Jaarverslag 2017

Raad van Toezicht

Leestijd: ( woorden)

Inleiding
LMC-VO kent een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Volgens de statuten bestaat de Raad van Toezicht minimaal uit vijf en maximaal uit zeven personen. Aan het eind van 2017 verlaten twee leden de Raad van Toezicht. Zij worden per die datum opgevolgd.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • de heer ir. A.H. Lieftinck, voorzitter – treedt af op 20 december 2017
  • mevrouw dr. E.M. Branderhorst, vice-voorzitter tot 20 december 2017, vervolgens voorzitter
    mevrouw F.M. Russel
  • mevrouw mr. H.W. Vogels, vice-voorzitter m.i.v. 20 december 2017
  • de heer drs. B.R. van Holten – treedt af op 20 december 2017
  • de heer drs. M. Broekema
  • de heer drs. C. Verbrugge m.i.v. 20 december 2017
  • de heer ir. J.P. van Rossum m.i.v. 20 december 2017

Werkwijze - taken
De werkwijze en taken van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht. Ook de profielen van de leden en de voorzitter zijn uitgewerkt in het reglement. De stukken staan op de website van LMC-VO, www.LMC-VO.nl. De Raad van Toezicht vergadert dit jaar zeven keer. De vergaderingen vinden meestal plaats op scholen waar de Raad van Toezicht van de directeur van de school informatie krijgen over de stand van zaken op de school. Er is maandelijks een gesprek tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur informeert de leden van de Raad van Toezicht per mail over de inhoud van dit gesprek. LMC-VO hanteert de governancecode “Goed onderwijsbestuur VO”.

Integraal toezicht
Het intern toezicht is integraal toezicht. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken binnen LMC-VO en over zaken en ontwikkelingen buiten de organisatie die van belang zijn voor LMC-VO tijdens vergaderingen maar ook per e-mail of eventueel per telefoon. Driemaal in het jaar ontvangt de Raad van Toezicht ter informatie een bestuursrapportage van het College van Bestuur. Deze rapportage wordt tijdens de vergaderingen inhoudelijk besproken. In 2017 besluit de Raad van Toezicht de cyclus van de bestuursrapportage aan te laten sluiten op de cyclus van de financiële rapportage zodat er voortaan twee bestuursrapportages per jaar worden opgesteld.

Besluiten 2017
Een overzicht van alle besluiten die de Raad van Toezicht heeft genomen in 2017 is te vinden in het complete jaarverslag.

Vergoeding – (neven)functies
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een financiële tegemoetkoming van € 3.000 voor de gewone leden en van € 4.000 voor de voorzitter. Een overzicht van de (neven)functies, de benoemingsdatum en datum van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 5.

Het totale verslag van de Raad van Toezicht is te vinden in het complete jaarverslag 2017.