgidsen en de websites van de scholen. Zij kunnen daarbij via Magister informatie krijgen over de vorderingen van hun kinderen.

Alle beleidsstukken zijn opgenomen op LIS, het intranet van LMC-VO, zodat de medewerkers de stukken kunnen lezen. Alle scholen van LMC-VO geven inzicht in hun resultaten door de gegevens te vermelden op de website Vensters VO / Scholen op de Kaart.

In het complete jaarverslag 2017 staat een compleet overzicht van zaken met een maatschappelijke of politieke impact.