Jaarverslag 2017

Kwaliteit

Leestijd: ( woorden)

Kwaliteitszorg
Vanaf schooljaar 2017-2018 zal de Inspectie van het Onderwijs op een andere wijze gaan werken en een vernieuwd waarderingskader hanteren. Om hier goed op in te kunnen inspelen en de zeven doelstellingen van LMC-VO te kunnen bewerkstelligen ontwikkelt LMC-VO nieuwe richtlijnen, formats en nieuwe cycli. In het directeurenoverleg worden de directeuren hierover voorgelicht. Als dit gewenst is, komen de medewerkers van het stafbureau naar de scholen om verdere uitleg te geven.

LMC bestuurlijke kwaliteitszorg cyclus
De nieuw ontwikkelde LMC bestuurlijke kwaliteitszorgcyclus sluit aan bij de LMC kwaliteitszorgcyclus en toont aan hoe en op welke wijze de kwaliteit van het onderwijs gemonitord en inzichtelijk wordt gemaakt. Het is het instrument om de onderwijskwaliteit te verantwoorden richting de Inspectie van het Onderwijs.

Richtlijn, format en stappenplan Schoolplan
Het opstellen van een schoolplan is een onderdeel van de LMC kwaliteitszorgcyclus. LMC-VO ontwikkelt een richtlijn, een format en een stappenplan zodat de schoolplannen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen van LMC-VO. De zeven doelstellingen van LMC worden door de richtlijn opgenomen in het formele plan van de school.

Stappenplan examenresultaten
Een stappenplan voor het opstellen van een plan van aanpak wordt ontwikkeld. Dat stappenplan kan gebruikt worden als de examenresultaten van een school onder het landelijk gemiddelde komen.

Prognoses
LMC-VO stelt prognoses van het onderwijsresultatenmodel 2018 op. Eventuele risico’s zijn daarmee inzichtelijk gemaakt.
Vensters voor Verantwoording / Scholen op de kaart
Scholen plaatsen informatie op Vensters voor Verantwoording / Scholen op de Kaart. LMC-VO let erop dat gegevens actueel zijn.

Inspectiebezoeken
Meerdere inspectiebezoeken vinden plaats. De betreffende scholen krijgen het basisarrangement toegekend door de Inspectie van het Onderwijs. De havo-afdeling van Lyceum Kralingen krijgt zelfs de beoordeling “goed”. Een volledig overzicht van de beoordeling van de scholen door de Inspectie van het Onderwijs is opgenomen in de bijlagen. Een enkele school heeft een attendering of waarschuwing gekregen in verband met dalende opbrengsten. LMC-VO heeft een daling van opbrengsten tijdig in beeld dankzij het eigen early warning system.

Excellente school
Toorop Mavo en Het Praktijkcollege Centrum hebben het predicaat “Excellente School” en behouden deze status in ieder geval tot en met 2018. Daarna worden de scholen opnieuw getoetst volgens de nieuwe criteria die gelden voor toekenning van het predicaat “Excellente School” met ingang van 2017.

17 Tevredenheidsonderzoeken
In de periode van november 2016 tot april 2017 worden de tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en personeel afgenomen. Halverwege het jaar komt een LMC-VO brede rapportage over de tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel beschikbaar. Deze rapportage wordt onder meer gebruikt bij de ontwikkeling van plannen en beleid. De resultaten zijn te zien in het complete jaarverslag.

Examenresultaten
Het gemiddelde slagingspercentage van LMC-VO is over schooljaar 2016-2017 met 89% gelijk aan het voorgaande schooljaar. Over het algemeen zijn de resultaten voldoende tot goed. De enkele scholen waar het CE cijfer op afdelings- en/of op vakniveau gemiddeld onder het landelijk gemiddelde ligt, stellen een plan van aanpak op om tot een beter eindresultaat te komen. Het volledige overzicht van de slagingspercentages per school is terug te vinden in bijlage 2.

Zelfevaluatie – Collegiale visitatie
De LMC zelfevaluatie wordt in juni 2017 bijgesteld volgens de nieuwe eisen van de overheid en op basis van de feedback van de scholen. Het uitgangspunt van de zelfevaluatie is dat de LMC scholen de basiskwaliteit bewaken en streven naar betere kwaliteit. Het doel is sneller in te kunnen spelen op de basiseisen gesteld aan de opbrengsten en het onderwijsleerproces van een school. De zelfevaluatie dient voor de school ook als input voor het activiteitenplan en/of jaarverslag. De evaluaties worden gebruikt voor de managementrapportages en voor een LMC-VO brede analyse om trends en ontwikkelingspunten in kaart te brengen. Een enkele school doet aan collegiale visitatie.

Vroegtijdige schoolverlaters (VSV)
LMC-VO monitort de scholen op aantal en op percentage vroegtijdige schoolverlaters (zie bijlage 3). De landelijke systematiek leidt er helaas toe dat definitieve cijfers pas na een jaar worden aangeleverd. De voorlopige rapportage is te zien in het complete jaarverslag.

Een compleet overzicht is te vinden in het jaarverslag 2017.