Jaarverslag 2017

Huisvesting

Leestijd: ( woorden)

Nieuwbouw / verbouw
De bouw van het schoolgebouw aan de Argonautenweg voor het Vak College Hillegersberg (voorheen Noordrand College) vindt plaats in 2017. De bouw heeft een wat moeizame start. Het bouwproces stagneert enigszins en een omwonende heeft n.a.v. het verlenen van de omgevingsvergunning een voorlopige voorziening gevraagd. Dit is eind 2016 afgewezen door de bestuursrechter. Zijn bezwaar is in februari 2017 behandeld in de bezwarencommissie van de gemeente Rotterdam. De uitspraak was positief voor LMC-VO en de gemeente. Uiteindelijk wordt het gebouw tijdig opgeleverd en in de zomervakantie ingericht zodat de leerlingen en medewerkers er met ingang van schooljaar 2017/2018 in kunnen trekken.
De gemeente Rotterdam schrijft een procedure uit voor het selecteren van een architect voor de nieuwbouw aan de Schere Rotterdam. Dit nieuwe pand is bestemd voor Het Praktijkcollege Zuidwijk. Oplevering van het gebouw wordt in oktober 2019 verwacht. De plannen voor de huisvesting van Mavo Centraal worden ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt is het realiseren van een buitenruimte voor de leerlingen. Tegelijk wordt in de voorbereiding het gebouw Walenburgerweg (Hildegardis Mavo) meegenomen om de Montessori Mavo Rotterdam en de Theatermavo MT010 na de zomervakantie 2018 te kunnen huisvesten

Overdracht schoolgebouwen i.k.v. Wet VO
De locatie Robert Fruinstraat is eind januari 2017 overgedragen en het gebouw Schietbaanlaan wordt rond de zomervakantie overgedragen aan de gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam
LMC-VO is eind 2017 nog met de gemeente Rotterdam in overleg voor het maken van afspraken over het beheer van de gebouwen Unielocatie (Montfort College en Zuiderpark) en YBSR. De gemeente huurt deze panden van een projectontwikkelaar en/of woningbouwvereniging en geeft ze in gebruik aan LMC-VO. LMC-VO constateert dat de capaciteit en de kwaliteit van de gymlocaties van de gemeente Rotterdam niet meer passend is op de vraag. Duidelijk wordt dat de school Vak College Hillegersberg en CarréMiddellande ISK aan Westzeedijk 497 problemen hebben om voor hun profiel voldoende capaciteit ingeroosterd te krijgen in de gymlocaties. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die in de toekomst groter wordt, zeker als het leerlingenaantal van LMC-VO stijgt.

Bezettingsgraad LMC-gebouwen
Conform de rekenmethodiek van de gemeente Rotterdam bedraagt op 1 oktober 2017 de bezettingsgraad van de gebouwen 85%. Dit is een stijging van 5% t.o.v. 1 oktober 2016. Dit is te danken aan een lichte stijging van het leerlingenaantal en door het afstoten van het gebouw aan de Hazelaarweg. De ontwikkeling van de bezettingsgraad is de komende jaren sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingenaantal.

Meerjarenonderhoudsplanning
Het meerjarenonderhoudsplan is voor tien jaar (2016-2025) vastgesteld. Om de uitvoering van het plan beter te kunnen monitoren en te bewaken is het softwareprogramma, O-Prognose, aangeschaft. De meerjarenonderhoudsplannen van de scholen worden in het softwarepakket ingevoerd. De scholen die gehuisvest zijn aan de Montessoriweg en de Maashavenweg zijn uit het meerjarenonderhoudsplan gehaald.

Duurzaamheid
Een bedrag ad 200K is ingezet om te investeren in energiebesparende maatregelen en verduurzaming. Eén deel hiervan is ingezet om de verouderde Tl-verlichting van Veenoord te vervangen door LED verlichting. Het andere deel is bestemd voor het aanbrengen van zonnepanelen op twee scholen, Toorop MAVO en Roncalli Mavo.

Meerjarenovereenkomst onderhoud warmte-energie-installaties
Aangezien de prestatie-overeenkomst (meer) jarenovereenkomst m.b.t. het onderhoud aan de W-E installaties eind februari 2018 afloopt, wordt de aanbesteding voorbereid. In deze aanbesteding worden naast het onderhoud ook de maatregelen opgenomen om te komen tot een gezond en energiezuinig gebouw.

Alle overzichten zijn te vinden in het complete jaarverslag 2017.